LinguaBoosterlearning foreign languages

All English verbs starting with the letter t

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
tackle
[ˈtækl]
[ˈtæk(ə)l]
tackled
[ˈtækəld]
[ˈtækəld]
tackled
[ˈtækəld]
[ˈtækəld]
tackling
[ˈtækəlɪŋ]
[ˈtækəlɪŋ]
tag
[tæɡ]
[tæɡ]
tagged
[ˈtæɡd]
[tæɡd]
tagged
[ˈtæɡd]
[tæɡd]
tagging
[ˈtæɡɪŋ]
[ˈtæɡɪŋ]
tail
[teɪl]
[teɪl]
tailed
[ˈteɪld]
[teɪld]
tailed
[ˈteɪld]
[teɪld]
tailing
[ˈteɪlɪŋ]
[ˈteɪlɪŋ]
tailor
[ˈteɪlər]
[ˈteɪlə]
tailored
[ˈteɪlərd]
[ˈteɪləd]
tailored
[ˈteɪlərd]
[ˈteɪləd]
tailoring
[ˈteɪlərɪŋ]
[ˈteɪlərɪŋ]
take
[teɪk]
[teɪk]
took
[tʊk]
[tʊk]
taken
[ˈteɪkən]
[ˈteɪkən]
taking
[ˈteɪkɪŋ]
[ˈteɪkɪŋ]
talk
[tɔːk]
[tɔːk]
talked
[ˈtɔːkt]
[ˈtɔːkt]
talked
[ˈtɔːkt]
[ˈtɔːkt]
talking
[ˈtɔːkɪŋ]
[ˈtɔːkɪŋ]
tame
[teɪm]
[teɪm]
tamed
[ˈteɪmd]
[teɪmd]
tamed
[ˈteɪmd]
[teɪmd]
taming
[ˈteɪmɪŋ]
[ˈteɪmɪŋ]
tap
[tæp]
[tæp]
tapped
[ˈtæpt]
[tæpt]
tapped
[ˈtæpt]
[tæpt]
tapping
[tapɪŋ]
[tapɪŋ]
target
[ˈtɑːrɡɪt]
[ˈtɑːɡɪt]
targeted
[ˈtɑːrɡətəd]
[ˈtɑːɡɪtɪd]
targeted
[ˈtɑːrɡətəd]
[ˈtɑːɡɪtɪd]
targeting
[ˈtɑːrɡətɪŋ]
[ˈtɑːɡɪtɪŋ]
tarnish
[ˈtɑːrnɪʃ]
[ˈtɑːnɪʃ]
tarnished
[ˈtɑːrˌnɪʃt]
[ˈtɑːnɪʃt]
tarnished
[ˈtɑːrˌnɪʃt]
[ˈtɑːnɪʃt]
tarnishing
[ˈtɑːrˌnɪʃɪŋ]
[ˈtɑːnɪʃɪŋ]
taste
[teɪst]
[teɪst]
tasted
[ˈteɪstəd]
[ˈteɪstɪd]
tasted
[ˈteɪstəd]
[ˈteɪstɪd]
tasting
[ˈteɪstɪŋ]
[ˈteɪstɪŋ]
teach
[tiːtʃ]
[tiːtʃ]
taught
[tɔːt]
[tɔːt]
taught
[tɔːt]
[tɔːt]
teaching
[ˈtiːtʃɪŋ]
[ˈtiːtʃɪŋ]
tear
[ter]
[tɪə]
tore
[tɔːr]
[ˈtɔː]
torn
[tɔːrn]
[ˈtɔːn]
tearing
[ˈterɪŋ]
[ˈteərɪŋ]
tease
[tiːz]
[tiːz]
teased
[ˈtiːzd]
[tiːzd]
teased
[ˈtiːzd]
[tiːzd]
teasing
[ˈtiːzɪŋ]
[ˈtiːzɪŋ]
tell
[tel]
[tel]
told
[təʊld]
[təʊld]
told
[təʊld]
[təʊld]
telling
[ˈtelɪŋ]
[ˈtelɪŋ]
temper
[ˈtempər]
[ˈtempə]
tempered
[ˈtempərd]
[ˈtempəd]
tempered
[ˈtempərd]
[ˈtempəd]
tempering
[ˈtempərɪŋ]
[ˈtempərɪŋ]
tempt
[tempt]
[tem(p)t]
tempted
[ˈtemptəd]
[ˈtemptɪd]
tempted
[ˈtemptəd]
[ˈtemptɪd]
tempting
