LinguaBoosterlearning foreign languages

All English verbs starting with the letter b

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
back
[bæk]
[bæk]
backed
[ˈbækt]
[bækt]
backed
[ˈbækt]
[bækt]
backing
[ˈbækɪŋ]
[ˈbækɪŋ]
backup
[ˈbækʌp]
[ˈbækʌp]
backupedbackupedbackuping
bail
[beɪl]
[beɪl]
bailed
[ˈbeɪld]
[beɪld]
bailed
[ˈbeɪld]
[beɪld]
bailing
[ˈbeɪlɪŋ]
[beɪlɪŋ]
bait
[beɪt]
[beɪt]
baited
[ˈbeɪtəd]
[beɪtɪd]
baited
[ˈbeɪtəd]
[beɪtɪd]
baiting
[ˈbeɪtɪŋ]
[ˈbeɪtɪŋ]
bake
[beɪk]
[beɪk]
baked
[ˈbeɪkt]
[ˈbeɪkt]
baked
[ˈbeɪkt]
[ˈbeɪkt]
baking
[ˈbeɪkɪŋ]
[ˈbeɪkɪŋ]
balance
[ˈbæləns]
[ˈbæl(ə)ns]
balanced
[ˈbælənst]
[ˈbælənst]
balanced
[ˈbælənst]
[ˈbælənst]
balancing
[ˈbælənsɪŋ]
[ˈbælənsɪŋ]
ban
[bæn]
[bæn]
banned
[ˈbænd]
[bænd]
banned
[ˈbænd]
[bænd]
banning
[ˈbænɪŋ]
[ˈbænɪŋ]
bang
[bæŋ]
[bæŋ]
banged
[ˈbæŋd]
[bæŋd]
banged
[ˈbæŋd]
[bæŋd]
banging
[ˈbæŋɪŋ]
[bæŋɪŋ]
bar
[bɑːr]
[bɑː]
barred
[ˈbɑːrd]
[bɑːd]
barred
[ˈbɑːrd]
[bɑːd]
barring
[ˈbɑːrɪŋ]
[ˈbɑːrɪŋ]
barter
[ˈbɑːrtər]
[ˈbɑːtə]
bartered
[ˈbɑːrtərd]
[ˈbɑːtəd]
bartered
[ˈbɑːrtərd]
[ˈbɑːtəd]
bartering
[ˈbɑːrtərɪŋ]
[ˈbɑːtərɪŋ]
bath
[bæθ]
[bɑːθ]
bathed
[ˈbeɪðd]
[bɑːθt]
bathed
[ˈbeɪðd]
[bɑːθt]
bathing
[ˈbeɪðɪŋ]
[ˈbeɪðɪŋ]
bathe
[beɪð]
[beɪð]
bathed
[ˈbeɪðd]
[bɑːθt]
bathed
[ˈbeɪðd]
[bɑːθt]
bathing
[ˈbeɪðɪŋ]
[ˈbeɪðɪŋ]
battle
[ˈbætl]
[ˈbæt(ə)l]
battled
[ˈbætəld]
[ˈbætəld]
battled
[ˈbætəld]
[ˈbætəld]
battling
[ˈbætəlɪŋ]
[ˈbætəlɪŋ]
be
[biː]
[biː]
was
[wʌz]
[wʌz]
been
[bɪn]
[biːn]
being
[ˈbiːɪŋ]
[ˈbiːɪŋ]
bear
[ber]
[beə]
bore
[bɔːr]
[bɔː]
borne
[bɔːrn]
[bɔːn]
born
[bɔːrn]
[bɔːn]
beat
[biːt]
[biːt]
beat
[biːt]
