LinguaBoosterlearning foreign languages

All English verbs starting with the letter a

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
abandon
[əˈbændən]
[əˈbænd(ə)n]
abandoned
[əˈbændənd]
[əˈbænd(ə)nd]
abandoned
[əˈbændənd]
[əˈbænd(ə)nd]
abandoning
[əˈbændənɪŋ]
[əˈbændənɪŋ]
abide
[əˈbaɪd]
[əˈbaɪd]
abode
[əˈbəʊd]
[əˈbəʊd]
abode
[əˈbəʊd]
[əˈbəʊd]
abiding
[əˈbaɪdɪŋ]
[əˈbaɪdɪŋ]
abolish
[əˈbɑːlɪʃ]
[əˈbɒlɪʃ]
abolished
[əˈbɑːˌlɪʃt]
[əˈbɒlɪʃt]
abolished
[əˈbɑːˌlɪʃt]
[əˈbɒlɪʃt]
abolishing
[əˈbɑːˌlɪʃɪŋ]
[əˈbɒlɪʃɪŋ]
abort
[əˈbɔːrt]
[əˈbɔːt]
aborted
[əˈbɔːrtəd]
[əˈbɔːtɪd]
aborted
[əˈbɔːrtəd]
[əˈbɔːtɪd]
aborting
[əˈbɔːrtɪŋ]
[əˈbɔːtɪŋ]
absolve
[əbˈzɑːlv]
[əbˈzɒlv]
absolved
[əbˈzɑːlvd]
[əbˈzɒlvd]
absolved
[əbˈzɑːlvd]
[əbˈzɒlvd]
absolving
[əbˈzɑːlvɪŋ]
[əbˈzɒlvɪŋ]
absorb
[əbˈzɔːrb]
[əbˈzɔːb]
absorbed
[əbˈzɔːrbd]
[əbˈzɔːbd]
absorbed
[əbˈzɔːrbd]
[əbˈzɔːbd]
absorbing
[əbˈzɔːrbɪŋ]
[əbˈzɔːbɪŋ]
abut
[əˈbʌt]
[əˈbʌt]
abutted
[əˈbʌtɪd]
[əˈbʌtɪd]
abutted
[əˈbʌtɪd]
[əˈbʌtɪd]
abutting
[əˈbʌtɪŋ]
[əˈbʌtɪŋ]
accede
[əkˈsiːd]
[əkˈsiːd]
acceded
[ækˈsiːdəd]
[əkˈsiːdɪd]
acceded
[ækˈsiːdəd]
[əkˈsiːdɪd]
acceding
[ækˈsiːdɪŋ]
[əkˈsiːdɪŋ]
accelerate
[əkˈseləreɪt]
[əkˈseləreɪt]
accelerated
[ækˈseləˌretəd]
[əkˈseləreɪtɪd]
accelerated
[ækˈseləˌretəd]
[əkˈseləreɪtɪd]
accelerating
[ækˈseləˌretɪŋ]
[əkˈseləreɪtɪŋ]
accentuate
[əkˈsentʃʊeɪt]
[əkˈsentʃʊeɪt]
accentuated
[ækˈsentʃəˌwetəd]
[əkˈsentʃʊeɪtɪd]
accentuated
[ækˈsentʃəˌwetəd]
[əkˈsentʃʊeɪtɪd]
accentuating
[ækˈsentʃəˌwetɪŋ]
[əkˈsentʃʊeɪtɪŋ]
accept
[əkˈsept]
[əkˈsept]
accepted
[əkˈseptəd]
[əkˈseptɪd]
accepted
[əkˈseptəd]
[əkˈseptɪd]
accepting
[ækˈseptɪŋ]
[əkˈseptɪŋ]
access
