LinguaBoosterизучение иностранных языков

Английские глаголы с переводом - страница 85

Base Form Past Simple Past Participle Gerund Перевод
stagnate
[ˈstæɡneɪt]
[stæɡˈneɪt]
stagnated
[ˈstæɡˌnetəd]
[stæɡˈneɪtɪd]
stagnated
[ˈstæɡˌnetəd]
[stæɡˈneɪtɪd]
stagnating
[ˈstæɡˌnetɪŋ]
[stæɡˈneɪtɪŋ]
застаиваться,
останавливаться,
коснеть
stain
[steɪn]
[steɪn]
stained
[ˈsteɪnd]
[steɪnd]
stained
[ˈsteɪnd]
[steɪnd]
staining
[ˈsteɪnɪŋ]
[ˈsteɪnɪŋ]
окрашивать,
пятнать,
пачкаться
stake
[steɪk]
[steɪk]
staked
[ˈsteɪkt]
[steɪkt]
staked
[ˈsteɪkt]
[steɪkt]
staking
[ˈsteɪkɪŋ]
[ˈsteɪkɪŋ]
делать ставку,
ставить,
застолбить
stalk
[stɔːk]
[stɔːk]
stalked
[ˈstɔːkt]
[ˈstɔːkt]
stalked
[ˈstɔːkt]
[ˈstɔːkt]
stalking
[ˈstɔːkɪŋ]
[ˈstɔːkɪŋ]
подкрадываться,
преследовать,
вышагивать
stall
[stɔːl]
[stɔːl]
stalled
[ˈstɒld]
[stɔːld]
stalled
[ˈstɒld]
[stɔːld]
stalling
[ˈstɒlɪŋ]
[ˈstɔːlɪŋ]
тянуть,
глохнуть,
застопориться
stamp
[stæmp]
[stæmp]
stamped
[ˈstæmpt]
[stæmpt]
stamped
[ˈstæmpt]
[stæmpt]
stamping
[ˈstæmpɪŋ]
[ˈstæmpɪŋ]
штамповать,
штемпелевать,
топать
stand
[stænd]
[stænd]
stood
[stʊd]
[stʊd]
stood
[stʊd]
[stʊd]
standing
[ˈstændɪŋ]
[ˈstændɪŋ]
стоять,
устоять,
выдерживать
standardize
[ˈstændərdaɪz]
[ˈstændədæɪz]
standardized
[ˈstændərˌdaɪzd]
[ˈstændədæɪzd]
standardized
[ˈstændərˌdaɪzd]
[ˈstændədæɪzd]
standardizing
[ˈstændərˌdaɪzɪŋ]
[ˈstændədæɪzɪŋ]
стандартизировать,
нормировать,
стандартизироваться
stare
[ster]
[steə]
stared
[ˈsterd]
[steəd]
stared
[ˈsterd]
[steəd]
staring
[ˈsterɪŋ]
[ˈsteərɪŋ]
глазеть,
уставиться,
пристально смотреть
start
[stɑːrt]
[stɑːt]
started
[ˈstɑːrtəd]
[ˈstɑːtɪd]
started
[ˈstɑːrtəd]
[ˈstɑːtɪd]
starting
[ˈstɑːrtɪŋ]
[ˈstɑːtɪŋ]
начать,
запустить,
вздрагивать
starve
[stɑːrv]
[stɑːv]
starved
[ˈstɑːrvd]
[stɑːvd]
starved
[ˈstɑːrvd]
[stɑːvd]
starving
[ˈstɑːrvɪŋ]
[ˈstɑːvɪŋ]
голодать,
истощать,
умереть
state
[steɪt]
[steɪt]
stated
[ˈsteɪtəd]
[ˈsteɪtɪd]
stated
[ˈsteɪtəd]
[ˈsteɪtɪd]
stating
[ˈsteɪtɪŋ]
[ˈsteɪtɪŋ]
заявить,
утверждать,
указывать
station
[ˈsteɪʃn]
[ˈsteɪʃ(ə)n]
stationed
[ˈsteɪʃənd]
[ˈsteɪʃənd]
stationed
[ˈsteɪʃənd]
[ˈsteɪʃənd]
stationing
[ˈsteɪʃənɪŋ]
[ˈsteɪʃənɪŋ]
разместить,
дислоцировать
stay
[steɪ]
[steɪ]
staid
[steɪd]
[steɪd]
staid
[steɪd]
[steɪd]
staying
[ˈsteɪɪŋ]
[ˈsteɪɪŋ]
остаться,
жить,
останавливаться
steady
[ˈstedɪ]
[ˈstedɪ]
steadied
[ˈstedɪd]
[ˈstedɪd]
steadied
[ˈstedɪd]
[ˈstedɪd]
steadying
[ˈstedɪɪŋ]
[ˈstedɪɪŋ]
делать прочным
steal
[stiːl]
[stiːl]
stole
[stəʊl]
[stəʊl]
stolen
[ˈstəʊlən]
[ˈstəʊlən]
stealing
[ˈstiːlɪŋ]
[ˈstiːlɪŋ]
красть,
похищать,
угнать
steer
[stɪr]
[stɪə]
steered
[ˈstɪrd]
[stɪəd]
steered
[ˈstɪrd]
[stɪəd]
steering
[ˈstɪrɪŋ]
[ˈstɪərɪŋ]
управлять,
направлять,
вести
stem
[stem]
[stem]
stemmed
[ˈstemd]
[stemd]
stemmed
[ˈstemd]
[stemd]
stemming
[ˈstemɪŋ]
[ˈstemɪŋ]
запруживать,
происходить,
остановить
step
[step]
[step]
stepped
[stept]
[stept]
stepped
[stept]
[stept]
stepping
[ˈstepɪŋ]
[ˈstepɪŋ]
ступать,
наступить,
отступить
stew
[stuː]
[stjuː]
stewed
[stuːd]
[stjuːd]
stewed
[stuːd]
[stjuːd]
stewing
[stjuːɪŋ]
[stjuːɪŋ]
тушить,
томить

LinguaBooster
изучение иностранных языков

Continue