[ˈtemptɪŋ]
[ˈtem(p)tɪŋ]
tend
[tend]
[tend]
tended
[ˈtendəd]
[ˈtendɪd]
tended
[ˈtendəd]
[ˈtendɪd]
tending
[ˈtendɪŋ]
[ˈtendɪŋ]
tender
[ˈtendər]
[ˈtendə]
tendered
[ˈtendərd]
[ˈtendəd]
tendered
[ˈtendərd]
[ˈtendəd]
tendering
[ˈtendərɪŋ]
[ˈtendərɪŋ]
terminate
[ˈtɜːrmeɪt]
[ˈtɜːmɪneɪt]
terminated
[ˈtɜːməˌnetəd]
[ˈtɜːmɪneɪtɪd]
terminated
[ˈtɜːməˌnetəd]
[ˈtɜːmɪneɪtɪd]
terminating
[ˈtɜːməˌnetɪŋ]
[ˈtɜːmɪneɪtɪŋ]
test
[test]
[test]
tested
[ˈtestɪd]
[ˈtestɪd]
tested
[ˈtestɪd]
[ˈtestɪd]
testing
[ˈtestɪŋ]
[ˈtestɪŋ]
testify
[ˈtestɪfaɪ]
[ˈtestɪfaɪ]
testified
[ˈtestəˌfaɪd]
[ˈtestɪfaɪd]
testified
[ˈtestəˌfaɪd]
[ˈtestɪfaɪd]
testifying
[ˈtestəˌfaɪɪŋ]
[ˈtestɪfaɪɪŋ]
thank
[θæŋk]
[θæŋk]
thanked
[ˈθæŋkt]
[θæŋkt]
thanked
[ˈθæŋkt]
[θæŋkt]
thanking
[ˈθæŋkɪŋ]
[ˈθæŋkɪŋ]
thaw
[θɔː]
[θɔː]
thawed
[ˈθɒd]
[θɔːd]
thawed
[ˈθɒd]
[θɔːd]
thawing
[ˈθɒɪŋ]
[ˈθɔːɪŋ]
thicken
[ˈθɪkən]
[ˈθɪk(ə)n]
thickened
[ˈθɪkənd]
[ˈθɪkənd]
thickened
[ˈθɪkənd]
[ˈθɪkənd]
thickening
[ˈθɪkənɪŋ]
[ˈθɪk(ə)nɪŋ]
thin
[θɪn]
[θɪn]
thinned
[ˈθɪnd]
[θɪnd]
thinned
[ˈθɪnd]
[θɪnd]
thinning
[ˈθɪnɪŋ]
[ˈθɪnɪŋ]
think
[θɪŋk]
[θɪŋk]
thought
[θɔːt]
[θɔːt]
thought
[θɔːt]
[θɔːt]
thinking
[ˈθɪŋkɪŋ]
[θɪŋkɪŋ]
thread
[θred]
[θred]
threaded
[ˈθredəd]
[ˈθredɪd]
threaded
[ˈθredəd]
[ˈθredɪd]
threading
[ˈθredɪŋ]
[ˈθredɪŋ]
threaten
[ˈθretn]
[ˈθret(ə)n]
threatened
[ˈθretənd]
[ˈθretənd]
threatened
[ˈθretənd]
[ˈθretənd]
threatening
[ˈθretnɪŋ]
[ˈθret(ə)nɪŋ]
thrive
[θraɪv]
[θraɪv]
throve (E)
[ˈθrəʊv]
[θrəʊv]
thriven (E)
[ˈθrɪvən]
[ˈθrɪvən]
thriving
[ˈθraɪvɪŋ]
[ˈθraɪvɪŋ]
throw
[θrəʊ]
[θrəʊ]
threw
[θruː]
[θruː]
thrown
[θrəʊn]
[θrɒʊn]
throwing
[ˈθrəʊɪŋ]
[ˈθrəʊɪŋ]
thwart
[θwɔːrt]
[θwɔːt]
thwarted
[ˈθwɔːrtəd]
[ˈθwɔːtɪd]
thwarted
[ˈθwɔːrtəd]
[ˈθwɔːtɪd]
thwarting
[ˈθwɔːrtɪŋ]
[ˈθwɔːtɪŋ]
tick
[tɪk]
[tɪk]
ticked
[ˈtɪkt]
[tɪkt]
ticked
[ˈtɪkt]
[tɪkt]
ticking
[ˈtɪkɪŋ]
[ˈtɪkɪŋ]
tickle
[ˈtɪkl]
[ˈtɪk(ə)l]
tickled
[ˈtɪkəld]
[ˈtɪkəld]
tickled
[ˈtɪkəld]
