LinguaBoosterизучение иностранных языков

Английские глаголы с переводом - страница 97

Base Form Past Simple Past Participle Gerund Перевод
wash
[wɑːʃ]
[wɒʃ]
washed
[ˈwɑːʃt]
[wɒʃt]
washed
[ˈwɑːʃt]
[wɒʃt]
washing
[ˈwɑːʃɪŋ]
[ˈwɒʃɪŋ]
мыть,
умываться,
умыть
waste
[weɪst]
[weɪst]
wasted
[ˈweɪstɪd]
[ˈweɪstɪd]
wasted
[ˈweɪstɪd]
[ˈweɪstɪd]
wasting
[ˈweɪstɪŋ]
[ˈweɪstɪŋ]
тратить впустую
watch
[wɑːtʃ]
[wɒtʃ]
watched
[ˈwɑːtʃt]
[wɒtʃt]
watched
[ˈwɑːtʃt]
[wɒtʃt]
watching
[ˈwɑːtʃɪŋ]
[ˈwɒtʃɪŋ]
смотреть,
наблюдать,
бодрствовать
water
[ˈwɔːtər]
[ˈwɔːtə]
watered
[ˈwɒtərd]
[ˈwɔːtəd]
watered
[ˈwɒtərd]
[ˈwɔːtəd]
watering
[ˈwɒtərɪŋ]
[ˈwɔːtərɪŋ]
поливать,
мочить
wave
[weɪv]
[weɪv]
waved
[ˈweɪvd]
[weɪvd]
waved
[ˈweɪvd]
[weɪvd]
waving
[ˈweɪvɪŋ]
[ˈweɪvɪŋ]
махать,
развеваться,
отмахнуться
waver
[ˈweɪvər]
[ˈweɪvə]
wavered
[ˈweɪvərd]
[ˈweɪvəd]
wavered
[ˈweɪvərd]
[ˈweɪvəd]
wavering
[ˈweɪvərɪŋ]
[ˈweɪvərɪŋ]
колебаться
wax
[wæks]
[wæks]
waxed
[ˈwækst]
[wækst]
waxed
[ˈwækst]
[wækst]
waxing
[ˈwæksɪŋ]
[ˈwæksɪŋ]
вощить,
навощить,
натирать
weaken
[ˈwiːkən]
[ˈwiːk(ə)n]
weakened
[ˈwiːkənd]
[ˈwiːkənd]
weakened
[ˈwiːkənd]
[ˈwiːkənd]
weakening
[ˈwiːkənɪŋ]
[ˈwiːkənɪŋ]
ослабить,
ослабиться,
обессилить
wear
[wer]
[weə]
wore
[wɔːr]
[wɔː]
worn
[wɔːrn]
[wɔːn]
wearing
[ˈwerɪŋ]
[ˈweərɪŋ]
носить,
стираться,
износиться
weave
[wiːv]
[wiːv]
wove
[wəʊv]
[wəʊv]
woven
[ˈwəʊvn]
[ˈwəʊvn]
weaving
[ˈwiːvɪŋ]
[ˈwiːvɪŋ]
ткать,
соединять,
вплетать
weigh
[weɪ]
[weɪ]
weighed
[ˈweɪd]
[weɪd]
weighed
[ˈweɪd]
[weɪd]
weighing
[ˈweɪɪŋ]
[ˈweɪɪŋ]
весить,
оценивать,
тяготить
weight
[weɪt]
[weɪt]
weighted
[ˈweɪtɪd]
[ˈweɪtɪd]
weighted
[ˈweɪtɪd]
[ˈweɪtɪd]
weighting
[ˈweɪtɪŋ]
[ˈweɪtɪŋ]
весить,
утяжелять
welcome
[ˈwelkəm]
[ˈwelkəm]
welcomed
[ˈwelkəmd]
[ˈwelkəmd]
welcomed
[ˈwelkəmd]
[ˈwelkəmd]
welcoming
[ˈwelkəmɪŋ]
[ˈwelkəmɪŋ]
добро пожаловать,
приветствовать,
встретить
whine
[waɪn]
[waɪn]
whined
[ˈwaɪnd]
[waɪnd]
whined
[ˈwaɪnd]
[waɪnd]
whining
[ˈwaɪnɪŋ]
[ˈwaɪnɪŋ]
ныть,
плакаться,
визжать
whisper
[ˈwɪspər]
[ˈwɪspə]
whispered
[ˈwɪspərd]
[ˈwɪspəd]
whispered
[ˈwɪspərd]
[ˈwɪspəd]
whispering
[ˈwɪspərɪŋ]
[ˈwɪspərɪŋ]
шептать,
говорить шепотом,
шуршать
widen
[ˈwaɪdn]
[ˈwaɪd(ə)n]
widened
[ˈwaɪdənd]
[ˈwaɪdənd]
widened
[ˈwaɪdənd]
[ˈwaɪdənd]
widening
[ˈwaɪdənɪŋ]
[ˈwaɪdənɪŋ]
расширять,
увеличиться
wiggle
[ˈwɪɡl]
[ˈwɪɡ(ə)l]
wiggled
[ˈwɪɡəld]
[ˈwɪɡəld]
wiggled
[ˈwɪɡəld]
[ˈwɪɡəld]
wiggling
[ˈwɪɡəlɪŋ]
[ˈwɪɡəlɪŋ]
покачивать,
извиваться,
пошевелить
win
[wɪn]
[wɪn]
won
[wʌn]
[wʌn]
won
[wʌn]
[wʌn]
winning
[ˈwɪnɪŋ]
[ˈwɪnɪŋ]
выиграть,
заслужить,
добиться
wipe
[waɪp]
[waɪp]
wiped
[ˈwaɪpt]
[waɪpt]
wiped
[ˈwaɪpt]
[waɪpt]
wiping
[ˈwaɪpɪŋ]
[ˈwaɪpɪŋ]
протирать,
стирать,
уничтожать
wire
[ˈwaɪər]
[ˈwaɪə]
wired
[ˈwaɪərd]
[ˈwaɪəd]
wired
[ˈwaɪərd]
[ˈwaɪəd]
wiring
[ˈwaɪərɪŋ]
[ˈwaɪərɪŋ]
телеграфировать,
подключать

LinguaBooster
изучение иностранных языков

Continue