LinguaBoosterизучение иностранных языков

Английские глаголы с переводом - страница 55

Base Form Past Simple Past Participle Gerund Перевод
merge
[mɜːrdʒ]
[mɜːdʒ]
merged
[ˈmɜːdʒd]
[mɜːdʒd]
merged
[ˈmɜːdʒd]
[mɜːdʒd]
merging
[ˈmɜːdʒɪŋ]
[ˈmɜːdʒɪŋ]
поглощать,
сливать,
соединять
mesh
[meʃ]
[meʃ]
meshed
[meʃt]
[meʃt]
meshed
[meʃt]
[meʃt]
meshing
[ˈmeʃɪŋ]
[ˈmeʃɪŋ]
зацепить,
сцепляться
migrate
[ˈmaɪɡreɪt]
[maɪˈɡreɪt]
migrated
[ˈmaɪˌɡretəd]
[maɪˈɡreɪtɪd]
migrated
[ˈmaɪˌɡretəd]
[maɪˈɡreɪtɪd]
migrating
[ˈmaɪˌɡretɪŋ]
[maɪˈɡreɪtɪŋ]
мигрировать,
переходить,
переносить
mimic
[ˈmɪmɪk]
[ˈmɪmɪk]
mimicked
[ˈmɪmɪkt]
[ˈmɪmɪkt]
mimicked
[ˈmɪmɪkt]
[ˈmɪmɪkt]
mimicking
[ˈmɪmɪkɪŋ]
[ˈmɪmɪkɪŋ]
передразнивать,
пародировать,
изобразить
mind
[maɪnd]
[maɪnd]
minded
[ˈmaɪndɪd]
[ˈmaɪndɪd]
minded
[ˈmaɪndɪd]
[ˈmaɪndɪd]
minding
[ˈmaɪndɪŋ]
[ˈmaɪndɪŋ]
помнить,
возражать,
обращать внимание
mingle
[ˈmɪŋɡl]
[ˈmɪŋɡ(ə)l]
mingled
[ˈmɪŋɡəld]
[ˈmɪŋɡəld]
mingled
[ˈmɪŋɡəld]
[ˈmɪŋɡəld]
mingling
[ˈmɪŋɡəlɪŋ]
[ˈmɪŋɡəlɪŋ]
смешивать,
общаться,
вращаться
minimiseminimisedminimisedminimising минимизировать
minimize
[ˈmɪnɪmaɪz]
[ˈmɪnɪmaɪz]
minimized
[ˈmɪnəˌmaɪzd]
[ˈmɪnɪmaɪzd]
minimized
[ˈmɪnəˌmaɪzd]
[ˈmɪnɪmaɪzd]
minimizing
[ˈmɪnəˌmaɪzɪŋ]
[ˈmɪnɪmaɪzɪŋ]
минимизировать,
доводить до минимума,
преуменьшать
mint
[mɪnt]
[mɪnt]
minted
[ˈmɪntɪd]
[ˈmɪntɪd]
minted
[ˈmɪntɪd]
[ˈmɪntɪd]
minting
[ˈmɪntɪŋ]
[ˈmɪntɪŋ]
чеканить
mirror
[ˈmɪrər]
[ˈmɪrə]
mirrored
[ˈmɪrərd]
[ˈmɪrəd]
mirrored
[ˈmɪrərd]
[ˈmɪrəd]
mirroring
[ˈmɪrərɪŋ]
[ˈmɪrərɪŋ]
отражать,
зеркалировать,
зеркально отражать
mislead
[ˌmɪsˈliːd]
[mɪsˈliːd]
misled
[ˌmɪsˈled]
[ˌmɪsˈled]
misled
[ˌmɪsˈled]
[ˌmɪsˈled]
misleading
[ˌmɪsˈliːdɪŋ]
[mɪsˈliːdɪŋ]
ввести в заблуждение,
сбивать с пути,
заблуждаться
miss
[mɪs]
[mɪs]
missed
[ˈmɪst]
[mɪst]
missed
[ˈmɪst]
[mɪst]
missing
[ˈmɪsɪŋ]
[ˈmɪsɪŋ]
пропустить,
упустить,
недоставать
misunderstand
[ˌmɪsʌndərˈstænd]
[ˌmɪsʌndəˈstænd]
misunderstood
[ˌmɪsəndərˈstʊd]
[ˌmɪsˌʌndəˈstʊd]
misunderstood
[ˌmɪsəndərˈstʊd]
[ˌmɪsˌʌndəˈstʊd]
misunderstanding
[ˌmɪsʌndərˈstændɪŋ]
[ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ]
неправильно понять,
не понимать,
понять
misuse
[ˌmɪsˈjuːs]
[ˌmɪsˈjuːs]
misused
[ˌmɪˈsjuːzd]
[ˌmɪsˈjuːzd]
misused
[ˌmɪˈsjuːzd]
[ˌmɪsˈjuːzd]
misusing
[ˌmɪˈsjuːzɪŋ]
[ˌmɪsˈjuːzɪŋ]
злоупотреблять,
неправильно использовать,
неправильно употреблять
mitigate
[ˈmɪtɪɡeɪt]
[ˈmɪtɪɡeɪt]
mitigated
[ˈmɪtəˌɡetəd]
[ˈmɪtɪɡeɪtɪd]
mitigated
[ˈmɪtəˌɡetəd]
[ˈmɪtɪɡeɪtɪd]
mitigating
[ˈmɪtəˌɡetɪŋ]
[ˈmɪtɪɡeɪtɪŋ]
смягчать,
уменьшать,
умерить
mix
[mɪks]
[mɪks]
mixed
[mɪkst]
[mɪkst]
mixed
[mɪkst]
[mɪkst]
mixing
[ˈmɪksɪŋ]
[ˈmɪksɪŋ]
смешивать,
сочетать,
перемешивать
mobilize
[ˈməʊbəlaɪz]
[ˈməʊbɪlaɪz]
mobilized
[ˈməʊbɪlaɪzd]
[ˈməʊbɪlaɪzd]
mobilized
[ˈməʊbɪlaɪzd]
[ˈməʊbɪlaɪzd]
mobilizing
[ˈməʊbɪlaɪzɪŋ]
[ˈməʊbɪlaɪzɪŋ]
мобилизовать,
отмобилизовать
mock
[mɑːk]
[mɒk]
mocked
[ˈmɑːkt]
[mɒkt]
mocked
[ˈmɑːkt]
[mɒkt]
mocking
[ˈmɑːkɪŋ]
[ˈmɒkɪŋ]
издеваться,
высмеивать,
смеяться
model
[ˈmɑːdl]
[ˈmɒd(ə)l]
modeled
[ˈmɑːdəld]
[ˈmɑːdəld]
modeled
[ˈmɑːdəld]
[ˈmɑːdəld]
modelled
[ˈmɒdəld]
[ˈmɒdəld]
моделировать,
лепить
moderate
[ˈmɑːdərət]
[ˈmɒdərət]
moderated
[ˈmɑːdəˌretəd]
[ˈmɒdəreɪtɪd]
moderated
[ˈmɑːdəˌretəd]
[ˈmɒdəreɪtɪd]
moderating
[ˈmɑːdəˌretɪŋ]
[ˈmɒdəreɪtɪŋ]
умерять,
смягчать,
сдерживать

LinguaBooster
изучение иностранных языков

Continue