LinguaBoosterlearning foreign languages

Italian verbs with translation - page 72

Infinito Gerundio Participio presente Participio passato Translation
mettersimettendosimettentesi -
miagolaremiagolandomiagolante miagolato meow,
mew
mieteremietendomietente mietuto reap
miglioraremigliorandomigliorante migliorato improve,
improved,
better
migraremigrandomigrante migrato migrate
minacciareminacciandominacciante minacciato threatened,
threaten,
threatening
minareminandominante minato undermine,
undermining
minimizzareminimizzandominimizzante minimizzato minimize,
decrease
miraremirandomirante mirato aim,
aiming
miscelaremiscelandomiscelante miscelato mix,
mixing
mischiaremischiandomischiante mischiato mix,
shuffling
mistificaremistificandomistificante mistificato mystify
misuraremisurandomisurante misurato measure,
measured
mitigaremitigandomitigante mitigato mitigate
mobilitaremobilitandomobilitante mobilitato mobilize
modellaremodellandomodellante modellato -
moderaremoderandomoderante moderato -
modernizzaremodernizzandomodernizzante modernizzato modernize
modificaremodificandomodificante modificato modify,
change,
editing
modularemodulandomodulante modulato