LinguaBoosterизучение иностранных языков

Английские глаголы с переводом - страница 8

Base Form Past Simple Past Participle Gerund Перевод
ban
[bæn]
[bæn]
banned
[ˈbænd]
[bænd]
banned
[ˈbænd]
[bænd]
banning
[ˈbænɪŋ]
[ˈbænɪŋ]
запрещать,
забанить
bang
[bæŋ]
[bæŋ]
banged
[ˈbæŋd]
[bæŋd]
banged
[ˈbæŋd]
[bæŋd]
banging
[ˈbæŋɪŋ]
[bæŋɪŋ]
удариться,
хлопнуть,
стукнуться
bar
[bɑːr]
[bɑː]
barred
[ˈbɑːrd]
[bɑːd]
barred
[ˈbɑːrd]
[bɑːd]
barring
[ˈbɑːrɪŋ]
[ˈbɑːrɪŋ]
barter
[ˈbɑːrtər]
[ˈbɑːtə]
bartered
[ˈbɑːrtərd]
[ˈbɑːtəd]
bartered
[ˈbɑːrtərd]
[ˈbɑːtəd]
bartering
[ˈbɑːrtərɪŋ]
[ˈbɑːtərɪŋ]
обменивать,
менять,
выменять
bath
[bæθ]
[bɑːθ]
bathed
[ˈbeɪðd]
[bɑːθt]
bathed
[ˈbeɪðd]
[bɑːθt]
bathing
[ˈbeɪðɪŋ]
[ˈbeɪðɪŋ]
купать
bathe
[beɪð]
[beɪð]
bathed
[ˈbeɪðd]
[bɑːθt]
bathed
[ˈbeɪðd]
[bɑːθt]
bathing
[ˈbeɪðɪŋ]
[ˈbeɪðɪŋ]
купать,
мыть,
омывать
battle
[ˈbætl]
[ˈbæt(ə)l]
battled
[ˈbætəld]
[ˈbætəld]
battled
[ˈbætəld]
[ˈbætəld]
battling
[ˈbætəlɪŋ]
[ˈbætəlɪŋ]
сражаться
be
[biː]
[biː]
was
[wʌz]
[wʌz]
been
[bɪn]
[biːn]
being
[ˈbiːɪŋ]
[ˈbiːɪŋ]
быть,
происходить,
находиться
bear
[ber]
[beə]
bore
[bɔːr]
[bɔː]
borne
[bɔːrn]
[bɔːn]
born
[bɔːrn]
[bɔːn]
нести,
носить,
выдержать
beat
[biːt]
[biːt]
beat
[biːt]
[biːt]
beaten
[ˈbiːtən]
[ˈbiːt(ə)n]
beating
[ˈbiːtɪŋ]
[ˈbiːtɪŋ]
бить,
побеждать,
отбивать
become
[bɪˈkʌm]
[bɪˈkʌm]
became
[bɪˈkeɪm]
[bɪˈkeɪm]
become
[bɪˈkʌm]
[bɪˈkʌm]
becoming
[bɪˈkʌmɪŋ]
[bɪˈkʌmɪŋ]
становиться,
превращаться
beg
[beɡ]
[beɡ]
begged
[ˈbeɡd]
[beɡd]
begged
[ˈbeɡd]
[beɡd]
begging
[ˈbeɡɪŋ]
[ˈbeɡɪŋ]
умолять,
просить,
просить подаяния
begin
[bɪˈɡɪn]
[bɪˈɡɪn]
began
[bɪˈɡæn]
[bɪˈɡæn]
begun
[bɪˈɡʌn]
[bɪˈɡʌn]
beginning
[bɪˈɡɪnɪŋ]
[bɪˈɡɪnɪŋ]
начать,
наступить,
пойти
behave
[bɪˈheɪv]
[bɪˈheɪv]
behaved
[bɪˈheɪvd]
[bɪˈheɪvd]
behaved
[bɪˈheɪvd]
[bɪˈheɪvd]
behaving
[bəˈheɪvɪŋ]
[bɪˈheɪvɪŋ]
вести себя,
держаться,
относиться
believe
[bɪˈliːv]
[bɪˈliːv]
believed
[bəˈliːvd]
[bɪˈliːvd]
believed
[bəˈliːvd]
[bɪˈliːvd]
believing
[bəˈliːvɪŋ]
[bɪˈliːvɪŋ]
верить,
полагать,
веровать
belong
[bɪˈlɔːŋ]
[bɪˈlɒŋ]
belonged
[bɪˈlɔːŋd]
[bɪˈlɒŋd]
belonged
[bɪˈlɔːŋd]
[bɪˈlɒŋd]
belonging
[bɪˈlɔːŋɪŋ]
[bɪˈlɒŋɪŋ]
принадлежать,
находиться
bend
[bend]
[bend]
bent
[bent]
[bent]
bent
[bent]
[bent]
bended
[ˈbendəd]
[ˈbendɪd]
гнуть,
сгибать,
изгибать
benefit
[ˈbenɪfɪt]
[ˈbenɪfɪt]
benefited
[ˈbenəˌfɪtəd]
[ˈbenɪfɪtɪd]
benefited
[ˈbenəˌfɪtəd]
[ˈbenɪfɪtɪd]
benefiting
[ˈbenəˌfɪtɪŋ]
[ˈbenɪfɪtɪŋ]
приносить пользу,
принести пользу,
выигрывать
bestow
[bɪˈstəʊ]
[bɪˈstəʊ]
bestowed
[bɪˈstəʊd]
[bɪˈstəʊd]
bestowed
[bɪˈstəʊd]
[bɪˈstəʊd]
bestowing
[bɪˈstəʊɪŋ]
[bɪˈstəʊɪŋ]
даровать,
награждать,
наделять
bet
[bet]
[ˈbet]
bettedbettedbet
[bet]
[ˈbet]
держать пари,
ставить,
поспорить

LinguaBooster
изучение иностранных языков

Continue