[biːt]
beaten
[ˈbiːtən]
[ˈbiːt(ə)n]
beating
[ˈbiːtɪŋ]
[ˈbiːtɪŋ]
become
[bɪˈkʌm]
[bɪˈkʌm]
became
[bɪˈkeɪm]
[bɪˈkeɪm]
become
[bɪˈkʌm]
[bɪˈkʌm]
becoming
[bɪˈkʌmɪŋ]
[bɪˈkʌmɪŋ]
beg
[beɡ]
[beɡ]
begged
[ˈbeɡd]
[beɡd]
begged
[ˈbeɡd]
[beɡd]
begging
[ˈbeɡɪŋ]
[ˈbeɡɪŋ]
begin
[bɪˈɡɪn]
[bɪˈɡɪn]
began
[bɪˈɡæn]
[bɪˈɡæn]
begun
[bɪˈɡʌn]
[bɪˈɡʌn]
beginning
[bɪˈɡɪnɪŋ]
[bɪˈɡɪnɪŋ]
behave
[bɪˈheɪv]
[bɪˈheɪv]
behaved
[bɪˈheɪvd]
[bɪˈheɪvd]
behaved
[bɪˈheɪvd]
[bɪˈheɪvd]
behaving
[bəˈheɪvɪŋ]
[bɪˈheɪvɪŋ]
believe
[bɪˈliːv]
[bɪˈliːv]
believed
[bəˈliːvd]
[bɪˈliːvd]
believed
[bəˈliːvd]
[bɪˈliːvd]
believing
[bəˈliːvɪŋ]
[bɪˈliːvɪŋ]
belong
[bɪˈlɔːŋ]
[bɪˈlɒŋ]
belonged
[bɪˈlɔːŋd]
[bɪˈlɒŋd]
belonged
[bɪˈlɔːŋd]
[bɪˈlɒŋd]
belonging
[bɪˈlɔːŋɪŋ]
[bɪˈlɒŋɪŋ]
bend
[bend]
[bend]
bent
[bent]
[bent]
bent
[bent]
[bent]
bended
[ˈbendəd]
[ˈbendɪd]
benefit
[ˈbenɪfɪt]
[ˈbenɪfɪt]
benefited
[ˈbenəˌfɪtəd]
[ˈbenɪfɪtɪd]
benefited
[ˈbenəˌfɪtəd]
[ˈbenɪfɪtɪd]
benefiting
[ˈbenəˌfɪtɪŋ]
[ˈbenɪfɪtɪŋ]
bestow
[bɪˈstəʊ]
[bɪˈstəʊ]
bestowed
[bɪˈstəʊd]
[bɪˈstəʊd]
bestowed
[bɪˈstəʊd]
[bɪˈstəʊd]
bestowing
[bɪˈstəʊɪŋ]
[bɪˈstəʊɪŋ]
bet
[bet]
[ˈbet]
bettedbettedbet
[bet]
[ˈbet]
betray
[bɪˈtreɪ]
[bɪˈtreɪ]
betrayed
[bəˈtreɪd]
[bɪˈtreɪd]
betrayed
[bəˈtreɪd]
[bɪˈtreɪd]
betraying
[bəˈtreɪɪŋ]
[bɪˈtreɪɪŋ]
beware
[bɪˈwer]
[bɪˈweə]
bewaredbewaredbewaring
bias
[ˈbaɪəs]
[ˈbaɪəs]
biased
[ˈbaɪəst]
[ˈbaɪəst]
biased
[ˈbaɪəst]
[ˈbaɪəst]
biasing
[ˈbaɪəsɪŋ]
[ˈbaɪəsɪŋ]
bid
[bɪd]
[bɪd]
bade
[beɪd]
[bæd]
bidden
[ˈbɪdn]
[ˈbɪdn]
bid
[bɪd]
[bɪd]
bill
[bɪl]
[bɪl]
billed
[bɪld]
[bɪld]
billed
[bɪld]
[bɪld]
billing
[ˈbɪlɪŋ]
[ˈbɪlɪŋ]