[ˈtɪkəld]
tickling
[ˈtɪkəlɪŋ]
[ˈtɪkəlɪŋ]
tie
[taɪ]
[taɪ]
tied
[taɪd]
[taɪd]
tied
[taɪd]
[taɪd]
tying
[ˈtaɪɪŋ]
[ˈtaɪɪŋ]
tighten
[ˈtaɪtn]
[ˈtaɪt(ə)n]
tightened
[ˈtaɪtənd]
[ˈtaɪtənd]
tightened
[ˈtaɪtənd]
[ˈtaɪtənd]
tightening
[ˈtaɪtənɪŋ]
[ˈtaɪtənɪŋ]
till
[tɪl]
[tɪl]
tilled
[tɪld]
[tɪld]
tilled
[tɪld]
[tɪld]
tilling
[ˈtɪlɪŋ]
[ˈtɪlɪŋ]
tilt
[tɪlt]
[tɪlt]
tilted
[ˈtɪltəd]
[ˈtɪltɪd]
tilted
[ˈtɪltəd]
[ˈtɪltɪd]
tilting
[ˈtɪltɪŋ]
[ˈtɪltɪŋ]
toast
[təʊst]
[təʊst]
toasted
[ˈtəʊstɪd]
[ˈtəʊstɪd]
toasted
[ˈtəʊstɪd]
[ˈtəʊstɪd]
toasting
[ˈtəʊstɪŋ]
[ˈtəʊstɪŋ]
toggle
[ˈtɑːɡl]
[ˈtɒɡ(ə)l]
toggled
[ˈtɑːɡəld]
[ˈtɒɡəld]
toggled
[ˈtɑːɡəld]
[ˈtɒɡəld]
toggling
[ˈtɑːɡəlɪŋ]
[ˈtɒɡəlɪŋ]
tolerate
[ˈtɑːləreɪt]
[ˈtɒləreɪt]
tolerated
[ˈtɑːləˌretəd]
[ˈtɒləreɪtɪd]
tolerated
[ˈtɑːləˌretəd]
[ˈtɒləreɪtɪd]
tolerating
[ˈtɑːləˌretɪŋ]
[ˈtɒləreɪtɪŋ]
top
[tɑːp]
[tɒp]
topped
[ˈtɑːpt]
[tɒpt]
topped
[ˈtɑːpt]
[tɒpt]
topping
[ˈtɑːpɪŋ]
[ˈtɒpɪŋ]
topple
[ˈtɑːpl]
[ˈtɒp(ə)l]
toppled
[ˈtɑːpəld]
[ˈtɒpəld]
toppled
[ˈtɑːpəld]
[ˈtɒpəld]
toppling
[ˈtɑːpəlɪŋ]
[ˈtɒpəlɪŋ]
torch
[tɔːrtʃ]
[tɔːtʃ]
torched
[ˈtɔːrtʃt]
[tɔːtʃt]
torched
[ˈtɔːrtʃt]
[tɔːtʃt]
torching
[ˈtɔːrtʃɪŋ]
[ˈtɔːtʃɪŋ]
toss
[tɔːs]
[tɒs]
tossed
[ˈtɒst]
[tɒst]
tossed
[ˈtɒst]
[tɒst]
tossing
[ˈtɒsɪŋ]
[ˈtɒsɪŋ]
total
[ˈtəʊtl]
[ˈtəʊt(ə)l]
totaledtotaledtotalled
[ˈtəʊtəld]
[ˈtəʊtəld]
touch
[tʌtʃ]
[tʌtʃ]
touched
[tʌtʃt]
[tʌtʃt]
touched
[tʌtʃt]
[tʌtʃt]
touching
[ˈtʌtʃɪŋ]
[ˈtʌtʃɪŋ]
tour
[tʊr]
[tʊə]
toured
[ˈtʊrd]
[tʊəd]
toured
[ˈtʊrd]
[tʊəd]
touring
[ˈtʊrɪŋ]
[ˈtʊərɪŋ]
tow
[təʊ]
[təʊ]
towed
[təʊd]
[təʊd]
towed
[təʊd]
[təʊd]
towing
[ˈtəʊɪŋ]
[ˈtəʊɪŋ]
trace
[treɪs]
[treɪs]
traced
[ˈtreɪst]
[treɪst]
traced
[ˈtreɪst]
[treɪst]
tracing
[ˈtreɪsɪŋ]
[ˈtreɪsɪŋ]
track
[træk]
[træk]
tracked
[ˈtrækt]
[trækt]
tracked
[ˈtrækt]
[trækt]
tracking
[ˈtrækɪŋ]
[ˈtrækɪŋ]
trade
[treɪd]
[treɪd]
traded
[ˈtreɪdəd]
[ˈtreɪdɪd]
traded
[ˈtreɪdəd]
[ˈtreɪdɪd]
trading
[ˈtreɪdɪŋ]
