LinguaBoosterизучение иностранных языков

Английские глаголы с переводом - страница 10

Base Form Past Simple Past Participle Gerund Перевод
boast
[bəʊst]
[bəʊst]
boasted
[ˈbəʊstɪd]
[ˈbəʊstɪd]
boasted
[ˈbəʊstɪd]
[ˈbəʊstɪd]
boasting
[ˈbəʊstɪŋ]
[ˈbəʊstɪŋ]
гордиться,
обладать,
могут похвастаться
boil
[bɔɪl]
[bɔɪl]
boiled
[ˌbɔɪld]
[bɔɪld]
boiled
[ˌbɔɪld]
[bɔɪld]
boiling
[ˈbɔɪlɪŋ]
[ˈbɔɪlɪŋ]
варить,
кипеть,
вскипятить
bolster
[ˈbəʊlstər]
[ˈbəʊlstə]
bolstered
[ˈbəʊlstəd]
[ˈbəʊlstəd]
bolstered
[ˈbəʊlstəd]
[ˈbəʊlstəd]
bolstering
[ˈbəʊlstərɪŋ]
[ˈbəʊlstərɪŋ]
поддерживать,
укрепить,
подкрепить
bolt
[bəʊlt]
[bəʊlt]
bolted
[ˈbəʊltɪd]
[ˈbəʊltɪd]
bolted
[ˈbəʊltɪd]
[ˈbəʊltɪd]
bolting
[ˈbəʊltɪŋ]
[bəʊltɪŋ]
запереть,
удрать,
скрепить болтами
bomb
[bɑːm]
[bɒm]
bombed
[bɑːmd]
[bɒmd]
bombed
[bɑːmd]
[bɒmd]
bombing
[ˈbɑːmɪŋ]
[ˈbɒmɪŋ]
бомбить,
взорвать,
подвергнуть бомбардировкам
bond
[bɑːnd]
[bɒnd]
bonded
[ˈbɑːndəd]
[ˈbɒndɪd]
bonded
[ˈbɑːndəd]
[ˈbɒndɪd]
bonding
[ˈbɑndɪŋ]
[ˈbɒndɪŋ]
связывать,
скреплять,
привязаться
book
[bʊk]
[bʊk]
booked
[ˈbʊkt]
[bʊkt]
booked
[ˈbʊkt]
[bʊkt]
booking
[ˈbʊkɪŋ]
[ˈbʊkɪŋ]
бронировать,
заказывать
boom
[buːm]
[buːm]
boomed
[ˈbuːmd]
[buːmd]
boomed
[ˈbuːmd]
[buːmd]
booming
[ˈbuːmɪŋ]
[buːmɪŋ]
гудеть,
быстро расти,
процветать
boost
[buːst]
[buːst]
boosted
[ˈbuːstəd]
[ˈbuːstɪd]
boosted
[ˈbuːstəd]
[ˈbuːstɪd]
boosting
[ˈbuːstɪŋ]
[ˈbuːstɪŋ]
повышать,
поднимать,
форсировать
border
[ˈbɔːrdər]
[ˈbɔːdə]
bordered
[ˈbɔːrdərd]
[ˈbɔːdəd]
bordered
[ˈbɔːrdərd]
[ˈbɔːdəd]
bordering
[ˈbɔːrdərɪŋ]
[ˈbɔːdərɪŋ]
граничить,
окаймлять
borrow
[ˈbɑːrəʊ]
[ˈbɒrəʊ]
borrowed
[ˈbɔːrəʊd]
[ˈbɒrəʊd]
borrowed
[ˈbɔːrəʊd]
[ˈbɒrəʊd]
borrowing
[ˈbɑːrəʊɪŋ]
[ˈbɒrəʊɪŋ]
одолжить,
заимствовать,
занимать
bother
[ˈbɑːðər]
[ˈbɒðə]
bothered
[ˈbɒðəd]
[ˈbɒðəd]
bothered
[ˈbɒðəd]
[ˈbɒðəd]
bothering
[ˈbɑːðərɪŋ]
[ˈbɒðərɪŋ]
беспокоить,
надоедать,
утруждать
bottle
[ˈbɑːtl]
[ˈbɒt(ə)l]
bottled
[ˈbɑːtəld]
[ˈbɒtld]
bottled
[ˈbɑːtəld]
[ˈbɒtld]
bottling
[ˈbɑːtəlɪŋ]
[ˈbɒtəlɪŋ]
разливать,
бутилировать,
разлить в бутылки
bounce
[baʊns]
[baʊns]
bounced
[ˈbaʊnst]
[baʊnst]
bounced
[ˈbaʊnst]
[baʊnst]
bouncing
[ˈbaʊnsɪŋ]
[ˈbaʊnsɪŋ]
подпрыгивать,
отражаться,
пружинить
bound
[baʊnd]
[baʊnd]
bounded
[ˈbaʊndəd]
[ˈbaʊndɪd]
bounded
[ˈbaʊndəd]
[ˈbaʊndɪd]
bounding
[ˈbaʊndɪŋ]
[ˈbaʊndɪŋ]
прыгать,
связываться
bow
[baʊ]
[baʊ]
bowed
[ˈbaʊd]
[bəʊd]
bowed
[ˈbaʊd]
[bəʊd]
bowing
[ˈbəʊɪŋ]
[ˈbəʊɪŋ]
кланяться,
склонить,
склониться
brace
[breɪs]
[breɪs]
braced
[ˈbreɪst]
[breɪst]
braced
[ˈbreɪst]
[breɪst]
bracing
[ˈbreɪsɪŋ]
[ˈbreɪsɪŋ]
готовиться,
бодрить,
обхватить
brag
[bræɡ]
[bræɡ]
bragged
[ˈbræɡd]
[bræɡd]
bragged
[ˈbræɡd]
[bræɡd]
bragging
[ˈbræɡɪŋ]
[ˈbræɡɪŋ]
хвастать,
хвастаться тем
breach
[briːtʃ]
[briːtʃ]
breached
[ˈbriːtʃt]
[briːtʃt]
breached
[ˈbriːtʃt]
[briːtʃt]
breaching
[ˈbriːtʃɪŋ]
[ˈbriːtʃɪŋ]
нарушать,
пробить
break
[breɪk]
[breɪk]
broke
[brəʊk]
[brəʊk]
broken
[ˈbrəʊkən]
[ˈbrəʊk(ə)n]
breaking
[ˈbreɪkɪŋ]
[ˈbreɪkɪŋ]
ломать,
нарушать,
разбивать

LinguaBooster
изучение иностранных языков

Continue