LinguaBoosterизучение иностранных языков

Английские глаголы с переводом - страница 41

Base Form Past Simple Past Participle Gerund Перевод
gather
[ˈɡæðər]
[ˈɡæðə]
gathered
[ˈɡæðərd]
[ˈɡæðəd]
gathered
[ˈɡæðərd]
[ˈɡæðəd]
gathering
[ˈɡæðərɪŋ]
[ˈɡæð(ə)rɪŋ]
собирать,
собраться,
накопить
gauge
[ɡeɪdʒ]
[ɡeɪdʒ]
gauged
[ˈɡeɪdʒd]
[ɡeɪdʒd]
gauged
[ˈɡeɪdʒd]
[ɡeɪdʒd]
gauging
[ˈɡeɪdʒɪŋ]
[ˈɡeɪdʒɪŋ]
оценивать,
калибровать
gaze
[ɡeɪz]
[ɡeɪz]
gazed
[ɡeɪzd]
[ɡeɪzd]
gazed
[ɡeɪzd]
[ɡeɪzd]
gazing
[ˈɡeɪzɪŋ]
[ˈɡeɪzɪŋ]
вглядываться,
уставиться,
смотреть
generate
[ˈdʒenəreɪt]
[ˈdʒenəreɪt]
generated
[ˈdʒenəreɪtəd]
[ˈdʒenəreɪtɪd]
generated
[ˈdʒenəreɪtəd]
[ˈdʒenəreɪtɪd]
generating
[ˈdʒenəreɪt]
[ˈdʒenəreɪtɪŋ]
генерировать,
вызывать,
сформировать
get
[ɡet]
[ɡet]
got
[ɡɑːt]
[ˈɡɒt]
got
[ɡɑːt]
[ˈɡɒt]
getting
[ˈɡetɪŋ]
[ˈɡetɪŋ]
получить,
попадать,
приобрести
give
[ɡɪv]
[ɡɪv]
gave
[ɡeɪv]
[ɡeɪv]
given
[ˈɡɪvn]
[ˈɡɪv(ə)n]
giving
[ˈɡɪvɪŋ]
[ˈɡɪvɪŋ]
дать,
передать,
даровать
gloat
[ɡləʊt]
[ɡləʊt]
gloated
[ˈɡləʊtɪd]
[ˈɡləʊtɪd]
gloated
[ˈɡləʊtɪd]
[ˈɡləʊtɪd]
gloating
[ˈɡləʊtɪŋ]
[ˈɡləʊtɪŋ]
злорадствовать,
торжествовать,
пожирать глазами
glorify
[ˈɡlɔːrɪfaɪ]
[ˈɡlɔːrɪfaɪ]
glorified
[ˈɡlɔːrɪfaɪd]
[ˈɡlɔːrɪfaɪd]
glorified
[ˈɡlɔːrɪfaɪd]
[ˈɡlɔːrɪfaɪd]
glorifying
[ˈɡlɔːrɪfaɪɪŋ]
[ˈɡlɔːrɪfaɪɪŋ]
прославлять,
восславлять
glow
[ɡləʊ]
[ɡləʊ]
glowed
[ɡləʊd]
[ɡləʊd]
glowed
[ɡləʊd]
[ɡləʊd]
glowing
[ˈɡləʊɪŋ]
[ˈɡləʊɪŋ]
светиться,
сверкать,
рдеть
go
[ɡəʊ]
[ɡəʊ]
went
[went]
[ˈwent]
gone
[ɡɔːn]
[ɡɒn]
going
[ˈɡəʊɪŋ]
[ˈɡəʊɪŋ]
идти,
проходить,
ехать
gorge
[ɡɔːrdʒ]
[ɡɔːdʒ]
gorged
[ɡɔːdʒd]
[ɡɔːdʒd]
gorged
[ɡɔːdʒd]
[ɡɔːdʒd]
gorging
[ˈɡɔːdʒɪŋ]
[ˈɡɔːdʒɪŋ]
жрать
gossip
[ˈɡɑːsɪp]
[ˈɡɒsɪp]
gossippedgossippedgossipping сплетничать,
болтать,
злословить
govern
[ˈɡʌvərn]
[ˈɡʌv(ə)n]
governed
[ˈɡʌvərnd]
[ˈɡʌvənd]
governed
[ˈɡʌvərnd]
[ˈɡʌvənd]
governing
[ˈɡʌvərnɪŋ]
[ˈɡʌvənɪŋ]
править,
регулировать,
определять
grab
[ɡræb]
[ɡræb]
grabbed
[ˈɡræbd]
[ɡræbd]
grabbed
[ˈɡræbd]
[ɡræbd]
grabbing
[ˈɡræbɪŋ]
[ˈɡræbɪŋ]
захватывать,
схватывать,
ухватиться
graduate
[ˈɡrædʒʊət]
[ˈɡrædʒʊət]
graduated
[ˈɡrædʒʊˌeɪtɪd]
[ˈɡrædjʊeɪtɪd]
graduated
[ˈɡrædʒʊˌeɪtɪd]
[ˈɡrædjʊeɪtɪd]
graduating
[ˈɡrædʒəˌwetɪŋ]
[ˈɡrædʒʊeɪtɪŋ]
градуировать,
окончить,
выпускать
grant
[ɡrænt]
[ɡrɑːnt]
granted
[ˈɡræntɪd]
[ˈɡrɑːntɪd]
granted
[ˈɡræntɪd]
[ˈɡrɑːntɪd]
granting
[ˈɡræntɪŋ]
[ˈɡrɑːntɪŋ]
предоставлять,
удовлетворить,
выдавать
grapple
[ˈɡræpl]
[ˈɡræp(ə)l]
grappled
[ˈɡræpəld]
[ˈɡræpəld]
grappled
[ˈɡræpəld]
[ˈɡræpəld]
grappling
[ˈɡræpəlɪŋ]
[ˈɡræpəlɪŋ]
схватиться,
бороться,
сцепиться
grasp
[ɡræsp]
[ɡrɑːsp]
grasped
[ˈɡræspt]
[ɡrɑːspt]
grasped
[ˈɡræspt]
[ɡrɑːspt]
grasping
[ˈɡræspɪŋ]
[ˈɡrɑːspɪŋ]
понять,
схватить,
постичь
grave
[ɡreɪv]
[ɡreɪv]
gravedgravedgraving
graze
[ɡreɪz]
[ɡreɪz]
grazed
[ˈɡreɪzd]
[ɡreɪzd]
grazed
[ˈɡreɪzd]
[ɡreɪzd]
grazing
[ˈɡreɪzɪŋ]
[ˈɡreɪzɪŋ]
слегка касаться,
задевать,
пасти