bin
[bɪn]
[bɪn]
binnedbinnedbinning
[ˈbɪnɪŋ]
[ˈbɪnɪŋ]
bind
[baɪnd]
[baɪnd]
bound
[baʊnd]
[baʊnd]
bound
[baʊnd]
[baʊnd]
binding
[ˈbaɪndɪŋ]
[ˈbaɪndɪŋ]
bite
[baɪt]
[baɪt]
bit
[bɪt]
[bɪt]
bitten
[ˈbɪtn]
[ˈbɪtn]
biting
[ˈbaɪtɪŋ]
[ˈbaɪtɪŋ]
blackmail
[ˈblækmeɪl]
[ˈblækmeɪl]
blackmailed
[ˈblækˌmeld]
[ˈblækmeɪld]
blackmailed
[ˈblækˌmeld]
[ˈblækmeɪld]
blackmailing
[ˈblækˌmelɪŋ]
[ˈblækmeɪlɪŋ]
blame
[bleɪm]
[bleɪm]
blamed
[ˈbleɪmd]
[bleɪmd]
blamed
[ˈbleɪmd]
[bleɪmd]
blaming
[ˈbleɪmɪŋ]
[ˈbleɪmɪŋ]
blast
[blæst]
[blɑːst]
blasted
[ˈblæstɪd]
[ˈblɑːstɪd]
blasted
[ˈblæstɪd]
[ˈblɑːstɪd]
blasting
[ˈblæstɪŋ]
[ˈblɑːstɪŋ]
bleach
[bliːtʃ]
[bliːtʃ]
bleached
[ˈbliːtʃt]
[bliːtʃt]
bleached
[ˈbliːtʃt]
[bliːtʃt]
bleaching
[ˈbliːtʃɪŋ]
[ˈbliːtʃɪŋ]
blend
[blend]
[blend]
blended
[ˈblendəd]
[ˈblendɪd]
blended
[ˈblendəd]
[ˈblendɪd]
blending
[ˈblendɪŋ]
[ˈblendɪŋ]
blink
[blɪŋk]
[blɪŋk]
blinked
[ˈblɪŋkt]
[blɪŋkt]
blinked
[ˈblɪŋkt]
[blɪŋkt]
blinking
[ˈblɪŋkɪŋ]
[ˈblɪŋkɪŋ]
block
[blɑːk]
[blɒk]
blocked
[ˈblɑːkt]
[blɒkt]
blocked
[ˈblɑːkt]
[blɒkt]
blocking
[ˈblɑːkɪŋ]
[blɒkɪŋ]
blood
[blʌd]
[blʌd]
blooded
[ˈblədəd]
[ˈblʌdɪd]
blooded
[ˈblədəd]
[ˈblʌdɪd]
blooding
blossom
[ˈblɑːsəm]
[ˈblɒs(ə)m]
blossomed
[ˈblɑːsəmd]
[ˈblɒsəmd]
blossomed
[ˈblɑːsəmd]
[ˈblɒsəmd]
blossoming
[ˈblɑːsəmɪŋ]
[ˈblɒsəmɪŋ]
blow
[bləʊ]
[bləʊ]
blew
[bluː]
[bluː]
blown
[bləʊn]
[bləʊn]
blowing
[ˈbləʊɪŋ]
[ˈbləʊɪŋ]
blur
[blɜːr]
[blɜː]
blurred
[blɜːrd]
[blɜːd]
blurred
[blɜːrd]
[blɜːd]
blurring
[ˈblɜːrɪŋ]
[ˈblɜːrɪŋ]
board
[bɔːrd]
[bɔːd]
boarded
[bɔːdɪd]
[bɔːdɪd]
boarded
[bɔːdɪd]
[bɔːdɪd]
boarding
[ˈbɔːrdɪŋ]
[ˈbɔːdɪŋ]
