LinguaBoosterизучение иностранных языков

Все английские глаголы на букву w

Base Form Past Simple Past Participle Gerund Перевод
wait
[weɪt]
[weɪt]
waited
[ˈweɪtəd]
[ˈweɪtɪd]
waited
[ˈweɪtəd]
[ˈweɪtɪd]
waiting
[ˈweɪtɪŋ]
[ˈweɪtɪŋ]
ждать,
откладывать,
прислуживать
waive
[weɪv]
[weɪv]
waived
[ˈweɪvd]
[weɪvd]
waived
[ˈweɪvd]
[weɪvd]
waiving
[ˈweɪvɪŋ]
[ˈweɪvɪŋ]
отказываться,
поступиться,
отменить
wake
[weɪk]
[weɪk]
wakedwakedwoken
[ˈwəʊkən]
[ˈwəʊkən]
просыпаться,
осознать,
опомниться
walk
[wɔːk]
[wɔːk]
walked
[ˈwɔːkt]
[ˈwɔːkt]
walked
[ˈwɔːkt]
[ˈwɔːkt]
walking
[ˈwɔːkɪŋ]
[ˈwɔːkɪŋ]
идти,
гулять,
бродить
wander
[ˈwɑːndər]
[ˈwɒndə]
wandered
[ˈwɑːndərd]
[ˈwɒndəd]
wandered
[ˈwɑːndərd]
[ˈwɒndəd]
wandering
[ˈwɑːndərɪŋ]
[ˈwɒnd(ə)rɪŋ]
бродить,
заблудиться,
забрести
wane
[weɪn]
[weɪn]
waned
[ˈweɪnd]
[weɪnd]
waned
[ˈweɪnd]
[weɪnd]
waning
[ˈweɪnɪŋ]
[ˈweɪnɪŋ]
убывать,
падать,
ослабевать
want
[wɑːnt]
[wɒnt]
wanted
[ˈwɑntɪd]
[ˈwɒntɪd]
wanted
[ˈwɑntɪd]
[ˈwɒntɪd]
wanting
[ˈwɑːntɪŋ]
[ˈwɒntɪŋ]
хотеть,
требоваться
warm
[wɔːrm]
[wɔːm]
warmed
[ˈwɔːrmd]
[wɔːmd]
warmed
[ˈwɔːrmd]
[wɔːmd]
warming
[ˈwɔːrmɪŋ]
[ˈwɔːmɪŋ]
согревать,
погреться,
утеплить
warn
[wɔːrn]
[wɔːn]
warned
[ˈwɔːrnd]
[wɔːnd]
warned
[ˈwɔːrnd]
[wɔːnd]
warning
[ˈwɔːrnɪŋ]
[ˈwɔːnɪŋ]
предупреждать,
вразумлять
warp
[wɔːrp]
[wɔːp]
warped
[ˈwɔːrpt]
[wɔːpt]
warped
[ˈwɔːrpt]
[wɔːpt]
warping
[ˈwɔːrpɪŋ]
[ˈwɔːpɪŋ]
деформировать,
коробить,
искажать
warrant
[ˈwɔːrənt]
[ˈwɒr(ə)nt]
warranted
[ˈwɔːrəntəd]
[ˈwɒrəntɪd]
warranted
[ˈwɔːrəntəd]
[ˈwɒrəntɪd]
warranting
[ˈwɒrəntɪŋ]
[ˈwɒrəntɪŋ]
гарантировать,
ручаться,
оправдать
wash
[wɑːʃ]
[wɒʃ]
washed
[ˈwɑːʃt]
[wɒʃt]
washed
[ˈwɑːʃt]
[wɒʃt]
washing
[ˈwɑːʃɪŋ]
[ˈwɒʃɪŋ]
мыть,
умываться,
умыть
waste
[weɪst]
[weɪst]
wasted
[ˈweɪstɪd]
[ˈweɪstɪd]
wasted
[ˈweɪstɪd]
[ˈweɪstɪd]
wasting
[ˈweɪstɪŋ]
[ˈweɪstɪŋ]
тратить впустую
watch
[wɑːtʃ]
[wɒtʃ]
watched
[ˈwɑːtʃt]
[wɒtʃt]
watched
[ˈwɑːtʃt]
[wɒtʃt]
watching
[ˈwɑːtʃɪŋ]
[ˈwɒtʃɪŋ]
смотреть,
наблюдать,
бодрствовать
water
[ˈwɔːtər]
[ˈwɔːtə]
watered
[ˈwɒtərd]
[ˈwɔːtəd]
watered
[ˈwɒtərd]
[ˈwɔːtəd]
watering
[ˈwɒtərɪŋ]
[ˈwɔːtərɪŋ]
поливать,
мочить
wave
[weɪv]
[weɪv]
waved
[ˈweɪvd]
[weɪvd]
waved
[ˈweɪvd]
[weɪvd]
waving
[ˈweɪvɪŋ]
[ˈweɪvɪŋ]
махать,
развеваться,
отмахнуться
waver
[ˈweɪvər]
[ˈweɪvə]
wavered
[ˈweɪvərd]
