LinguaBooster learning foreign languages

French verbs with translation - page 94

Infinitif Participe présent Participe passé Translation
reporter reportant /ʁə.pɔʁ.tɑ̃/ reporté /ʁə.pɔʁ.te/ postpone
reposer reposant /ʁə.po.zɑ̃/ reposé /ʁə.po.ze/ rest
repositionner repositionnant /ʁə.po.zi.sjɔ.nɑ̃/ repositionné /ʁə.po.zi.sjɔ.ne/ -
repousser repoussant /ʁə.pu.sɑ̃/ repoussé /ʁə.pu.se/ push,
fend,
push back
reprendre reprenant /ʁə.pʁə.nɑ̃/ repris /ʁə.pʁi/ resume,
recapture
repriser reprisant /ʁə.pʁi.zɑ̃/ reprisé /ʁə.pʁi.ze/ -
reprocher reprochant /ʁə.pʁɔ.ʃɑ̃/ reproché /ʁə.pʁɔ.ʃe/ blame,
rebuke
reproduire reproduisant /ʁə.pʁɔ.dɥi.zɑ̃/ reproduit /ʁə.pʁɔ.dɥi/ reproduce,
replicate,
breed
reprogrammer reprogrammant /ʁə.pʁɔ.ɡʁa.mɑ̃/ reprogrammé /ʁə.pʁɔ.ɡʁa.me/ -
représenter représentant /ʁə.pʁe.zɑ̃.tɑ̃/ représenté /ʁə.pʁe.zɑ̃.te/ represent,
constitute
repérer repérant /ʁə.pe.ʁɑ̃/ repéré /ʁə.pe.ʁe/ spot
requérir requérant /ʁə.ke.ʁɑ̃/ requis /ʁə.ki/ -
respecter respectant /ʁɛs.pɛk.tɑ̃/ respecté /ʁɛs.pɛk.te/ respect,
comply,
respected
respirer respirant /ʁɛs.pi.ʁɑ̃/ respiré /ʁɛs.pi.ʁe/ breathe,
breathing
responsabiliser responsabilisant /ʁɛs.pɔ̃.sa.bi.li.zɑ̃/ responsabilisé /ʁɛs.pɔ̃.sa.bi.li.ze/ -
ressembler ressemblant /ʁə.sɑ̃.blɑ̃/ ressemblé /ʁə.sɑ̃.ble/ look
ressentir ressentant /ʁə.sɑ̃.tɑ̃/ ressenti /ʁə.sɑ̃.ti/ feel,
experience
resserrer resserrant /ʁə.se.ʁɑ̃/ resserré /ʁə.se.ʁe/ tighten,
retighten
ressortir ressortant /ʁə.sɔʁ.tɑ̃/ ressorti /ʁə.sɔʁ.ti/ -
ressusciter ressuscitant /ʁe.sy.si.tɑ̃/ ressuscité /ʁe.sy.si.te/ -