boast
[bəʊst]
[bəʊst]
boasted
[ˈbəʊstɪd]
[ˈbəʊstɪd]
boasted
[ˈbəʊstɪd]
[ˈbəʊstɪd]
boasting
[ˈbəʊstɪŋ]
[ˈbəʊstɪŋ]
boil
[bɔɪl]
[bɔɪl]
boiled
[ˌbɔɪld]
[bɔɪld]
boiled
[ˌbɔɪld]
[bɔɪld]
boiling
[ˈbɔɪlɪŋ]
[ˈbɔɪlɪŋ]
bolster
[ˈbəʊlstər]
[ˈbəʊlstə]
bolstered
[ˈbəʊlstəd]
[ˈbəʊlstəd]
bolstered
[ˈbəʊlstəd]
[ˈbəʊlstəd]
bolstering
[ˈbəʊlstərɪŋ]
[ˈbəʊlstərɪŋ]
bolt
[bəʊlt]
[bəʊlt]
bolted
[ˈbəʊltɪd]
[ˈbəʊltɪd]
bolted
[ˈbəʊltɪd]
[ˈbəʊltɪd]
bolting
[ˈbəʊltɪŋ]
[bəʊltɪŋ]
bomb
[bɑːm]
[bɒm]
bombed
[bɑːmd]
[bɒmd]
bombed
[bɑːmd]
[bɒmd]
bombing
[ˈbɑːmɪŋ]
[ˈbɒmɪŋ]
bond
[bɑːnd]
[bɒnd]
bonded
[ˈbɑːndəd]
[ˈbɒndɪd]
bonded
[ˈbɑːndəd]
[ˈbɒndɪd]
bonding
[ˈbɑndɪŋ]
[ˈbɒndɪŋ]
book
[bʊk]
[bʊk]
booked
[ˈbʊkt]
[bʊkt]
booked
[ˈbʊkt]
[bʊkt]
booking
[ˈbʊkɪŋ]
[ˈbʊkɪŋ]
boom
[buːm]
[buːm]
boomed
[ˈbuːmd]
[buːmd]
boomed
[ˈbuːmd]
[buːmd]
booming
[ˈbuːmɪŋ]
[buːmɪŋ]
boost
[buːst]
[buːst]
boosted
[ˈbuːstəd]
[ˈbuːstɪd]
boosted
[ˈbuːstəd]
[ˈbuːstɪd]
boosting
[ˈbuːstɪŋ]
[ˈbuːstɪŋ]
border
[ˈbɔːrdər]
[ˈbɔːdə]
bordered
[ˈbɔːrdərd]
[ˈbɔːdəd]
bordered
[ˈbɔːrdərd]
[ˈbɔːdəd]
bordering
[ˈbɔːrdərɪŋ]
[ˈbɔːdərɪŋ]
borrow
[ˈbɑːrəʊ]
[ˈbɒrəʊ]
borrowed
[ˈbɔːrəʊd]
[ˈbɒrəʊd]
borrowed
[ˈbɔːrəʊd]
[ˈbɒrəʊd]
borrowing
[ˈbɑːrəʊɪŋ]
[ˈbɒrəʊɪŋ]
bother
[ˈbɑːðər]
[ˈbɒðə]
bothered
[ˈbɒðəd]
[ˈbɒðəd]
bothered
[ˈbɒðəd]
[ˈbɒðəd]
bothering
[ˈbɑːðərɪŋ]
[ˈbɒðərɪŋ]
bottle
[ˈbɑːtl]
[ˈbɒt(ə)l]
bottled
[ˈbɑːtəld]
[ˈbɒtld]
bottled
[ˈbɑːtəld]
[ˈbɒtld]
bottling
[ˈbɑːtəlɪŋ]
[ˈbɒtəlɪŋ]
bounce
[baʊns]
[baʊns]
bounced
[ˈbaʊnst]
[baʊnst]
bounced
[ˈbaʊnst]
[baʊnst]
bouncing
[ˈbaʊnsɪŋ]
[ˈbaʊnsɪŋ]
bound
[baʊnd]
[baʊnd]
bounded
[ˈbaʊndəd]
