LinguaBoosterизучение иностранных языков

Английские глаголы с переводом - страница 5

Base Form Past Simple Past Participle Gerund Перевод
apologize
[əˈpɑːlədʒaɪz]
[əˈpɒlədʒaɪz]
apologized
[əˈpɑːləˌdʒaɪzd]
[əˈpɒlədʒaɪzd]
apologized
[əˈpɑːləˌdʒaɪzd]
[əˈpɒlədʒaɪzd]
apologizing
[əˈpɑːləˌdʒaɪzɪŋ]
[əˈpɒlədʒaɪzɪŋ]
извиняться,
просить извинения,
попросить извинения
appeal
[əˈpiːl]
[əˈpiːl]
appealed
[əˈpiːld]
[əˈpiːld]
appealed
[əˈpiːld]
[əˈpiːld]
appealing
[əˈpiːlɪŋ]
[əˈpiːlɪŋ]
обращаться,
апеллировать,
обжаловать
appear
[əˈpɪr]
[əˈpɪə]
appeared
[əˈpɪrd]
[əˈpɪəd]
appeared
[əˈpɪrd]
[əˈpɪəd]
appearing
[əˈpɪrɪŋ]
[əˈpɪərɪŋ]
появиться,
казаться,
появляться
append
[əˈpend]
[əˈpend]
appended
[əˈpendəd]
[əˈpendɪd]
appended
[əˈpendəd]
[əˈpendɪd]
appending
[əˈpendɪŋ]
[əˈpendɪŋ]
добавлять,
присоединять,
прилагать
applaud
[əˈplɔːd]
[əˈplɔːd]
applauded
[əˈplɒdəd]
[əˈplɔːdɪd]
applauded
[əˈplɒdəd]
[əˈplɔːdɪd]
applauding
[əˈplɒdɪŋ]
[əˈplɔːdɪŋ]
аплодировать,
одобрять,
приветствовать
apply
[əˈplaɪ]
[əˈplaɪ]
applied
[əˈplaɪd]
[əˈplaɪd]
applied
[əˈplaɪd]
[əˈplaɪd]
applying
[əˈplaɪɪŋ]
[əˈplaɪŋ]
применять,
обращаться,
касаться
appoint
[əˈpɔɪnt]
[əˈpɔɪnt]
appointed
[əˈpɔɪn(t)əd]
[əˈpɔɪntɪd]
appointed
[əˈpɔɪn(t)əd]
[əˈpɔɪntɪd]
appointing
[əˌpɔɪntɪŋ]
[əˈpɔɪntɪŋ]
назначать,
определить,
утвердить
apportion
[əˈpɔːrʃn]
[əˈpɔːʃ(ə)n]
apportioned
[əˈpɔːrʃənd]
[əˈpɔːʃənd]
apportioned
[əˈpɔːrʃənd]
[əˈpɔːʃənd]
apportioning
[əˈpɔːrʃənɪŋ]
[əˈpɔːʃənɪŋ]
распределять,
разделить
appreciate
[əˈpriːʃɪeɪt]
[əˈpriːʃɪeɪt]
appreciated
[əˈpriːʃɪeɪtɪd]
[əˈpriːʃɪeɪtɪd]
appreciated
[əˈpriːʃɪeɪtɪd]
[əˈpriːʃɪeɪtɪd]
appreciating
[əˈpriːʃɪeɪtɪŋ]
[əˈpriːʃɪeɪtɪŋ]
ценить,
понимать,
высоко ценить
apprehend
[ˌæprɪˈhend]
[æprɪˈhend]
apprehended
[ˌæprəˈhendəd]
[ˌæprɪˈhendɪd]
apprehended
[ˌæprəˈhendəd]
[ˌæprɪˈhendɪd]
apprehending
[ˌæprəˈhendɪŋ]
[ˌæprɪˈhendɪŋ]
предчувствовать,
задерживать,
постигать
approach
[əˈprəʊtʃ]
[əˈprəʊtʃ]
approached
[əˈprəʊtʃt]
[əˈprəʊtʃt]
approached
[əˈprəʊtʃt]
[əˈprəʊtʃt]
approaching
[əˈprəʊtʃɪŋ]
[əˈprəʊtʃɪŋ]
подходить,
обращаться,
приблизить
approve
[əˈpruːv]
[əˈpruːv]
approved
[əˈpruːvd]
[əˈpruːvd]
approved
[əˈpruːvd]
[əˈpruːvd]
approving
[əˈpruːvɪŋ]
[əˈpruːvɪŋ]
утвердить,
принимать,
подтвердить
approximate
[əˈprɑːksɪmət]
[əˈprɒksɪmət]
approximated
[əˈprɑːksəˌmetəd]
[əˈprɒksɪmeɪtɪd]
approximated
[əˈprɑːksəˌmetəd]
[əˈprɒksɪmeɪtɪd]
approximating
[əˈprɑːksəˌmetɪŋ]
[əˈprɒksɪmeɪtɪŋ]
аппроксимировать,
приближаться,
приблизительно равняться
argue
[ˈɑːrɡjuː]
[ˈɑːɡjuː]
argued
[ˈɑːrɡjuːd]
[ˈɑːɡjuːd]
argued
[ˈɑːrɡjuːd]
[ˈɑːɡjuːd]
arguing
[ˈɑːrɡjuːɪŋ]
[ˈɑːɡjuːɪŋ]
спорить,
аргументировать,
обсуждать
arise
[əˈraɪz]
[əˈraɪz]
arose
[əˈrəʊz]
[əˈrəʊz]
arisen
[əˈrɪzən]
[əˈrɪzən]
arising
[əˈraɪzɪŋ]
[əˈraɪzɪŋ]
возникать,
появляться,
подниматься
arm
[ɑːrm]
[ɑːm]
armed
[ɑːrmd]
[ɑːmd]
armed
[ɑːrmd]
[ɑːmd]
arming
[ˈɑːrmɪŋ]
[ɑːmɪŋ]
вооружать,
обнимать,
подготовлять
arouse
[əˈraʊz]
[əˈraʊz]
aroused
[əˈraʊzd]
[əˈraʊzd]
aroused
[əˈraʊzd]
[əˈraʊzd]
arousing
[əˈraʊzɪŋ]
[əˈraʊzɪŋ]
пробуждать,
возбуждать,
вызвать
arrange
[əˈreɪndʒ]
[əˈreɪn(d)ʒ]
arranged
[əˈreɪndʒd]
[əˈreɪndʒd]
arranged
[əˈreɪndʒd]
[əˈreɪndʒd]
arranging
[əˈreɪndʒɪŋ]
[əˈreɪndʒɪŋ]
организовать,
расставлять,
договариваться
arrest
[əˈrest]
[əˈrest]
arrested
[əˈrestəd]
[əˈrestɪd]
arrested
[əˈrestəd]
[əˈrestɪd]
arresting
[əˈrestɪŋ]
[əˈrestɪŋ]
приковывать,
задерживать,
остановить
arrive
[əˈraɪv]
[əˈraɪv]
arrived
[əˈraɪvd]
[əˈraɪvd]
arrived
[əˈraɪvd]
[əˈraɪvd]
arriving
[əˈraɪvɪŋ]
[əˈraɪvɪŋ]
прибывать,
прилететь,
подъехать