LinguaBoosterlearning foreign languages

All English verbs starting with the letter o

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
obey
[əˈbeɪ]
[əˈbeɪ]
obeyed
[əˈbeɪ]
[əˈbeɪ]
obeyed
[əˈbeɪ]
[əˈbeɪ]
obeying
[əˈbeɪɪŋ]
[əˈbeɪɪŋ]
object
[ˈɒbdʒekt]
[ˈɒbdʒɪkt]
objected
[əbˈdʒektəd]
[əbˈdʒektɪd]
objected
[əbˈdʒektəd]
[əbˈdʒektɪd]
objecting
[əbˈdʒektɪŋ]
[əbˈdʒektɪŋ]
oblige
[əˈblaɪdʒ]
[əˈblaɪdʒ]
obliged
[əˈblaɪdʒd]
[əˈblaɪdʒd]
obliged
[əˈblaɪdʒd]
[əˈblaɪdʒd]
obliging
[əˈblaɪdʒɪŋ]
[əˈblaɪdʒɪŋ]
obscure
[əbˈskjʊr]
[əbˈskjʊə]
obscured
[əbˈskjʊrd]
[əbˈskjʊəd]
obscured
[əbˈskjʊrd]
[əbˈskjʊəd]
obscuring
[əbˈskjʊrɪŋ]
[əbˈskjʊərɪŋ]
observe
[əbˈzɜːrv]
[əbˈzɜːv]
observed
[əbˈzɜːvd]
[əbˈzɜːvd]
observed
[əbˈzɜːvd]
[əbˈzɜːvd]
observing
[əbˈzɜːvɪŋ]
[əbˈzɜːvɪŋ]
obstruct
[əbˈstrʌkt]
[əbˈstrʌkt]
obstructed
[əbˈstrəktəd]
[əbˈstrʌktɪd]
obstructed
[əbˈstrəktəd]
[əbˈstrʌktɪd]
obstructing
[əbˈstrəktɪŋ]
[əbˈstrʌktɪŋ]
obtain
[əbˈteɪn]
[əbˈteɪn]
obtained
[əbˈteɪnd]
[əbˈteɪnd]
obtained
[əbˈteɪnd]
[əbˈteɪnd]
obtaining
[əbˈteɪnɪŋ]
[əbˈteɪnɪŋ]
obviate
[ˈɑːbvɪeɪt]
[ˈɒbvɪeɪt]
obviated
[ˈɒbvɪeɪtɪd]
[ˈɒbvɪeɪtɪd]
obviated
[ˈɒbvɪeɪtɪd]
[ˈɒbvɪeɪtɪd]
obviating
[ˈɑːbvɪˌetɪŋ]
[ˈɒbvɪeɪtɪŋ]
occupy
[ˈɑːkjʊpaɪ]
[ˈɒkjʊpaɪ]
occupied
[ˈɑːkjʊpaɪd]
[ˈɒkjʊpaɪd]
occupied
[ˈɑːkjʊpaɪd]
[ˈɒkjʊpaɪd]
occupying
[ˈɑːkjəˌpaɪɪŋ]
[ˈɒkjʊpaɪɪŋ]
occur
[əˈkɜːr]
[əˈkɜː]
occurred
[əˈkɜːd]
[əˈkɜːd]
occurred
[əˈkɜːd]
[əˈkɜːd]
occurring
[əˈkɜːrɪŋ]
[əˈkɜːrɪŋ]
off
[ɔːf]
[ɒf]
offedoffedoffing
[ˈɔːfɪŋ]
[ˈɒfɪŋ]
offend
[əˈfend]
[əˈfend]
offended
[əˈfendɪd]
[əˈfendɪd]
offended
[əˈfendɪd]
[əˈfendɪd]
offending
[əˈfendɪŋ]
[əˈfendɪŋ]
offer
[ˈɔːfər]
[ˈɒfə]
offered
[ˈɒfərd]
[ˈɒfəd]
offered
[ˈɒfərd]
[ˈɒfəd]
offering
[ˈɔːfərɪŋ]
[ˈɒf(ə)rɪŋ]
offload
[ˌɔːfˈləʊd]
[ˈɒfləʊd]
offloadedoffloadedoffloading
offset
[ˈɔːfset]
[ˈɒfset]
offsettedoffsettedoffsetting
[ɒfˈsetɪŋ]
[ɒfˈsetɪŋ]
omit
[əˈmɪt]
[əˈmɪt]
omitedomitedomiting
open
[ˈəʊpən]
[ˈəʊpən]