[ˈbaʊndɪd]
bounded
[ˈbaʊndəd]
[ˈbaʊndɪd]
bounding
[ˈbaʊndɪŋ]
[ˈbaʊndɪŋ]
bow
[baʊ]
[baʊ]
bowed
[ˈbaʊd]
[bəʊd]
bowed
[ˈbaʊd]
[bəʊd]
bowing
[ˈbəʊɪŋ]
[ˈbəʊɪŋ]
brace
[breɪs]
[breɪs]
braced
[ˈbreɪst]
[breɪst]
braced
[ˈbreɪst]
[breɪst]
bracing
[ˈbreɪsɪŋ]
[ˈbreɪsɪŋ]
brag
[bræɡ]
[bræɡ]
bragged
[ˈbræɡd]
[bræɡd]
bragged
[ˈbræɡd]
[bræɡd]
bragging
[ˈbræɡɪŋ]
[ˈbræɡɪŋ]
breach
[briːtʃ]
[briːtʃ]
breached
[ˈbriːtʃt]
[briːtʃt]
breached
[ˈbriːtʃt]
[briːtʃt]
breaching
[ˈbriːtʃɪŋ]
[ˈbriːtʃɪŋ]
break
[breɪk]
[breɪk]
broke
[brəʊk]
[brəʊk]
broken
[ˈbrəʊkən]
[ˈbrəʊk(ə)n]
breaking
[ˈbreɪkɪŋ]
[ˈbreɪkɪŋ]
breathe
[briːð]
[briːð]
breathed
[ˈbriːðd]
[briːðd]
breathed
[ˈbriːðd]
[briːðd]
breathing
[ˈbriːðɪŋ]
[ˈbriːðɪŋ]
breed
[briːd]
[briːd]
bred
[bred]
[bred]
bred
[bred]
[bred]
breeding
[ˈbriːdɪŋ]
[ˈbriːdɪŋ]
brew
[bruː]
[bruː]
brewed
[ˈbruːd]
[bruːd]
brewed
[ˈbruːd]
[bruːd]
brewing
[ˈbruːɪŋ]
[ˈbruːɪŋ]
bribe
[braɪb]
[braɪb]
bribed
[ˈbraɪbd]
[braɪbd]
bribed
[ˈbraɪbd]
[braɪbd]
bribing
[ˈbraɪbɪŋ]
[ˈbraɪbɪŋ]
bridge
[brɪdʒ]
[brɪdʒ]
bridged
[ˈbrɪdʒd]
[brɪdʒd]
bridged
[ˈbrɪdʒd]
[brɪdʒd]
bridging
[ˈbrɪdʒɪŋ]
[ˈbrɪdʒɪŋ]
brief
[brɪf]
[briːf]
briefed
[ˈbriːft]
[briːft]
briefed
[ˈbriːft]
[briːft]
briefing
[ˈbriːfɪŋ]
[ˈbriːfɪŋ]
brighten
[ˈbraɪtn]
[ˈbraɪt(ə)n]
brightened
[ˈbraɪtənd]
[ˈbraɪtənd]
brightened
[ˈbraɪtənd]
[ˈbraɪtənd]
brightening
[ˈbraɪtənɪŋ]
[ˈbraɪtənɪŋ]
bring
[brɪŋ]
[brɪŋ]
brought
[brɔːt]
[brɔːt]
brought
[brɔːt]
[brɔːt]
bringing
[ˈbrɪŋɪŋ]
[ˈbrɪŋɪŋ]
broadcast
[ˈbrɔːdkæst]
[ˈbrɔːdkɑːst]
broadcast
[ˈbrɔːdkæst]
[ˈbrɔːdkɑːst]
broadcast
[ˈbrɔːdkæst]
[ˈbrɔːdkɑːst]
broadcasting
[ˈbrɒdˌkæstɪŋ]
[ˈbrɔːdkɑːstɪŋ]
broaden
[ˈbrɔːdn]
[ˈbrɔːd(ə)n]
broadened
[ˈbrɒdənd]
[ˈbrɔːdənd]
broadened
[ˈbrɒdənd]
[ˈbrɔːdənd]
broadening
[ˈbrɒdənɪŋ]
[ˈbrɔːdənɪŋ]
browse
[braʊz]
[braʊz]
browsed
[ˈbraʊzd]
[braʊzd]
browsed
[ˈbraʊzd]
[braʊzd]
browsing
[ˈbraʊzɪŋ]
[ˈbraʊzɪŋ]
brush
[brʌʃ]
[brʌʃ]
brushed
[brʌʃt]
[brʌʃt]
brushed
[brʌʃt]
[brʌʃt]
brushing
[ˈbrʌʃɪŋ]
[ˈbrʌʃɪŋ]
buckle
[ˈbʌkl]
[ˈbʌk(ə)l]
buckled
[ˈbʌkəld]
[ˈbʌkəld]
buckled
[ˈbʌkəld]
[ˈbʌkəld]
buckling
[ˈbʌkəlɪŋ]
[ˈbʌklɪŋ]
bug
[bʌɡ]
[bʌɡ]
bugged
[ˈbəɡd]
[bʌɡd]
bugged
[ˈbəɡd]
[bʌɡd]
bugging
[ˈbʌɡɪŋ]
[ˈbʌɡɪŋ]
build
[bɪld]
[bɪld]
built
[bɪlt]
[bɪlt]
built
[bɪlt]
[bɪlt]
building
[ˈbɪldɪŋ]
[ˈbɪldɪŋ]
burden
[ˈbɜːrdn]
[ˈbɜːd(ə)n]
burdened
[ˈbɜːdənd]
[ˈbɜːdənd]
burdened
[ˈbɜːdənd]
[ˈbɜːdənd]
burdening
[ˈbɜːdənɪŋ]
[ˈbɜːdənɪŋ]
burn
[bɜːrn]
[bɜːn]
burnt
[bɜːrnt]
[bɜːnt]
burnt
[bɜːrnt]
[bɜːnt]
burned
[bərnd]
[bɜːnd]
burrow
[ˈbɜːrəʊ]
[ˈbʌrəʊ]
burrowed
[ˈbʌrəʊd]
[ˈbʌrəʊd]
burrowed
[ˈbʌrəʊd]
[ˈbʌrəʊd]
burrowing
[ˈbʌrəʊɪŋ]
[ˈbʌrəʊɪŋ]
bury
[ˈberɪ]
[ˈberɪ]
buried
[ˈberɪd]
[ˈberɪd]
buried
[ˈberɪd]
[ˈberɪd]
burying
[ˈberɪɪŋ]
[ˈberɪɪŋ]
bust
[bʌst]
[bʌst]
bust
[bʌst]
[bʌst]
bust
[bʌst]
[bʌst]
busting
[ˈbʌstɪŋ]
[ˈbʌstɪŋ]
butcher
[ˈbʊtʃər]
[ˈbʊtʃə]
butchered
[ˈbʊtʃərd]
[ˈbʊtʃəd]
butchered
[ˈbʊtʃərd]
[ˈbʊtʃəd]
butchering
[ˈbʊtʃərɪŋ]
[ˈbʊtʃərɪŋ]
buy
[baɪ]
[baɪ]
bought
[bɔːt]
[bɔːt]
bought
[bɔːt]
[bɔːt]
buying
[ˈbaɪɪŋ]
[ˈbaɪɪŋ]
bypass
[ˈbaɪpæs]
[ˈbæɪpɑːs]
bypassed
[ˈbaɪˌpæst]
[ˈbæɪpɑːst]
bypassed
[ˈbaɪˌpæst]
[ˈbæɪpɑːst]
bypassing
[ˈbaɪˌpæsɪŋ]
[ˈbæɪpɑːsɪŋ]

LinguaBooster
learning foreign languages

Continue