LinguaBoosterlearning foreign languages

All French verbs starting with the letter g

Infinitif Participe présent Participe passé Translation
gagner gagnant /ɡa.ɲɑ̃/ gagné /ɡa.ɲe/ win,
winning
galoper galopant /ɡa.lɔ.pɑ̃/ galopé /ɡa.lɔ.pe/ gallop
galvaniser galvanisant /ɡal.va.ni.zɑ̃/ galvanisé /ɡal.va.ni.ze/ -
garantir garantissant /ɡa.ʁɑ̃.ti.sɑ̃/ garanti /ɡa.ʁɑ̃.ti/ ensure
garder gardant /ɡaʁ.dɑ̃/ gardé /ɡaʁ.de/ keep,
store
garer garant /ɡa.ʁɑ̃/ garé /ɡa.ʁe/ park,
parking
garnir garnissant /ɡaʁ.ni.sɑ̃/ garni /ɡaʁ.ni/ garnish
gaspiller gaspillant /ɡas.pi.jɑ̃/ gaspillé /ɡas.pi.je/ waste,
wasted,
wasting
geindre geignant /ʒɛ.ɲɑ̃/ geint /ʒɛ̃/ whine
geler gelant /ʒə.lɑ̃/ gelé /ʒə.le/ freeze,
frozen,
freezing
gerber gerbant /ʒɛʁ.bɑ̃/ gerbé /ʒɛʁ.be/ -
germer germant /ʒɛʁ.mɑ̃/ germé /ʒɛʁ.me/ -
gesticuler gesticulant /ʒɛs.ti.ky.lɑ̃/ gesticulé /ʒɛs.ti.ky.le/ -
glacer glaçant /ɡla.sɑ̃/ glacé /ɡla.se/ -
glapir glapissant /ɡla.pi.sɑ̃/ glapi /ɡla.pi/ -
glisser glissant /ɡli.sɑ̃/ glissé /ɡli.se/ drag,
slide
glisser-déposer glisser-déposant glisser-déposé -
glorifier glorifiant /ɡlɔ.ʁi.fjɑ̃/ glorifié /ɡlɔ.ʁi.fje/ -
gléner glénant gléné -
gommer gommant /ɡɔ.mɑ̃/ gommé /ɡɔ.me/ -
gonfler gonflant /ɡɔ̃.flɑ̃/ gonflé /ɡɔ̃.fle/ inflate,
swell,
swelling
gourmer gourmant gourmé -
gouverner gouvernant /ɡu.vɛʁ.nɑ̃/ gouverné /ɡu.vɛʁ.ne/ govern,
control,
manage
goûter goûtant /ɡu.tɑ̃/ goûté /ɡu.te/ taste
graduer graduant /ɡʁa.dɥɑ̃/ gradué /ɡʁa.dɥe/ -
graisser graissant /ɡʁɛ.sɑ̃/ graissé /ɡʁɛ.se/ -
grandir grandissant /ɡʁɑ̃.di.sɑ̃/ grandi /ɡʁɑ̃.di/ grow
gratifier gratifiant /ɡʁa.ti.fjɑ̃/ gratifié /ɡʁa.ti.fje/ -
gratter grattant /ɡʁa.tɑ̃/ gratté /ɡʁa.te/ scratch,
strum
graver gravant /ɡʁa.vɑ̃/ gravé /ɡʁa.ve/ burn,
engrave,
etch
gravir gravissant /ɡʁa.vi.sɑ̃/ gravi /ɡʁa.vi/ climb,
rise
greffer greffant /ɡʁɛ.fɑ̃/ greffé /ɡʁɛ.fe/ -
grener grenant grené -
gribouiller gribouillant /ɡʁi.bu.jɑ̃/ gribouillé /ɡʁi.bu.je/ -
griffer griffant /ɡʁi.fɑ̃/ griffé /ɡʁi.fe/ -
griffonner griffonnant /ɡʁi.fɔ.nɑ̃/ griffonné /ɡʁi.fɔ.ne/ -
grignoter grignotant /ɡʁi.ɲɔ.tɑ̃/ grignoté /ɡʁi.ɲɔ.te/ nibble
griller grillant /ɡʁi.jɑ̃/ grillé /ɡʁi.je/ -
grimer grimant /ɡʁi.mɑ̃/ grimé /ɡʁi.me/ -
grimper grimpant /ɡʁɛ̃.pɑ̃/ grimpé /ɡʁɛ̃.pe/ climb
grogner grognant /ɡʁɔ.ɲɑ̃/ grogné /ɡʁɔ.ɲe/ growl,
grunt
gronder grondant /ɡʁɔ̃.dɑ̃/ grondé /ɡʁɔ̃.de/ scold,
rumble,
growl
grossir grossissant /ɡʁo.si.sɑ̃/ grossi /ɡʁo.si/ -
grouper groupant /ɡʁu.pɑ̃/ groupé /ɡʁu.pe/ -
gréser grésant grésé -
grêler grêlant /ɡʁɛ.lɑ̃/ grêlé /ɡʁɛ.le/ -
guetter guettant /ɡɛ.tɑ̃/ guetté /ɡɛ.te/ -
guider guidant /ɡi.dɑ̃/ guidé /ɡi.de/ guide
guérir guérissant /ɡe.ʁi.sɑ̃/ guéri /ɡe.ʁi/ heal,
healing
gâcher gâchant /ɡɑ.ʃɑ̃/ gâché /ɡɑ.ʃe/ spoil
gémir gémissant /ʒe.mi.sɑ̃/ gémi /ʒe.mi/ moan,
wail
géner génant géné annoy
généraliser généralisant /ʒe.ne.ʁa.li.zɑ̃/ généralisé /ʒe.ne.ʁa.li.ze/ -
générer générant /ʒe.ne.ʁɑ̃/ généré /ʒe.ne.ʁe/ generate,
create
gérer gérant /ʒe.ʁɑ̃/ géré /ʒe.ʁe/ manage,
managed,
run
gésir gisant /ʒi.zɑ̃/ jeü -
gêner gênant /ʒɛ.nɑ̃/ gêné /ʒɛ.ne/ annoy