LinguaBoosterlearning foreign languages

All English verbs starting with the letter h

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
hack
[hæk]
[hæk]
hacked
[ˈhækt]
[hækt]
hacked
[ˈhækt]
[hækt]
hacking
[ˈhækɪŋ]
[ˈhækɪŋ]
hail
[heɪl]
[heɪl]
hailed
[ˈheɪld]
[heɪld]
hailed
[ˈheɪld]
[heɪld]
hailing
[ˈheɪlɪŋ]
[ˈheɪlɪŋ]
halt
[hɔːlt]
[hɔːlt]
halted
[ˈhɒltəd]
[ˈhɔːltɪd]
halted
[ˈhɒltəd]
[ˈhɔːltɪd]
halting
[ˈhɔːltɪŋ]
[ˈhɔːltɪŋ]
hamper
[ˈhæmpər]
[ˈhæmpə]
hampered
[ˈhæmpəd]
[ˈhæmpəd]
hampered
[ˈhæmpəd]
[ˈhæmpəd]
hampering
[hæmpərɪŋ]
[ˈhæmpərɪŋ]
hand
[hænd]
[hænd]
handed
[ˈhændəd]
[ˈhændɪd]
handed
[ˈhændəd]
[ˈhændɪd]
handing
[ˈhændɪŋ]
[ˈhændɪŋ]
handle
[ˈhændl]
[ˈhænd(ə)l]
handled
[ˈhandld]
[ˈhand(ə)ld]
handled
[ˈhandld]
[ˈhand(ə)ld]
handling
[ˈhændəlɪŋ]
[ˈhændlɪŋ]
hang
[hæŋ]
[hæŋ]
hangedhangedhung
[hʌŋ]
[hʌŋ]
happen
[ˈhæpən]
[ˈhæp(ə)n]
happened
[ˈhæpənd]
[ˈhæpənd]
happened
[ˈhæpənd]
[ˈhæpənd]
happening
[ˈhæpənɪŋ]
[ˈhæp(ə)nɪŋ]
harbor
[ˈhɑːrbər]
[ˈhɑːbə]
harboredharboredharboring
[ˈhɑːrbərɪŋ]
[ˈhɑːbəɪŋ]
harbour
[ˈhɑːrbər]
[ˈhɑːbə]
harboured
[ˈhɑːrbəd]
[ˈhɑːbəd]
harboured
[ˈhɑːrbəd]
[ˈhɑːbəd]
harbouring
[ˈhɑːrbərɪŋ]
[ˈhɑːbərɪŋ]
harden
[ˈhɑːrdn]
[ˈhɑːd(ə)n]
hardened
[ˈhɑːrdənd]
[ˈhɑːdənd]
hardened
[ˈhɑːrdənd]
[ˈhɑːdənd]
hardening
[ˈhɑːrdənɪŋ]
[ˈhɑːdənɪŋ]
harm
[hɑːrm]
[hɑːm]
harmed
[ˈhɑːrmd]
[hɑːmd]
harmed
[ˈhɑːrmd]
[hɑːmd]
harming
[ˈhɑːrmɪŋ]
[ˈhɑːmɪŋ]
harmonize
[ˈhɑːrmənaɪz]
[ˈhɑːmənaɪz]
harmonized
[ˈhɑːrməˌnaɪzd]
[ˈhɑːmənaɪzd]
harmonized
[ˈhɑːrməˌnaɪzd]
[ˈhɑːmənaɪzd]
harmonizing
[ˈhɑːrməˌnaɪzɪŋ]
[ˈhɑːmənaɪzɪŋ]
harness
[ˈhɑːrnɪs]
[ˈhɑːnəs]
harnessed
[ˈhɑːrnəst]
[ˈhɑːnəst]
harnessed
[ˈhɑːrnəst]
[ˈhɑːnəst]
harnessing
[ˈhɑːrnəsɪŋ]
[ˈhɑːnəsɪŋ]
harvest
[ˈhɑːrvɪst]
[ˈhɑːvɪst]
harvested
[ˈhɑːrvəstəd]
[ˈhɑːvɪstɪd]
harvested
[ˈhɑːrvəstəd]
[ˈhɑːvɪstɪd]
harvesting
[ˈhɑːrvəstɪŋ]
[ˈhɑːvɪstɪŋ]
hasten
[ˈheɪsn]
[ˈheɪs(ə)n]
hastened
[ˈheɪsənd]
[ˈheɪsənd]
hastened
[ˈheɪsənd]
[ˈheɪsənd]
hastening
[ˈheɪsənɪŋ]
[ˈheɪsənɪŋ]
hate
[heɪt]
[heɪt]
hated
[ˈheɪtəd]
[ˈheɪtɪd]
hated
[ˈheɪtəd]
[ˈheɪtɪd]
hating
[ˈheɪtɪŋ]
[ˈheɪtɪŋ]
haul
[hɔːl]
[hɔːl]
hauled
[ˈhɒld]
[hɔːld]
hauled
[ˈhɒld]
[hɔːld]
hauling
[ˈhɒlɪŋ]
[ˈhɔːlɪŋ]
have
[hæv]
[hæv]
had
[hæd]
[hæd]
had
[hæd]
[hæd]
having
[ˈhævɪŋ]
[ˈhævɪŋ]
heal
[hiːl]
[hiːl]
healed
[ˈhiːld]
[hiːld]
healed
[ˈhiːld]
[hiːld]
healing
[ˈhiːlɪŋ]
[ˈhiːlɪŋ]
hear
[hɪr]
[hɪə]
heard
[ˈhɜːd]
[hɜːd]
heard
[ˈhɜːd]
[hɜːd]
hearing
[ˈhɪrɪŋ]
[ˈhɪərɪŋ]
heat
[hiːt]
[hiːt]
heated
[ˈhiːtɪd]
[ˈhiːtɪd]
heated
[ˈhiːtɪd]
[ˈhiːtɪd]
heating
[ˈhiːtɪŋ]
[ˈhiːtɪŋ]
hedge
[hedʒ]
[hedʒ]
hedged
[ˈhedʒd]
[hedʒd]
hedged
[ˈhedʒd]
[hedʒd]
hedging
[ˈhedʒɪŋ]
[ˈhedʒɪŋ]
heed
[hiːd]
[hiːd]
heeded
[ˈhiːdəd]
[ˈhiːdɪd]
heeded
[ˈhiːdəd]
[ˈhiːdɪd]
heeding
[ˈhiːdɪŋ]
[ˈhiːdɪŋ]
heighten
[ˈhaɪtn]
[ˈhaɪt(ə)n]
heightened
[ˈhaɪtənd]
[ˈhaɪtənd]
heightened
[ˈhaɪtənd]
[ˈhaɪtənd]
heightening
[ˈhaɪtənɪŋ]
[ˈhaɪtənɪŋ]
heist
[haɪst]
[haɪst]
heistedheistedheisting
help
[help]
[help]
helped
[ˈhelpt]
[helpt]
helped
[ˈhelpt]
[helpt]
helping
[ˈhelpɪŋ]
[ˈhelpɪŋ]
hesitate
[ˈhezɪteɪt]
[ˈhezɪteɪt]
hesitated
[ˈhezəˌtetəd]
[ˈhezɪteɪtɪd]
hesitated
[ˈhezəˌtetəd]
[ˈhezɪteɪtɪd]
hesitating
[ˈhezəˌtetɪŋ]
[ˈhezɪteɪtɪŋ]
hide
[haɪd]
[haɪd]
hid
[hɪd]
[hɪd]
hidden
[ˈhɪdn]
[ˈhɪdn]
hiding
[ˈhaɪdɪŋ]
[ˈhaɪdɪŋ]
highlight
[ˈhaɪlaɪt]
[ˈhaɪlaɪt]
highlighted
[ˈhaɪˌlaɪtəd]
[ˈhaɪlaɪtɪd]
highlighted
[ˈhaɪˌlaɪtəd]
[ˈhaɪlaɪtɪd]
highlighting
[ˈhaɪˌlaɪtɪŋ]
[ˈhaɪlaɪtɪŋ]
hijack
[ˈhaɪdʒæk]
[ˈhæɪdʒæk]
hijacked
[ˈhaɪˌdʒækt]
[ˈhæɪdʒækt]
hijacked
[ˈhaɪˌdʒækt]
[ˈhæɪdʒækt]
hijacking
[ˈhaɪdʒækɪŋ]
[ˈhæɪdʒækɪŋ]
hike
[haɪk]
[haɪk]
hiked
[ˈhaɪkt]
[haɪkt]
hiked
[ˈhaɪkt]
[haɪkt]
hiking
[ˈhaɪkɪŋ]
[ˈhaɪkɪŋ]
hinder
[ˈhɪndər]
[ˈhɪndə]
hindered
[ˈhɪndərd]
[ˈhɪndəd]
hindered
[ˈhɪndərd]
[ˈhɪndəd]
hindering
[ˈhɪndərɪŋ]
[ˈhɪndərɪŋ]
hinge
[hɪndʒ]
[hɪn(d)ʒ]
hinged
[ˈhɪndʒd]
[hɪndʒd]
hinged
[ˈhɪndʒd]
[hɪndʒd]
hinging
[ˈhɪndʒɪŋ]
[ˈhɪndʒɪŋ]
hint
[hɪnt]
[hɪnt]
hinted
[ˈhɪntəd]
[ˈhɪntɪd]
hinted
[ˈhɪntəd]
[ˈhɪntɪd]
hinting
[ˈhɪntɪŋ]
[ˈhɪntɪŋ]
hire
[ˈhaɪər]
[ˈhaɪə]
hired
[ˈhaɪərd]
[ˈhaɪəd]
hired
[ˈhaɪərd]
[ˈhaɪəd]
hiring
[ˈhaɪrɪŋ]
[ˈhaɪərɪŋ]
hit
[hɪt]
[hɪt]
hit
[hɪt]
[hɪt]
hit
[hɪt]
[hɪt]
hitting
[ˈhɪtɪŋ]
[ˈhɪtɪŋ]
hold
[həʊld]
[həʊld]
held
[held]
[held]
held
[held]
[held]
holding
[ˈhəʊldɪŋ]
[ˈhəʊldɪŋ]
hone
[həʊn]
[həʊn]
honed
[ˈhəʊnd]
[həʊnd]
honed
[ˈhəʊnd]
[həʊnd]
honing
[ˈhəʊnɪŋ]
[ˈhəʊnɪŋ]
honor
[ˈɑnər]
[ˈɒnər]
honored
[ˈɑːnərd]
[ˈɒnəd]
honored
[ˈɑːnərd]
[ˈɒnəd]
honoring
honour
[ˈɑːnər]
[ˈɒnə]
honoured
[ˈɒnəd]
[ˈɒnəd]
honoured
[ˈɒnəd]
[ˈɒnəd]
honouring
[ˈɒnərɪŋ]
[ˈɒnərɪŋ]
hook
[hʊk]
[hʊk]
hooked
[hʊkt]
[ˈhʊkt]
hooked
[hʊkt]
[ˈhʊkt]
hooking
[ˈhʊkɪŋ]
[ˈhʊkɪŋ]
hop
[hɑːp]
[hɒp]
hopped
[ˈhɑːpt]
[hɒpt]
hopped
[ˈhɑːpt]
[hɒpt]
hopping
[ˈhɑːpɪŋ]
[ˈhɒpɪŋ]
hope
[həʊp]
[həʊp]
hoped
[həʊpt]
[həʊpt]
hoped
[həʊpt]
[həʊpt]
hoping
[ˈhəʊpɪŋ]
[ˈhəʊpɪŋ]
host
[həʊst]
[həʊst]
hosted
[ˈhəʊstɪd]
[ˈhəʊstɪd]
hosted
[ˈhəʊstɪd]
[ˈhəʊstɪd]
hosting
[ˈhəʊstɪŋ]
[ˈhəʊstɪŋ]
hug
[hʌɡ]
[hʌɡ]
hugged
[ˈhəɡd]
[hʌɡd]
hugged
[ˈhəɡd]
[hʌɡd]
hugging
[ˈhʌɡɪŋ]
[ˈhʌɡɪŋ]
hunt
[hʌnt]
[hʌnt]
hunted
[ˈhʌntɪd]
[ˈhʌntɪd]
hunted
[ˈhʌntɪd]
[ˈhʌntɪd]
hunting
[ˈhʌntɪŋ]
[ˈhʌntɪŋ]
hurry
[ˈhɜːrɪ]
[ˈhʌrɪ]
hurried
[ˈhɜːrɪd]
[ˈhʌrɪd]
hurried
[ˈhɜːrɪd]
[ˈhʌrɪd]
hurrying
[ˈhɜːrɪɪŋ]
[ˈhʌrɪɪŋ]
hurt
[hɜːrt]
[hɜːt]
hurt
[hɜːrt]
[hɜːt]
hurt
[hɜːrt]
[hɜːt]
hurting
[ˈhɜːtɪŋ]
[ˈhɜːtɪŋ]
hustle
[ˈhʌsl]
[ˈhʌs(ə)l]
hustled
[ˈhʌsəld]
[ˈhʌsəld]
hustled
[ˈhʌsəld]
[ˈhʌsəld]
hustling
[ˈhʌsəlɪŋ]
[ˈhʌsəlɪŋ]