opened
[ˈəʊpənd]
[ˈəʊpənd]
opened
[ˈəʊpənd]
[ˈəʊpənd]
opening
[ˈəʊpnɪŋ]
[ˈəʊp(ə)nɪŋ]
operate
[ˈɑːpəreɪt]
[ˈɒpəreɪt]
operated
[ˈɑːpəˌretəd]
[ˈɒpəreɪtɪd]
operated
[ˈɑːpəˌretəd]
[ˈɒpəreɪtɪd]
operating
[ˈɑːpəˌretɪŋ]
[ˈɒpəreɪtɪŋ]
oppose
[əˈpəʊz]
[əˈpəʊz]
opposed
[əˈpəʊzd]
[əˈpəʊzd]
opposed
[əˈpəʊzd]
[əˈpəʊzd]
opposing
[əˈpəʊzɪŋ]
[əˈpəʊzɪŋ]
opt
[ɑːpt]
[ɒpt]
opted
[ˈɑːptəd]
[ˈɒptɪd]
opted
[ˈɑːptəd]
[ˈɒptɪd]
opting
[ˈɑːptɪŋ]
[ˈɒptɪŋ]
optimize
[ˈɑːptɪmaɪz]
[ˈɒptɪmaɪz]
optimized
[ˈɒptəˌmaɪzd]
[ˈɒptəˌmaɪzd]
optimized
[ˈɒptəˌmaɪzd]
[ˈɒptəˌmaɪzd]
optimizing
order
[ˈɔːrdər]
[ˈɔːdə]
ordered
[ˈɔːrdərd]
[ˈɔːdəd]
ordered
[ˈɔːrdərd]
[ˈɔːdəd]
ordering
[ˈɔːrdərɪŋ]
[ˈɔːdərɪŋ]
organiseorganisedorganisedorganising
organize
[ˈɔːrɡənaɪz]
[ˈɔːɡ(ə)naɪz]
organized
[ˈɔːrɡənaɪzd]
[ˈɔːɡənaɪzd]
organized
[ˈɔːrɡənaɪzd]
[ˈɔːɡənaɪzd]
organizing
[ˈɔːrɡəˌnaɪzɪŋ]
[ˈɔːɡənaɪzɪŋ]
originate
[əˈrɪdʒɪneɪt]
[əˈrɪdʒɪneɪt]
originated
[əˈrɪdʒəneɪtəd]
[əˈrɪdʒəneɪtɪd]
originated
[əˈrɪdʒəneɪtəd]
[əˈrɪdʒəneɪtɪd]
originating
[əˈrɪdʒəneɪtɪŋ]
[əˈrɪdʒəneɪtɪŋ]
out
[aʊt]
[aʊt]
outed
[ˈaʊtəd]
[ˈaʊtɪd]
outed
[ˈaʊtəd]
[ˈaʊtɪd]
outing
[ˈaʊtɪŋ]
[ˈaʊtɪŋ]
outlaw
[ˈaʊtlɔː]
[ˈaʊtlɔː]
outlawed
[ˈaʊˌtlɒd]
[ˈaʊtlɔːd]
outlawed
[ˈaʊˌtlɒd]
[ˈaʊtlɔːd]
outlawing
[ˈaʊˌtlɒɪŋ]
[ˈaʊtlɔːɪŋ]
outline
[ˈaʊtlaɪn]
[ˈaʊtlaɪn]
outlined
[ˈaʊˌtlaɪnd]
[ˈaʊtlaɪnd]
outlined
[ˈaʊˌtlaɪnd]
[ˈaʊtlaɪnd]
outlining
[ˈaʊˌtlaɪnɪŋ]
[ˈaʊtlaɪnɪŋ]
outperform
[ˌaʊtpərˈfɔːrm]
[aʊtpəˈfɔːm]
outperformed
[ˈaʊtpərˌfɔːrmd]
[ˌaʊtpəˈfɔːmd]
outperformed
[ˈaʊtpərˌfɔːrmd]
[ˌaʊtpəˈfɔːmd]
outperforming
[ˈaʊtpərˌfɔːrmɪŋ]
[ˌaʊtpəˈfɔːmɪŋ]
output
[ˈaʊtpʊt]
[ˈaʊtpʊt]
outputedoutputedoutputing
outreach
[ˈaʊtriːtʃ]
[ˈaʊtriːtʃ]
outreachedoutreachedoutreaching
outrun
[ˌaʊtˈrʌn]
[ˌaʊtˈrʌn]
outran
[ˌaʊtˈræn]
[æʊtˈræn]
outrun
[ˌaʊtˈrʌn]
[ˌaʊtˈrʌn]
outrunning
[ˌaʊtˈrʌnɪŋ]
[ˌaʊtˈrʌnɪŋ]
outsource
[ˈaʊtsɔːrs]
[aʊtˈsɔːs]
outsourcedoutsourcedoutsourcing
outweigh
[ˌaʊtˈweɪ]
[aʊtˈweɪ]
