LinguaBoosterlearning foreign languages

French verbs with translation - page 19

Infinitif Participe présent Participe passé Translation
chloroformer chloroformant /klɔ.ʁɔ.fɔʁ.mɑ̃/ chloroformé /klɔ.ʁɔ.fɔʁ.me/ -
choisir choisissant /ʃwa.zi.sɑ̃/ choisi /ʃwa.zi/ choose,
choice
choper chopant /ʃɔ.pɑ̃/ chopé /ʃɔ.pe/ -
choquer choquant /ʃɔ.kɑ̃/ choqué /ʃɔ.ke/ -
chroniquer chroniquant /kʁɔ.ni.kɑ̃/ chroniqué /kʁɔ.ni.ke/ -
chronométrer chronométrant /kʁɔ.nɔ.me.tʁɑ̃/ chronométré /kʁɔ.nɔ.me.tʁe/ time
chuchoter chuchotant /ʃy.ʃɔ.tɑ̃/ chuchoté /ʃy.ʃɔ.te/ whisper
chuter chutant /ʃy.tɑ̃/ chuté /ʃy.te/ -
chérir chérissant /ʃe.ʁi.sɑ̃/ chéri /ʃe.ʁi/ cherish
cibler ciblant /si.blɑ̃/ ciblé /si.ble/ target
ciller cillant /si.jɑ̃/ cillé /si.je/ -
circoncire circoncisant /siʁ.kɔ̃.si.zɑ̃/ circoncis /siʁ.kɔ̃.si/ -
circonscrire circonscrivant /siʁ.kɔ̃s.kʁi.vɑ̃/ circonscrit /siʁ.kɔ̃s.kʁi/ -
circonstancier circonstanciant /siʁ.kɔ̃s.tɑ̃.sjɑ̃/ circonstancié /siʁ.kɔ̃s.tɑ̃.sje/ -
circonvenir circonvenant /siʁ.kɔ̃v.nɑ̃/ circonvenu /siʁ.kɔ̃v.ny/ -
circuler circulant /siʁ.ky.lɑ̃/ circulé /siʁ.ky.le/ circulate,
flow
citer citant /si.tɑ̃/ cité /si.te/ cite
civiliser civilisant /si.vi.li.zɑ̃/ civilisé /si.vi.li.ze/ -
claircer clairçant claircé -
clamer clamant /kla.mɑ̃/ clamé /kla.me/ -