[ˈækses]
[ˈækses]
accessed
[ˈækˌsest]
[ˈæksest]
accessed
[ˈækˌsest]
[ˈæksest]
accessing
[ˈækˌsesɪŋ]
[ˈæksesɪŋ]
accommodate
[əˈkɑːmədeɪt]
[əˈkɒmədeɪt]
accommodated
[əˈkɑːməˌdeɪtəd]
[əˈkɒmədeɪtɪd]
accommodated
[əˈkɑːməˌdeɪtəd]
[əˈkɒmədeɪtɪd]
accommodating
[əˈkɑːmədeɪtɪŋ]
[əˈkɒmədeɪtɪŋ]
accompany
[əˈkʌmpənɪ]
[əˈkʌmpənɪ]
accompanied
[əˈkʌmpənɪd]
[əˈkʌmpənɪd]
accompanied
[əˈkʌmpənɪd]
[əˈkʌmpənɪd]
accompanying
[əˈkəmpənɪɪŋ]
[əˈkʌmpənɪɪŋ]
accomplish
[əˈkɑːmplɪʃ]
[əˈkʌmplɪʃ]
accomplished
[əˈkɑːmplɪʃt]
[əˈkʌmplɪʃt]
accomplished
[əˈkɑːmplɪʃt]
[əˈkʌmplɪʃt]
accomplishing
[əˈkɑːmplɪʃɪŋ]
[əˈkʌmplɪʃɪŋ]
account
[əˈkaʊnt]
[əˈkaʊnt]
accounted
[əˈkaʊntəd]
[əˈkaʊntɪd]
accounted
[əˈkaʊntəd]
[əˈkaʊntɪd]
accounting
[əˈkaʊntɪŋ]
[əˈkaʊntɪŋ]
accrue
[əˈkruː]
[əˈkruː]
accrued
[əˈkruːd]
[əˈkruːd]
accrued
[əˈkruːd]
[əˈkruːd]
accruing
[əˈkruːɪŋ]
[əˈkruːɪŋ]
accumulate
[əˈkjuːmjəleɪt]
[əˈkjuːmjʊleɪt]
accumulated
[əˈkjuːmjəˌletəd]
[əˈkjuːmjəleɪtɪd]
accumulated
[əˈkjuːmjəˌletəd]
[əˈkjuːmjəleɪtɪd]
accumulating
[əˈkjuːmjəˌletɪŋ]
[əˈkjuːmjəleɪtɪŋ]
accuse
[əˈkjuːz]
[əˈkjuːz]
accused
[əˈkjuːzd]
[əˈkjuːzd]
accused
[əˈkjuːzd]
[əˈkjuːzd]
accusing
[əˈkjuːzɪŋ]
[əˈkjuːzɪŋ]
ache
[eɪk]
[eɪk]
ached
[eɪkt]
[eɪkt]
ached
[eɪkt]
[eɪkt]
aching
[ˈeɪkɪŋ]
[ˈeɪkɪŋ]
achieve
[əˈtʃiːv]
[əˈtʃiːv]
achieved
[əˈtʃiːvd]
[əˈtʃiːvd]
achieved
[əˈtʃiːvd]
[əˈtʃiːvd]
achieving
[əˈtʃiːvɪŋ]
[əˈtʃiːvɪŋ]
acknowledge
[əkˈnɑːlɪdʒ]
[əkˈnɒlɪdʒ]
acknowledged
[ækˈnɑːlɪdʒd]
[əkˈnɒlɪdʒd]
acknowledged
[ækˈnɑːlɪdʒd]
[əkˈnɒlɪdʒd]
acknowledging
[ækˈnɑːlɪdʒɪŋ]
[əkˈnɒlɪdʒɪŋ]
acquaint
[əˈkweɪnt]
[əˈkweɪnt]
acquainted
[əˈkweɪntɪd]
[əˈkweɪntɪd]
acquainted
[əˈkweɪntɪd]
[əˈkweɪntɪd]