outweighed
[aʊˈtweɪd]
[ˌaʊtˈweɪd]
outweighed
[aʊˈtweɪd]
[ˌaʊtˈweɪd]
outweighing
[ˈaʊˌtweɪŋ]
[ˌaʊtˈweɪɪŋ]
overcome
[ˌəʊvərˈkʌm]
[əʊvəˈkʌm]
overcame
[ˌəʊvərˈkeɪm]
[əʊvəˈkeɪm]
overcome
[ˌəʊvərˈkʌm]
[əʊvəˈkʌm]
overcoming
[ˌəʊvəˈkʌmɪŋ]
[ˌəʊvəˈkʌmɪŋ]
overhaul
[ˌəʊvərˈhɔːl]
[ˌəʊvəˈhɔːl]
overhauled
[ˌəʊvəˈhɔːld]
[ˌəʊvəˈhɔːld]
overhauled
[ˌəʊvəˈhɔːld]
[ˌəʊvəˈhɔːld]
overhauling
[ˌəʊvəˈhɔːlɪŋ]
[ˌəʊvəˈhɔːlɪŋ]
overlap
[ˌəʊvərˈlæp]
[ˌəʊvəˈlæp]
overlapped
[ˌəʊvəˈlæpt]
[ˌəʊvəˈlæpt]
overlapped
[ˌəʊvəˈlæpt]
[ˌəʊvəˈlæpt]
overlapping
[ˌəʊvəˈlæpɪŋ]
[ˌəʊvəˈlæpɪŋ]
overlook
[ˌəʊvərˈlʊk]
[ˌəʊvəˈlʊk]
overlooked
[ˌəʊvəˈlʊkt]
[ˌəʊvəˈlʊkt]
overlooked
[ˌəʊvəˈlʊkt]
[ˌəʊvəˈlʊkt]
overlooking
[ˌəʊvəˈlʊkɪŋ]
[ˌəʊvəˈlʊkɪŋ]
override
[ˌəʊvərˈraɪd]
[ˌəʊvəˈraɪd]
overrode
[ˌəʊvəˈrəʊd]
[əʊvəˈrəʊd]
overridden
[ˌəʊvəˈrɪdən]
[ˌəʊvəˈrɪdən]
overrid
oversee
[ˌəʊvərˈsiː]
[əʊvəˈsiː]
oversaw
[ˌəʊvəˈsɔː]
[əʊvəˈsɔː]
overseen
[ˌəʊvəˈsiːn]
[ˌəʊvəˈsiːn]
overseeing
[ˌəʊvəˈsiːɪŋ]
[ˌəʊvəˈsiːɪŋ]
overshadow
[ˌəʊvərˈʃædəʊ]
[əʊvəˈʃædəʊ]
overshadowed
[ˌəʊvəˈʃædəʊd]
[ˌəʊvəˈʃædəʊd]
overshadowed
[ˌəʊvəˈʃædəʊd]
[ˌəʊvəˈʃædəʊd]
overshadowing
[ˌəʊvəˈʃædəʊɪŋ]
[ˌəʊvəˈʃædəʊɪŋ]
overtake
[ˌəʊvərˈteɪk]
[əʊvəˈteɪk]
overtook
[ˌəʊvərˈtʊk]
[ˌəʊvəˈtʊk]
overtaken
[ˌəʊvəˈteɪkən]
[ˌəʊvəˈteɪkən]
overtaking
[ˌəʊvəˈteɪkɪŋ]
[ˌəʊvəˈteɪkɪŋ]
overturn
[ˌəʊvərˈtɜːrn]
[ˌəʊvəˈtɜːn]
overturned
[ˌəʊvəˈtɜːnd]
[ˌəʊvəˈtɜːnd]
overturned
[ˌəʊvəˈtɜːnd]
[ˌəʊvəˈtɜːnd]
overturning
[ˌəʊvəˈtɜːnɪŋ]
[ˌəʊvəˈtɜːnɪŋ]
overwhelm
[ˌəʊvərˈwelm]
[əʊvəˈwelm]
overwhelmed
[ˌəʊvəˈwelmd]
[ˌəʊvəˈwelmd]
overwhelmed
[ˌəʊvəˈwelmd]
[ˌəʊvəˈwelmd]
overwhelming
[ˌəʊvərˈwelmɪŋ]
[əʊvəˈwelmɪŋ]
overwrite
[ˌəʊvərˈraɪt]
[əʊvəˈraɪt]
overwrote
[ˌəʊvəˈraɪt]
[ˌəʊvəˈraɪt]
overwritten
[ˌəʊvəˈraɪt]
[ˌəʊvəˈraɪt]
overwriting
[ˌəʊvəˈraɪtɪŋ]
[ˌəʊvəˈraɪtɪŋ]
owe
[əʊ]
[əʊ]
owed
[əʊd]
[əʊd]
owed
[əʊd]
[əʊd]
owing
[ˈəʊɪŋ]
[ˈəʊɪŋ]
own
[əʊn]
[əʊn]
owned
[ˈəʊnd]
[əʊnd]
owned
[ˈəʊnd]
[əʊnd]
owning
[ˈəʊnɪŋ]
[ˈəʊnɪŋ]