[ˈweɪvəd]
wavered
[ˈweɪvərd]
[ˈweɪvəd]
wavering
[ˈweɪvərɪŋ]
[ˈweɪvərɪŋ]
колебаться
wax
[wæks]
[wæks]
waxed
[ˈwækst]
[wækst]
waxed
[ˈwækst]
[wækst]
waxing
[ˈwæksɪŋ]
[ˈwæksɪŋ]
вощить,
навощить,
натирать
weaken
[ˈwiːkən]
[ˈwiːk(ə)n]
weakened
[ˈwiːkənd]
[ˈwiːkənd]
weakened
[ˈwiːkənd]
[ˈwiːkənd]
weakening
[ˈwiːkənɪŋ]
[ˈwiːkənɪŋ]
ослабить,
ослабиться,
обессилить
wear
[wer]
[weə]
wore
[wɔːr]
[wɔː]
worn
[wɔːrn]
[wɔːn]
wearing
[ˈwerɪŋ]
[ˈweərɪŋ]
носить,
стираться,
износиться
weave
[wiːv]
[wiːv]
wove
[wəʊv]
[wəʊv]
woven
[ˈwəʊvn]
[ˈwəʊvn]
weaving
[ˈwiːvɪŋ]
[ˈwiːvɪŋ]
ткать,
соединять,
вплетать
weigh
[weɪ]
[weɪ]
weighed
[ˈweɪd]
[weɪd]
weighed
[ˈweɪd]
[weɪd]
weighing
[ˈweɪɪŋ]
[ˈweɪɪŋ]
весить,
оценивать,
тяготить
weight
[weɪt]
[weɪt]
weighted
[ˈweɪtɪd]
[ˈweɪtɪd]
weighted
[ˈweɪtɪd]
[ˈweɪtɪd]
weighting
[ˈweɪtɪŋ]
[ˈweɪtɪŋ]
весить,
утяжелять
welcome
[ˈwelkəm]
[ˈwelkəm]
welcomed
[ˈwelkəmd]
[ˈwelkəmd]
welcomed
[ˈwelkəmd]
[ˈwelkəmd]
welcoming
[ˈwelkəmɪŋ]
[ˈwelkəmɪŋ]
добро пожаловать,
приветствовать,
встретить
whine
[waɪn]
[waɪn]
whined
[ˈwaɪnd]
[waɪnd]
whined
[ˈwaɪnd]
[waɪnd]
whining
[ˈwaɪnɪŋ]
[ˈwaɪnɪŋ]
ныть,
плакаться,
визжать
whisper
[ˈwɪspər]
[ˈwɪspə]
whispered
[ˈwɪspərd]
[ˈwɪspəd]
whispered
[ˈwɪspərd]
[ˈwɪspəd]
whispering
[ˈwɪspərɪŋ]
[ˈwɪspərɪŋ]
шептать,
говорить шепотом,
шуршать
widen
[ˈwaɪdn]
[ˈwaɪd(ə)n]
widened
[ˈwaɪdənd]
[ˈwaɪdənd]
widened
[ˈwaɪdənd]
[ˈwaɪdənd]
widening
[ˈwaɪdənɪŋ]
[ˈwaɪdənɪŋ]
расширять,
увеличиться
wiggle
[ˈwɪɡl]
[ˈwɪɡ(ə)l]
wiggled
[ˈwɪɡəld]
[ˈwɪɡəld]
wiggled
[ˈwɪɡəld]
[ˈwɪɡəld]
wiggling
[ˈwɪɡəlɪŋ]
[ˈwɪɡəlɪŋ]
покачивать,
извиваться,
пошевелить
win
[wɪn]
[wɪn]
won
[wʌn]
[wʌn]
won
[wʌn]
[wʌn]
winning
[ˈwɪnɪŋ]
[ˈwɪnɪŋ]
выиграть,
заслужить,
добиться
wipe
[waɪp]
[waɪp]
wiped
[ˈwaɪpt]
[waɪpt]
wiped
[ˈwaɪpt]
[waɪpt]
wiping
[ˈwaɪpɪŋ]
[ˈwaɪpɪŋ]
протирать,
стирать,
уничтожать
wire
[ˈwaɪər]
[ˈwaɪə]
wired
[ˈwaɪərd]
[ˈwaɪəd]
wired
[ˈwaɪərd]
[ˈwaɪəd]
wiring
[ˈwaɪərɪŋ]
[ˈwaɪərɪŋ]
телеграфировать,
подключать
wish
[wɪʃ]
[wɪʃ]
wished
[ˈwɪʃt]
[wɪʃt]
wished
[ˈwɪʃt]
[wɪʃt]
wishing
[ˈwɪʃɪŋ]
[ˈwɪʃɪŋ]
хотеть,
хотелось бы,
загадать желание
withdraw
[wɪðˈdrɔː]
[wɪðˈdrɔː]
withdrew
[wɪðˈdruː]
[wɪðˈdruː]
withdrawn
[wɪðˈdrɔːn]
[wɪðˈdrɔːn]
withdrawing
[wɪðˈdrɔːrɪŋ]
[wɪðˈdrɔːɪŋ]
вывести,
отзывать,
уходить
wither
[ˈwɪðər]
