LinguaBoosterизучение иностранных языков

Английские глаголы с переводом

Base Form Past Simple Past Participle Gerund Перевод
abandon
[əˈbændən]
[əˈbænd(ə)n]
abandoned
[əˈbændənd]
[əˈbænd(ə)nd]
abandoned
[əˈbændənd]
[əˈbænd(ə)nd]
abandoning
[əˈbændənɪŋ]
[əˈbændənɪŋ]
оставить,
отказываться,
прекращать
abide
[əˈbaɪd]
[əˈbaɪd]
abode
[əˈbəʊd]
[əˈbəʊd]
abode
[əˈbəʊd]
[əˈbəʊd]
abiding
[əˈbaɪdɪŋ]
[əˈbaɪdɪŋ]
соблюдать,
пребывать,
следовать
abolish
[əˈbɑːlɪʃ]
[əˈbɒlɪʃ]
abolished
[əˈbɑːˌlɪʃt]
[əˈbɒlɪʃt]
abolished
[əˈbɑːˌlɪʃt]
[əˈbɒlɪʃt]
abolishing
[əˈbɑːˌlɪʃɪŋ]
[əˈbɒlɪʃɪŋ]
упразднять,
отменять
abort
[əˈbɔːrt]
[əˈbɔːt]
aborted
[əˈbɔːrtəd]
[əˈbɔːtɪd]
aborted
[əˈbɔːrtəd]
[əˈbɔːtɪd]
aborting
[əˈbɔːrtɪŋ]
[əˈbɔːtɪŋ]
выкинуть,
прекращать,
прервать
absolve
[əbˈzɑːlv]
[əbˈzɒlv]
absolved
[əbˈzɑːlvd]
[əbˈzɒlvd]
absolved
[əbˈzɑːlvd]
[əbˈzɒlvd]
absolving
[əbˈzɑːlvɪŋ]
[əbˈzɒlvɪŋ]
освобождать,
прощать,
отпускать
absorb
[əbˈzɔːrb]
[əbˈzɔːb]
absorbed
[əbˈzɔːrbd]
[əbˈzɔːbd]
absorbed
[əbˈzɔːrbd]
[əbˈzɔːbd]
absorbing
[əbˈzɔːrbɪŋ]
[əbˈzɔːbɪŋ]
поглощать,
впитывать,
всасывать
abut
[əˈbʌt]
[əˈbʌt]
abutted
[əˈbʌtɪd]
[əˈbʌtɪd]
abutted
[əˈbʌtɪd]
[əˈbʌtɪd]
abutting
[əˈbʌtɪŋ]
[əˈbʌtɪŋ]
примыкать,
упираться
accede
[əkˈsiːd]
[əkˈsiːd]
acceded
[ækˈsiːdəd]
[əkˈsiːdɪd]
acceded
[ækˈsiːdəd]
[əkˈsiːdɪd]
acceding
[ækˈsiːdɪŋ]
[əkˈsiːdɪŋ]
присоединяться,
соглашаться,
принять
accelerate
[əkˈseləreɪt]
[əkˈseləreɪt]
accelerated
[ækˈseləˌretəd]
[əkˈseləreɪtɪd]
accelerated
[ækˈseləˌretəd]
[əkˈseləreɪtɪd]
accelerating
[ækˈseləˌretɪŋ]
[əkˈseləreɪtɪŋ]
ускорять,
активизировать,
разгоняться
accentuate
[əkˈsentʃʊeɪt]
[əkˈsentʃʊeɪt]
accentuated
[ækˈsentʃəˌwetəd]
[əkˈsentʃʊeɪtɪd]
accentuated
[ækˈsentʃəˌwetəd]
[əkˈsentʃʊeɪtɪd]
accentuating
[ækˈsentʃəˌwetɪŋ]
[əkˈsentʃʊeɪtɪŋ]
подчеркнуть,
выделять,
усугублять
accept
[əkˈsept]
[əkˈsept]
accepted
[əkˈseptəd]
[əkˈseptɪd]
accepted
[əkˈseptəd]
[əkˈseptɪd]
accepting
[ækˈseptɪŋ]
[əkˈseptɪŋ]
принимать,
соглашаться,
признавать
access
[ˈækses]
[ˈækses]
accessed
[ˈækˌsest]
[ˈæksest]
accessed
[ˈækˌsest]
[ˈæksest]
accessing
[ˈækˌsesɪŋ]
[ˈæksesɪŋ]
получить доступ,
обращаться
accommodate
[əˈkɑːmədeɪt]
[əˈkɒmədeɪt]
accommodated
[əˈkɑːməˌdeɪtəd]
[əˈkɒmədeɪtɪd]
accommodated
[əˈkɑːməˌdeɪtəd]
[əˈkɒmədeɪtɪd]
accommodating
[əˈkɑːmədeɪtɪŋ]
[əˈkɒmədeɪtɪŋ]
разместить,
вмещать,
обеспечивать
accompany
[əˈkʌmpənɪ]
[əˈkʌmpənɪ]
accompanied
[əˈkʌmpənɪd]
[əˈkʌmpənɪd]
accompanied
[əˈkʌmpənɪd]
[əˈkʌmpənɪd]
accompanying
[əˈkəmpənɪɪŋ]
[əˈkʌmpənɪɪŋ]
провожать,
аккомпанировать,
проводить
accomplish
[əˈkɑːmplɪʃ]
[əˈkʌmplɪʃ]
accomplished
[əˈkɑːmplɪʃt]
[əˈkʌmplɪʃt]
accomplished
[əˈkɑːmplɪʃt]
[əˈkʌmplɪʃt]
accomplishing
[əˈkɑːmplɪʃɪŋ]
[əˈkʌmplɪʃɪŋ]
выполнять,
завершать,
достигать
account
[əˈkaʊnt]
[əˈkaʊnt]
accounted
[əˈkaʊntəd]
[əˈkaʊntɪd]
accounted
[əˈkaʊntəd]
[əˈkaʊntɪd]
accounting
[əˈkaʊntɪŋ]
[əˈkaʊntɪŋ]
объяснять,
приходиться,
учитывать
accrue
[əˈkruː]
[əˈkruː]
accrued
[əˈkruːd]
[əˈkruːd]
accrued
[əˈkruːd]
[əˈkruːd]
accruing
[əˈkruːɪŋ]
[əˈkruːɪŋ]
получать,
нарастать,
накапливаться
accumulate
[əˈkjuːmjəleɪt]
[əˈkjuːmjʊleɪt]
accumulated
[əˈkjuːmjəˌletəd]
[əˈkjuːmjəleɪtɪd]
accumulated
[əˈkjuːmjəˌletəd]
[əˈkjuːmjəleɪtɪd]
accumulating
[əˈkjuːmjəˌletɪŋ]
[əˈkjuːmjəleɪtɪŋ]
накапливаться,
аккумулировать,
набирать
accuse
[əˈkjuːz]
[əˈkjuːz]
accused
[əˈkjuːzd]
[əˈkjuːzd]
accused
[əˈkjuːzd]
[əˈkjuːzd]
accusing
[əˈkjuːzɪŋ]
[əˈkjuːzɪŋ]
обвинять,
инкриминировать,
выдвигать обвинение
ache
[eɪk]
[eɪk]
ached
[eɪkt]
[eɪkt]
ached
[eɪkt]
[eɪkt]
aching
[ˈeɪkɪŋ]
[ˈeɪkɪŋ]
болеть,
жаждать

LinguaBooster
изучение иностранных языков

Continue