[ˈtreɪdɪŋ]
train
[treɪn]
[treɪn]
trained
[ˈtreɪnd]
[treɪnd]
trained
[ˈtreɪnd]
[treɪnd]
training
[ˈtreɪnɪŋ]
[ˈtreɪnɪŋ]
trample
[ˈtræmpl]
[ˈtræmp(ə)l]
trampled
[ˈtræmpəld]
[ˈtræmpəld]
trampled
[ˈtræmpəld]
[ˈtræmpəld]
trampling
[ˈtræmpəlɪŋ]
[ˈtræmpəlɪŋ]
transcend
[trænˈsend]
[trænˈsend]
transcended
[trænˈsendəd]
[trænˈsendɪd]
transcended
[trænˈsendəd]
[trænˈsendɪd]
transcending
[trænˈsendɪŋ]
[trænˈsendɪŋ]
transfer
[trænsˈfɜːr]
[trænsˈfɜː(r)]
transferred
[trænsˈfɜːd]
[trænsˈfɜːd]
transferred
[trænsˈfɜːd]
[trænsˈfɜːd]
transferring
[trænsˈfɜːrɪŋ]
[trænsˈfɜːrɪŋ]
transform
[trænsˈfɔːrm]
[trænsˈfɔːm]
transformed
[trænsˈfɔːrmd]
[trænsˈfɔːmd]
transformed
[trænsˈfɔːrmd]
[trænsˈfɔːmd]
transforming
[trænsˈfɔːrmɪŋ]
[trænsˈfɔːmɪŋ]
transit
[ˈtrænzɪt]
[ˈtrænsɪt]
transitedtransitedtransiting
transition
[trænˈzɪʃn]
[trænˈzɪʃ(ə)n]
transitionedtransitionedtransitioning
[trænˈzɪʃənɪŋ]
[trænˈzɪʃənɪŋ]
translate
[trænsˈleɪt]
[trænsˈleɪt]
translated
[trænzˈleɪtəd]
[trænzˈleɪtɪd]
translated
[trænzˈleɪtəd]
[trænzˈleɪtɪd]
translating
[trænzˈleɪtɪŋ]
[trænzˈleɪtɪŋ]
transmit
[trænsˈmɪt]
[trænzˈmɪt]
transmitedtransmitedtransmiting
transplant
[ˈtrænsplænt]
[ˈtrænsplɑːnt]
transplanted
[ˌtrænsˈplɑːntəd]
[ˌtrænsˈplɑːntɪd]
transplanted
[ˌtrænsˈplɑːntəd]
[ˌtrænsˈplɑːntɪd]
transplanting
[trænˈsplæntɪŋ]
[trænsˈplɑːntɪŋ]
transport
[ˈtrænspɔːrt]
[ˈtrænspɔːt]
transported
[trænˈspɔːrtəd]
[trænsˈpɔːtɪd]
transported
[trænˈspɔːrtəd]
[trænsˈpɔːtɪd]
transporting
[trænˈspɔːrtɪŋ]
[trænsˈpɔːtɪŋ]
trap
[træp]
[træp]
trapped
[ˈtræpt]
[træpt]
trapped
[ˈtræpt]
[træpt]
trapping
[ˈtræpɪŋ]
[ˈtræpɪŋ]
travel
[ˈtrævl]
[ˈtræv(ə)l]
traveled
[ˈtrævəld]
[ˈtrævəld]
traveled
[ˈtrævəld]
[ˈtrævəld]
travelled
[ˈtrævld]
[ˈtræv(ə)ld]
traverse
[trəˈvɜːrs]
[ˈtrævɜːs]
traversed
[trəˈvɜːst]
[ˈtrævɜːst]
traversed
[trəˈvɜːst]
[ˈtrævɜːst]
traversing
[trəˈvɜːsɪŋ]
[ˈtrævɜːsɪŋ]
treasure
[ˈtreʒər]
[ˈtreʒə]
treasured