[ˈwɪðə]
withered
[ˈwɪðərd]
[ˈwɪðəd]
withered
[ˈwɪðərd]
[ˈwɪðəd]
withering
[ˈwɪðərɪŋ]
[ˈwɪðərɪŋ]
ослабевать,
чахнуть,
увядать
withhold
[wɪðˈhəʊld]
[wɪðˈhəʊld]
withheld
[ˌwɪθˈheld]
[wɪðˈheld]
withheld
[ˌwɪθˈheld]
[wɪðˈheld]
withholding
[wɪðˈhəʊldɪŋ]
[wɪðˈhəʊldɪŋ]
удерживать,
скрывать,
отказывать
withstand
[wɪðˈstænd]
[wɪðˈstænd]
withstood
[wɪðˈstʊd]
[wɪðˈstʊd]
withstood
[wɪðˈstʊd]
[wɪðˈstʊd]
withstanding
[wɪðˈstændɪŋ]
[wɪðˈstændɪŋ]
выдерживать,
переносить,
противиться
witness
[ˈwɪtnəs]
[ˈwɪtnəs]
witnessed
[ˈwɪtnəst]
[ˈwɪtnəst]
witnessed
[ˈwɪtnəst]
[ˈwɪtnəst]
witnessing
[ˈwɪtnəsɪŋ]
[ˈwɪtnəsɪŋ]
свидетельствовать,
наблюдать,
наблюдаться
wonder
[ˈwʌndər]
[ˈwʌndə]
wondered
[ˈwʌndərd]
[ˈwʌndəd]
wondered
[ˈwʌndərd]
[ˈwʌndəd]
wondering
[ˈwʌndərɪŋ]
[ˈwʌndərɪŋ]
удивляться,
интересоваться,
сомневаться
word
[wɜːrd]
[wɜːd]
worded
[ˈwɜːdɪd]
[ˈwɜːdɪd]
worded
[ˈwɜːdɪd]
[ˈwɜːdɪd]
wording
[ˈwɜːrdɪŋ]
[ˈwɜːdɪŋ]
говорить,
сформулировать
work
[wɜːrk]
[wɜːk]
worked
[ˈwɜːkt]
[ˈwɜːkt]
worked
[ˈwɜːkt]
[ˈwɜːkt]
working
[ˈwɜːrkɪŋ]
[ˈwɜːkɪŋ]
работать,
заниматься,
проработать
worry
[ˈwɜːrɪ]
[ˈwʌrɪ]
worried
[ˈwɜːrɪd]
[ˈwʌrɪd]
worried
[ˈwɜːrɪd]
[ˈwʌrɪd]
worrying
[ˈwɜːrɪɪŋ]
[ˈwʌrɪɪŋ]
беспокоиться,
волновать,
поволноваться
worsen
[ˈwɜːrsn]
[ˈwɜːs(ə)n]
worsened
[ˈwɜːsənd]
[ˈwɜːsənd]
worsened
[ˈwɜːsənd]
[ˈwɜːsənd]
worsening
[ˈwɜːsənɪŋ]
[ˈwɜːsənɪŋ]
ухудшать,
усугубить,
усилиться
worship
[ˈwɜːrʃɪp]
[ˈwɜːʃɪp]
worshipped
[ˈwɜːʃəpt]
[ˈwɜːʃɪpt]
worshipped
[ˈwɜːʃəpt]
[ˈwɜːʃɪpt]
worshipping
[ˈwɜːʃəpɪŋ]
[ˈwɜːʃɪpɪŋ]
поклоняться,
боготворить,
почитать
wrap
[ræp]
[ræp]
wrapt
[ræps]
[ræps]
wrapt
[ræps]
[ræps]
wrapped
[ræpt]
[ræpt]
заворачивать,
обертывать,
окутывать
wrestle
[ˈresl]
[ˈres(ə)l]
wrestled
[ˈresəld]
[ˈresəld]
wrestled
[ˈresəld]
[ˈresəld]
wrestling
[ˈreslɪŋ]
[ˈreslɪŋ]
бороться,
заниматься борьбой,
повалить
wrinkle
[ˈrɪŋkl]
[ˈrɪŋk(ə)l]
wrinkled
[ˈrɪŋkəld]
[rɪŋkld]
wrinkled
[ˈrɪŋkəld]
[rɪŋkld]
wrinkling
[ˈrɪŋkəlɪŋ]
[ˈrɪŋkəlɪŋ]
морщить,
мять,
сморщиться
write
[raɪt]
[raɪt]
wrote
[rəʊt]
[rəʊt]
written
[ˈrɪtn]
[ˈrɪtn]
writing
[ˈraɪtɪŋ]
[ˈraɪtɪŋ]
писать,
записывать,
выписывать
wrong
[rɔːŋ]
[rɒŋ]
wronged
[ˈrɒŋd]
[rɒŋd]
wronged
[ˈrɒŋd]
[rɒŋd]
wronging
[ˈrɒŋɪŋ]
[ˈrɒŋɪŋ]
обижать,
ошибаться

LinguaBooster
изучение иностранных языков

Continue