acquainting
[əˈkweɪntɪŋ]
[əˈkweɪntɪŋ]
acquire
[əˈkwaɪər]
[əˈkwaɪə]
acquired
[əˈkwaɪərd]
[əˈkwaɪəd]
acquired
[əˈkwaɪərd]
[əˈkwaɪəd]
acquiring
[əˈkwaɪrɪŋ]
[əˈkwaɪərɪŋ]
act
[ˈækt]
[ækt]
acted
[ˈæktəd]
[ˈæktɪd]
acted
[ˈæktəd]
[ˈæktɪd]
acting
[ˈæktɪŋ]
[ˈæktɪŋ]
activate
[ˈæktɪveɪt]
[ˈæktɪveɪt]
activated
[ˈæktɪˌvetəd]
[ˈæktɪveɪtɪd]
activated
[ˈæktɪˌvetəd]
[ˈæktɪveɪtɪd]
activating
[ˈæktəˌvetɪŋ]
[ˈæktɪveɪtɪŋ]
actuate
[ˈæktʃʊeɪt]
[ˈæktʃʊeɪt]
actuated
[ˈæktʃʊeɪtɪd]
[ˈæktʃʊeɪtɪd]
actuated
[ˈæktʃʊeɪtɪd]
[ˈæktʃʊeɪtɪd]
actuating
[ˈæktʃʊeɪtɪŋ]
[ˈæktʃʊeɪtɪŋ]
adapt
[əˈdæpt]
[əˈdæpt]
adapted
[əˈdæptəd]
[əˈdæptɪd]
adapted
[əˈdæptəd]
[əˈdæptɪd]
adapting
[əˈdæptɪŋ]
[əˈdæptɪŋ]
add
[æd]
[æd]
added
[ˈædəd]
[ˈædɪd]
added
[ˈædəd]
[ˈædɪd]
adding
[ˈædɪŋ]
[ˈædɪŋ]
address
[əˈdres]
[əˈdres]
addressed
[əˈdrest]
[əˈdrest]
addressed
[əˈdrest]
[əˈdrest]
addressing
[əˈdresɪŋ]
[əˈdresɪŋ]
adhere
[ədˈhɪr]
[ədˈhɪə]
adhered
[ædˈhɪrd]
[ədˈhɪəd]
adhered
[ædˈhɪrd]
[ədˈhɪəd]
adhering
[ədˈhɪrɪŋ]
[ədˈhɪərɪŋ]
adjourn
[əˈdʒɜːrn]
[əˈdʒɜːn]
adjourned
[əˈdʒɜːnd]
[əˈdʒɜːnd]
adjourned
[əˈdʒɜːnd]
[əˈdʒɜːnd]
adjourning
[əˈdʒɜːnɪŋ]
[əˈdʒɜːnɪŋ]
adjudicate
[əˈdʒuːdɪkeɪt]
[əˈdʒuːdɪkeɪt]
adjudicated
[əˈdʒuːdəˌketəd]
[əˈdʒuːdɪkeɪtɪd]
adjudicated
[əˈdʒuːdəˌketəd]
[əˈdʒuːdɪkeɪtɪd]
adjudicating
[əˈdʒuːdɪˌketɪŋ]
[əˈdʒuːdɪkeɪtɪŋ]
adjust
[əˈdʒʌst]
[əˈdʒʌst]
adjusted
[əˈdʒəstəd]
[əˈdʒʌstɪd]
adjusted
[əˈdʒəstəd]
[əˈdʒʌstɪd]
adjusting
[əˈdʒəstɪŋ]
[əˈdʒʌstɪŋ]
administer
[ədˈmɪnɪstər]
[ədˈmɪnɪstə]
administered
[ədˈmɪnəstərd]
[ədˈmɪnɪstəd]
administered
[ədˈmɪnəstərd]
[ədˈmɪnɪstəd]
administering
[ædˈmɪnəstərɪŋ]
[ədˈmɪnɪstərɪŋ]
admire
[ədˈmaɪər]
[ədˈmaɪə]
admired
[ədˈmaɪərd]
[ədˈmaɪəd]
admired
[ədˈmaɪərd]
[ədˈmaɪəd]
admiring
[ædˈmaɪrɪŋ]
[ədˈmæɪərɪŋ]
admit
[ədˈmɪt]
[ədˈmɪt]
admitted
[ədˈmɪtəd]
[ədˈmɪtɪd]
admitted
[ədˈmɪtəd]
[ədˈmɪtɪd]
admitting
[ædˈmɪtɪŋ]
[ədˈmɪtɪŋ]
adopt
[əˈdɑːpt]
[əˈdɒpt]
adopted
[əˈdɑːptəd]
[əˈdɒptɪd]
adopted
[əˈdɑːptəd]
[əˈdɒptɪd]
adopting
[əˈdɑːptɪŋ]
[əˈdɒptɪŋ]
adorn
[əˈdɔːrn]
[əˈdɔːn]
adorned
[əˈdɔːrnd]
[əˈdɔːnd]
adorned
[əˈdɔːrnd]
[əˈdɔːnd]
adorning
[əˈdɔːrnɪŋ]
[əˈdɔːnɪŋ]
advance
[ədˈvæns]
[ədˈvɑːns]
advanced
[ədˈvænst]
[ædˈvɑːnst]
advanced
[ədˈvænst]
[ædˈvɑːnst]
advancing
[ədˈvænsɪŋ]
[ədˈvɑːnsɪŋ]
advertise
[ˈædvərtaɪz]
[ˈædvətæɪz]
advertised
[ˈædvərˌtaɪzd]
[ˈædvətæɪzd]
advertised
[ˈædvərˌtaɪzd]
[ˈædvətæɪzd]
advertising
[ˈædvərtaɪzɪŋ]
[ˈædvətæɪzɪŋ]
advise
[ədˈvaɪz]
[ədˈvaɪz]
advised
[ædˈvaɪzd]
[ədˈvæɪzd]
advised
[ædˈvaɪzd]
[ədˈvæɪzd]
advising
[ædˈvaɪzɪŋ]
[ədˈvæɪzɪŋ]
advocate
[ˈædvəkeɪt]
[ˈædvəkeɪt]
advocated
[ˈædvəˌketəd]
[ˈædvəkeɪtɪd]
advocated
[ˈædvəˌketəd]
[ˈædvəkeɪtɪd]
advocating
[ˈædvəˌketɪŋ]
[ˈædvəkeɪtɪŋ]
affect
[əˈfekt]
[əˈfekt]
affected
[əˈfektɪd]
[əˈfektɪd]
affected
[əˈfektɪd]
[əˈfektɪd]
affecting
[əˈfektɪŋ]
[əˈfektɪŋ]
affirm
[əˈfɜːrm]
[əˈfɜːm]
affirmed
[əˈfɜːmd]
[əˈfɜːmd]
affirmed
[əˈfɜːmd]
[əˈfɜːmd]
affirming
[əˈfɜːmɪŋ]
[əˈfɜːmɪŋ]
affix
[əˈfɪks]
[əˈfɪks]
affixed
[əˈfɪkst]
[əˈfɪkst]
affixed
[əˈfɪkst]
[əˈfɪkst]
affixing
[əˈfɪksɪŋ]
[əˈfɪksɪŋ]
afford
[əˈfɔːrd]
[əˈfɔːd]
afforded
[əˈfɔːrdəd]
[əˈfɔːdɪd]
afforded
[əˈfɔːrdəd]
[əˈfɔːdɪd]
affording
[əˈfɔːrdɪŋ]
[əˈfɔːdɪŋ]
aggravate
[ˈæɡrəveɪt]
[ˈæɡrəveɪt]
aggravated
[ˈæɡrəveɪtɪd]
[ˈæɡrəveɪtɪd]
aggravated
[ˈæɡrəveɪtɪd]
[ˈæɡrəveɪtɪd]
aggravating
[ˈæɡrəˌvetɪŋ]
[ˈæɡrəveɪtɪŋ]
aggregate
[ˈæɡrɪɡət]
[ˈæɡrɪɡət]
aggregated
[ˈæɡrəˌɡetəd]
[ˈæɡrɪɡeɪtɪd]
aggregated
[ˈæɡrəˌɡetəd]
[ˈæɡrɪɡeɪtɪd]
aggregating
[ˈæɡrɪɡeɪtɪŋ]
[ˈæɡrɪɡeɪtɪŋ]
agree
[əˈɡriː]
[əˈɡriː]
agreed
[əˈɡriːd]
[əˈɡriːd]
agreed
[əˈɡriːd]
[əˈɡriːd]
agreeing
[əˈɡriːɪŋ]
[əˈɡriːɪŋ]
aid
[eɪd]
[eɪd]
aided
[ˈeɪdəd]
[ˈeɪdɪd]
aided
[ˈeɪdəd]
[ˈeɪdɪd]
aiding
[ˈeɪdɪŋ]
[ˈeɪdɪŋ]
aim
[eɪm]
[eɪm]
aimed
[ˈeɪmd]
[eɪmd]
aimed
[ˈeɪmd]
[eɪmd]
aiming
[ˈeɪmɪŋ]
[ˈeɪmɪŋ]
air
[er]
[eə]
aired
[ˈerd]
[eəd]
aired
[ˈerd]
[eəd]
airing
[ˈerɪŋ]
[ˈeərɪŋ]
alarm
[əˈlɑːrm]
[əˈlɑːm]
alarmed
[əˈlɑːrmd]
[əˈlɑːmd]
alarmed
[əˈlɑːrmd]
[əˈlɑːmd]
alarming
[əˈlɑːrmɪŋ]
[əˈlɑːmɪŋ]
alert
[əˈlɜːrt]
[əˈlɜːt]
alerted
[əˈlɜːtəd]
[əˈlɜːtɪd]
alerted
[əˈlɜːtəd]
[əˈlɜːtɪd]
alerting
[əˈlɜːtɪŋ]
[əˈlɜːtɪŋ]
alienate
[ˈeɪlɪəneɪt]
[ˈeɪlɪəneɪt]
alienated
[ˈeɪlɪəˌnetəd]
[ˈeɪlɪəneɪtɪd]
alienated
[ˈeɪlɪəˌnetəd]
[ˈeɪlɪəneɪtɪd]
alienating
[ˈeɪlɪəˌnetɪŋ]
[ˈeɪlɪəneɪtɪŋ]
align
[əˈlaɪn]
[əˈlaɪn]
aligned
[əˈlaɪnd]
[əˈlaɪnd]
aligned
[əˈlaɪnd]
[əˈlaɪnd]
aligning
[əˈlaɪnɪŋ]
[əˈlaɪnɪŋ]
allay
[əˈleɪ]
[əˈleɪ]
allayed
[əˈleɪd]
[əˈleɪd]
allayed
[əˈleɪd]
[əˈleɪd]
allaying
[əˈleɪɪŋ]
[əˈleɪɪŋ]
alleviate
[əˈliːvɪeɪt]
[əˈliːvɪeɪt]
alleviated
[əˈliːvɪˌetəd]
[əˈliːvɪeɪtɪd]
alleviated
[əˈliːvɪˌetəd]
[əˈliːvɪeɪtɪd]
alleviating
[əˈliːvɪˌetɪŋ]
[əˈliːvɪeɪtɪŋ]
allocate
[ˈæləkeɪt]
[ˈæləkeɪt]
allocated
[ˈæləˌketəd]
[ˈæləkeɪtɪd]
allocated
[ˈæləˌketəd]
[ˈæləkeɪtɪd]
allocating
[ˈæləˌketɪŋ]
[ˈæləkeɪtɪŋ]
allow
[əˈlaʊ]
[əˈlaʊ]
allowed
[əˈlaʊd]
[əˈlaʊd]
allowed
[əˈlaʊd]
[əˈlaʊd]
allowing
[əˈlaʊɪŋ]
[əˈlaʊɪŋ]
ally
[ˈælaɪ]
[ˈælaɪ]
allied
[ˈælaɪd]
[ˈælæɪd]
allied
[ˈælaɪd]
[ˈælæɪd]
allying
[əˈlaɪɪŋ]
[əˈlaɪɪŋ]
alter
[ˈɔːltər]
[ˈɔːltə]
altered
[ˈɒltərd]
[ˈɔːltəd]
altered
[ˈɒltərd]
[ˈɔːltəd]
altering
[ˈɒltərɪŋ]
[ˈɔːltərɪŋ]
alternate
[ˈɔːltərneɪt]
[ˈɔːltəneɪt]
alternated
[ˈɒltərˌnetəd]
[ɔːlˈtɜːneɪtɪd]
alternated
[ˈɒltərˌnetəd]
[ɔːlˈtɜːneɪtɪd]
alternating
[ˈɒltərˌnetɪŋ]
[ˈɔːltɜːneɪtɪŋ]
amaze
[əˈmeɪz]
[əˈmeɪz]
amazed
[əˈmeɪzd]
[əˈmeɪzd]
amazed
[əˈmeɪzd]
[əˈmeɪzd]
amazing
[əˈmeɪzɪŋ]
[əˈmeɪzɪŋ]
ambush
[ˈæmbʊʃ]
[ˈæmbʊʃ]
ambushed
[ˈæmˌbʊʃt]
[ˈæmbʊʃt]
ambushed
[ˈæmˌbʊʃt]
[ˈæmbʊʃt]
ambushing
[ˈæmˌbʊʃɪŋ]
[ˈæmbʊʃɪŋ]
ameliorate
[əˈmiːlɪəreɪt]
[əˈmiːlɪəreɪt]
ameliorated
[əˈmiːljəˌretəd]
[əˈmiːlɪəreɪtɪd]
ameliorated
[əˈmiːljəˌretəd]
[əˈmiːlɪəreɪtɪd]
ameliorating
[əˈmiːlɪəreɪtɪŋ]
[əˈmiːlɪəreɪtɪŋ]
amend
[əˈmend]
[əˈmend]
amended
[əˈmendəd]
[əˈmendɪd]
amended
[əˈmendəd]
[əˈmendɪd]
amending
[əˈmendɪŋ]
[əˈmendɪŋ]
amount
[əˈmaʊnt]
[əˈmaʊnt]
amounted
[əˈmaʊntəd]
[əˈmaʊntɪd]
amounted
[əˈmaʊntəd]
[əˈmaʊntɪd]
amounting
[əˈmaʊntɪŋ]
[əˈmaʊntɪŋ]
analyse
[ˈænəlaɪz]
[ˈæn(ə)læɪz]
analysed
[ˈænəlaɪzd]
[ˈænəlæɪzd]
analysed
[ˈænəlaɪzd]
[ˈænəlæɪzd]
analysing
[ˈænəlaɪzɪŋ]
[ˈænəlæɪzɪŋ]
analyze
[ˈænəlˌɑɪz]
[ˈænəlæɪz]
analyzed
[ˈænəˌlaɪzd]
[ˈænəlæɪzd]
analyzed
[ˈænəˌlaɪzd]
[ˈænəlæɪzd]
analyzing
anchor
[ˈæŋkər]
[ˈæŋkə]
anchored
[ˈæŋkərd]
[ˈæŋkəd]
anchored
[ˈæŋkərd]
[ˈæŋkəd]
anchoring
[ˈæŋkərɪŋ]
[ˈæŋkərɪŋ]
anger
[ˈæŋɡər]
[ˈæŋɡə]
angered
[ˈæŋɡərd]
[ˈæŋɡəd]
angered
[ˈæŋɡərd]
[ˈæŋɡəd]
angering
[ˈæŋɡərɪŋ]
[ˈæŋɡərɪŋ]
annex
[ˈæneks]
[əˈneks]
annexed
[ˈænekst]
[əˈnekst]
annexed
[ˈænekst]
[əˈnekst]
annexing
[əˈneksɪŋ]
[əˈneksɪŋ]
annihilate
[əˈnaɪəleɪt]
[əˈnaɪɪleɪt]
annihilated
[əˈnaɪəˌletəd]
[əˈnaɪəleɪtɪd]
annihilated
[əˈnaɪəˌletəd]
[əˈnaɪəleɪtɪd]
annihilating
[əˈnaɪəleɪtɪŋ]
[əˈnaɪəleɪtɪŋ]
announce
[əˈnaʊns]
[əˈnaʊns]
announced
[əˈnaʊnst]
[əˈnaʊnst]
announced
[əˈnaʊnst]
[əˈnaʊnst]
announcing
[əˈnaʊnsɪŋ]
[əˈnaʊnsɪŋ]
answer
[ˈænsər]
[ˈɑːnsə]
answered
[ˈænsərd]
[ˈɑːnsəd]
answered
[ˈænsərd]
[ˈɑːnsəd]
answering
[ˈænsərɪŋ]
[ˈɑːnsərɪŋ]
antagonize
[ænˈtæɡənaɪz]
[ænˈtæɡ(ə)næɪz]
antagonized
[ænˈtæɡəˌnaɪzd]
[ænˈtæɡənæɪzt]
antagonized
[ænˈtæɡəˌnaɪzd]
[ænˈtæɡənæɪzt]
antagonizing
[ænˈtæɡəˌnaɪzɪŋ]
[ænˈtæɡənæɪzɪŋ]
anticipate
[ænˈtɪsɪpeɪt]
[ænˈtɪsɪpeɪt]
anticipated
[ænˈtɪsəˌpetəd]
[ænˈtɪsɪpeɪtɪd]
anticipated
[ænˈtɪsəˌpetəd]
[ænˈtɪsɪpeɪtɪd]
anticipating
[ænˈtɪsəˌpetɪŋ]
[ænˈtɪsɪpeɪtɪŋ]
apologise
[əˈpɒlədʒaɪz]
[əˈpɒlədʒaɪz]
apologisedapologisedapologising
apologize
[əˈpɑːlədʒaɪz]
[əˈpɒlədʒaɪz]
apologized
[əˈpɑːləˌdʒaɪzd]
[əˈpɒlədʒaɪzd]
apologized
[əˈpɑːləˌdʒaɪzd]
[əˈpɒlədʒaɪzd]
apologizing
[əˈpɑːləˌdʒaɪzɪŋ]
[əˈpɒlədʒaɪzɪŋ]
appeal
[əˈpiːl]
[əˈpiːl]
appealed
[əˈpiːld]
[əˈpiːld]
appealed
[əˈpiːld]
[əˈpiːld]
appealing
[əˈpiːlɪŋ]
[əˈpiːlɪŋ]
appear
[əˈpɪr]
[əˈpɪə]
appeared
[əˈpɪrd]
[əˈpɪəd]
appeared
[əˈpɪrd]
[əˈpɪəd]
appearing
[əˈpɪrɪŋ]
[əˈpɪərɪŋ]
append
[əˈpend]
[əˈpend]
appended
[əˈpendəd]
[əˈpendɪd]
appended
[əˈpendəd]
[əˈpendɪd]
appending
[əˈpendɪŋ]
[əˈpendɪŋ]
applaud
[əˈplɔːd]
[əˈplɔːd]
applauded
[əˈplɒdəd]
[əˈplɔːdɪd]
applauded
[əˈplɒdəd]
[əˈplɔːdɪd]
applauding
[əˈplɒdɪŋ]
[əˈplɔːdɪŋ]
apply
[əˈplaɪ]
[əˈplaɪ]
applied
[əˈplaɪd]
[əˈplaɪd]
applied
[əˈplaɪd]
[əˈplaɪd]
applying
[əˈplaɪɪŋ]
[əˈplaɪŋ]
appoint
[əˈpɔɪnt]
[əˈpɔɪnt]
appointed
[əˈpɔɪn(t)əd]
[əˈpɔɪntɪd]
appointed
[əˈpɔɪn(t)əd]
[əˈpɔɪntɪd]
appointing
[əˌpɔɪntɪŋ]
[əˈpɔɪntɪŋ]
apportion
[əˈpɔːrʃn]
[əˈpɔːʃ(ə)n]
apportioned
[əˈpɔːrʃənd]
[əˈpɔːʃənd]
apportioned
[əˈpɔːrʃənd]
[əˈpɔːʃənd]
apportioning
[əˈpɔːrʃənɪŋ]
[əˈpɔːʃənɪŋ]
appreciate
[əˈpriːʃɪeɪt]
[əˈpriːʃɪeɪt]
appreciated
[əˈpriːʃɪeɪtɪd]
[əˈpriːʃɪeɪtɪd]
appreciated
[əˈpriːʃɪeɪtɪd]
[əˈpriːʃɪeɪtɪd]
appreciating
[əˈpriːʃɪeɪtɪŋ]
[əˈpriːʃɪeɪtɪŋ]
apprehend
[ˌæprɪˈhend]
[æprɪˈhend]
apprehended
[ˌæprəˈhendəd]
[ˌæprɪˈhendɪd]
apprehended
[ˌæprəˈhendəd]
[ˌæprɪˈhendɪd]
apprehending
[ˌæprəˈhendɪŋ]
[ˌæprɪˈhendɪŋ]
approach
[əˈprəʊtʃ]
[əˈprəʊtʃ]
approached
[əˈprəʊtʃt]
[əˈprəʊtʃt]
approached
[əˈprəʊtʃt]
[əˈprəʊtʃt]
approaching
[əˈprəʊtʃɪŋ]
[əˈprəʊtʃɪŋ]
approve
[əˈpruːv]
[əˈpruːv]
approved
[əˈpruːvd]
[əˈpruːvd]
approved
[əˈpruːvd]
[əˈpruːvd]
approving
[əˈpruːvɪŋ]
[əˈpruːvɪŋ]
approximate
[əˈprɑːksɪmət]
[əˈprɒksɪmət]
approximated
[əˈprɑːksəˌmetəd]
[əˈprɒksɪmeɪtɪd]
approximated
[əˈprɑːksəˌmetəd]
[əˈprɒksɪmeɪtɪd]
approximating
[əˈprɑːksəˌmetɪŋ]
[əˈprɒksɪmeɪtɪŋ]
argue
[ˈɑːrɡjuː]
[ˈɑːɡjuː]
argued
[ˈɑːrɡjuːd]
[ˈɑːɡjuːd]
argued
[ˈɑːrɡjuːd]
[ˈɑːɡjuːd]
arguing
[ˈɑːrɡjuːɪŋ]
[ˈɑːɡjuːɪŋ]
arise
[əˈraɪz]
[əˈraɪz]
arose
[əˈrəʊz]
[əˈrəʊz]
arisen
[əˈrɪzən]
[əˈrɪzən]
arising
[əˈraɪzɪŋ]
[əˈraɪzɪŋ]
arm
[ɑːrm]
[ɑːm]
armed
[ɑːrmd]
[ɑːmd]
armed
[ɑːrmd]
[ɑːmd]
arming
[ˈɑːrmɪŋ]
[ɑːmɪŋ]
arouse
[əˈraʊz]
[əˈraʊz]
aroused
[əˈraʊzd]
[əˈraʊzd]
aroused
[əˈraʊzd]
[əˈraʊzd]
arousing
[əˈraʊzɪŋ]
[əˈraʊzɪŋ]
arrange
[əˈreɪndʒ]
[əˈreɪn(d)ʒ]
arranged
[əˈreɪndʒd]
[əˈreɪndʒd]
arranged
[əˈreɪndʒd]
[əˈreɪndʒd]
arranging
[əˈreɪndʒɪŋ]
[əˈreɪndʒɪŋ]
arrest
[əˈrest]
[əˈrest]
arrested
[əˈrestəd]
[əˈrestɪd]
arrested
[əˈrestəd]
[əˈrestɪd]
arresting
[əˈrestɪŋ]
[əˈrestɪŋ]
arrive
[əˈraɪv]
[əˈraