LinguaBoosterизучение иностранных языков

Английские глаголы с переводом - страница 4

Base Form Past Simple Past Participle Gerund Перевод
allow
[əˈlaʊ]
[əˈlaʊ]
allowed
[əˈlaʊd]
[əˈlaʊd]
allowed
[əˈlaʊd]
[əˈlaʊd]
allowing
[əˈlaʊɪŋ]
[əˈlaʊɪŋ]
позволять,
давать,
допускать
ally
[ˈælaɪ]
[ˈælaɪ]
allied
[ˈælaɪd]
[ˈælæɪd]
allied
[ˈælaɪd]
[ˈælæɪd]
allying
[əˈlaɪɪŋ]
[əˈlaɪɪŋ]
объединиться,
вступать в Союз
alter
[ˈɔːltər]
[ˈɔːltə]
altered
[ˈɒltərd]
[ˈɔːltəd]
altered
[ˈɒltərd]
[ˈɔːltəd]
altering
[ˈɒltərɪŋ]
[ˈɔːltərɪŋ]
изменять,
видоизменять,
переделывать
alternate
[ˈɔːltərneɪt]
[ˈɔːltəneɪt]
alternated
[ˈɒltərˌnetəd]
[ɔːlˈtɜːneɪtɪd]
alternated
[ˈɒltərˌnetəd]
[ɔːlˈtɜːneɪtɪd]
alternating
[ˈɒltərˌnetɪŋ]
[ˈɔːltɜːneɪtɪŋ]
чередовать,
сменять,
перемежать
amaze
[əˈmeɪz]
[əˈmeɪz]
amazed
[əˈmeɪzd]
[əˈmeɪzd]
amazed
[əˈmeɪzd]
[əˈmeɪzd]
amazing
[əˈmeɪzɪŋ]
[əˈmeɪzɪŋ]
поражать,
удивляться,
восхитить
ambush
[ˈæmbʊʃ]
[ˈæmbʊʃ]
ambushed
[ˈæmˌbʊʃt]
[ˈæmbʊʃt]
ambushed
[ˈæmˌbʊʃt]
[ˈæmbʊʃt]
ambushing
[ˈæmˌbʊʃɪŋ]
[ˈæmbʊʃɪŋ]
устроить засаду,
устраивать засаду,
напасть из засады
ameliorate
[əˈmiːlɪəreɪt]
[əˈmiːlɪəreɪt]
ameliorated
[əˈmiːljəˌretəd]
[əˈmiːlɪəreɪtɪd]
ameliorated
[əˈmiːljəˌretəd]
[əˈmiːlɪəreɪtɪd]
ameliorating
[əˈmiːlɪəreɪtɪŋ]
[əˈmiːlɪəreɪtɪŋ]
улучшать
amend
[əˈmend]
[əˈmend]
amended
[əˈmendəd]
[əˈmendɪd]
amended
[əˈmendəd]
[əˈmendɪd]
amending
[əˈmendɪŋ]
[əˈmendɪŋ]
исправлять,
внести поправки,
дополнить
amount
[əˈmaʊnt]
[əˈmaʊnt]
amounted
[əˈmaʊntəd]
[əˈmaʊntɪd]
amounted
[əˈmaʊntəd]
[əˈmaʊntɪd]
amounting
[əˈmaʊntɪŋ]
[əˈmaʊntɪŋ]
равняться,
достигнуть,
насчитывать
analyse
[ˈænəlaɪz]
[ˈæn(ə)læɪz]
analysed
[ˈænəlaɪzd]
[ˈænəlæɪzd]
analysed
[ˈænəlaɪzd]
[ˈænəlæɪzd]
analysing
[ˈænəlaɪzɪŋ]
[ˈænəlæɪzɪŋ]
анализировать,
исследовать
analyze
[ˈænəlˌɑɪz]
[ˈænəlæɪz]
analyzed
[ˈænəˌlaɪzd]
[ˈænəlæɪzd]
analyzed
[ˈænəˌlaɪzd]
[ˈænəlæɪzd]
analyzing анализировать,
разбирать,
рассматривать
anchor
[ˈæŋkər]
[ˈæŋkə]
anchored
[ˈæŋkərd]
[ˈæŋkəd]
anchored
[ˈæŋkərd]
[ˈæŋkəd]
anchoring
[ˈæŋkərɪŋ]
[ˈæŋkərɪŋ]
бросить якорь,
закреплять,
заякорить
anger
[ˈæŋɡər]
[ˈæŋɡə]
angered
[ˈæŋɡərd]
[ˈæŋɡəd]
angered
[ˈæŋɡərd]
[ˈæŋɡəd]
angering
[ˈæŋɡərɪŋ]
[ˈæŋɡərɪŋ]
злить,
раздражать,
сердить
annex
[ˈæneks]
[əˈneks]
annexed
[ˈænekst]
[əˈnekst]
annexed
[ˈænekst]
[əˈnekst]
annexing
[əˈneksɪŋ]
[əˈneksɪŋ]
аннексировать,
прилагать
annihilate
[əˈnaɪəleɪt]
[əˈnaɪɪleɪt]
annihilated
[əˈnaɪəˌletəd]
[əˈnaɪəleɪtɪd]
annihilated
[əˈnaɪəˌletəd]
[əˈnaɪəleɪtɪd]
annihilating
[əˈnaɪəleɪtɪŋ]
[əˈnaɪəleɪtɪŋ]
уничтожать,
аннигилировать,
аннулировать
announce
[əˈnaʊns]
[əˈnaʊns]
announced
[əˈnaʊnst]
[əˈnaʊnst]
announced
[əˈnaʊnst]
[əˈnaʊnst]
announcing
[əˈnaʊnsɪŋ]
[əˈnaʊnsɪŋ]
объявлять,
сообщать,
огласить
answer
[ˈænsər]
[ˈɑːnsə]
answered
[ˈænsərd]
[ˈɑːnsəd]
answered
[ˈænsərd]
[ˈɑːnsəd]
answering
[ˈænsərɪŋ]
[ˈɑːnsərɪŋ]
отвечать
antagonize
[ænˈtæɡənaɪz]
[ænˈtæɡ(ə)næɪz]
antagonized
[ænˈtæɡəˌnaɪzd]
[ænˈtæɡənæɪzt]
antagonized
[ænˈtæɡəˌnaɪzd]
[ænˈtæɡənæɪzt]
antagonizing
[ænˈtæɡəˌnaɪzɪŋ]
[ænˈtæɡənæɪzɪŋ]
противодействовать,
настраивать,
оттолкнуть
anticipate
[ænˈtɪsɪpeɪt]
[ænˈtɪsɪpeɪt]
anticipated
[ænˈtɪsəˌpetəd]
[ænˈtɪsɪpeɪtɪd]
anticipated
[ænˈtɪsəˌpetəd]
[ænˈtɪsɪpeɪtɪd]
anticipating
[ænˈtɪsəˌpetɪŋ]
[ænˈtɪsɪpeɪtɪŋ]
предвидеть,
ожидать,
предвосхищать
apologise
[əˈpɒlədʒaɪz]
[əˈpɒlədʒaɪz]
apologisedapologisedapologising извиняться

LinguaBooster
изучение иностранных языков

Continue