[ˈtreʒərd]
[ˈtreʒəd]
treasured
[ˈtreʒərd]
[ˈtreʒəd]
treasuring
[ˈtreʒərɪŋ]
[ˈtreʒərɪŋ]
treat
[triːt]
[triːt]
treated
[ˈtriːtəd]
[ˈtriːtɪd]
treated
[ˈtriːtəd]
[ˈtriːtɪd]
treating
[ˈtriːtɪŋ]
[ˈtriːtɪŋ]
trespass
[ˈtrespəs]
[ˈtrespəs]
trespassed
[ˈtrespəst]
[ˈtrespəst]
trespassed
[ˈtrespəst]
[ˈtrespəst]
trespassing
[ˈtreˌspæsɪŋ]
[ˈtrespəsɪŋ]
trick
[trɪk]
[trɪk]
tricked
[ˈtrɪkt]
[trɪkt]
tricked
[ˈtrɪkt]
[trɪkt]
tricking
[ˈtrɪkɪŋ]
[ˈtrɪkɪŋ]
trigger
[ˈtrɪɡər]
[ˈtrɪɡə]
triggered
[ˈtrɪɡərd]
[ˈtrɪɡəd]
triggered
[ˈtrɪɡərd]
[ˈtrɪɡəd]
triggering
[ˈtrɪɡərɪŋ]
[ˈtrɪɡərɪŋ]
trim
[trɪm]
[trɪm]
trimmed
[ˈtrɪmd]
[trɪmd]
trimmed
[ˈtrɪmd]
[trɪmd]
trimming
[ˈtrɪmɪŋ]
[ˈtrɪmɪŋ]
trip
[trɪp]
[trɪp]
tripped
[ˈtrɪpt]
[trɪpt]
tripped
[ˈtrɪpt]
[trɪpt]
tripping
[ˈtrɪpɪŋ]
[ˈtrɪpɪŋ]
trouble
[ˈtrʌbl]
[ˈtrʌb(ə)l]
troubled
[ˈtrʌbld]
[ˈtrʌb(ə)ld]
troubled
[ˈtrʌbld]
[ˈtrʌb(ə)ld]
troubling
[ˈtrʌbəlɪŋ]
[ˈtrʌblɪŋ]
trump
[trʌmp]
[trʌmp]
trumped
[ˈtrəmpt]
[trʌmpt]
trumped
[ˈtrəmpt]
[trʌmpt]
trumping
[ˈtrʌmpɪŋ]
[ˈtrʌmpɪŋ]
trust
[trʌst]
[trʌst]
trusted
[ˈtrʌstɪd]
[ˈtrʌstɪd]
trusted
[ˈtrʌstɪd]
[ˈtrʌstɪd]
trusting
[ˈtrʌstɪŋ]
[ˈtrʌstɪŋ]
try
[traɪ]
[traɪ]
tried
[traɪd]
[traɪd]
tried
[traɪd]
[traɪd]
trying
[ˈtraɪɪŋ]
[ˈtraɪɪŋ]
tuck
[tʌk]
[tʌk]
tucked
[ˈtəkt]
[tʌkt]
tucked
[ˈtəkt]
[tʌkt]
tucking
[ˈtʌkɪŋ]
[ˈtʌkɪŋ]
tumble
[ˈtʌmbl]
[ˈtʌmb(ə)l]
tumbled
[ˈtʌmbəld]
[ˈtʌmbəld]
tumbled
[ˈtʌmbəld]
[ˈtʌmbəld]
tumbling
[ˈtʌmbəlɪŋ]
[ˈtʌmbəlɪŋ]
turn
[tɜːrn]
[tɜːn]
turned
[ˈtɜːnd]
[tɜːnd]
turned
[ˈtɜːnd]
[tɜːnd]
turning
[ˈtɜːrnɪŋ]
[ˈtɜːnɪŋ]
tweak
[twiːk]
[twiːk]
tweaked
[ˈtwiːkt]
[twiːkt]
tweaked
[ˈtwiːkt]
[twiːkt]
tweaking
[ˈtwiːkɪŋ]
[ˈtwiːkɪŋ]
twist
[twɪst]
[twɪst]
twisted
[ˈtwɪstɪd]
[ˈtwɪstɪd]
twisted
[ˈtwɪstɪd]
[ˈtwɪstɪd]
twisting
[ˈtwɪstɪŋ]
[ˈtwɪstɪŋ]
type
[taɪp]
[taɪp]
typed
[ˈtaɪpt]
[taɪpt]
typed
[ˈtaɪpt]
[taɪpt]
typing
[ˈtaɪpɪŋ]
[ˈtaɪpɪŋ]

LinguaBooster
learning foreign languages

Continue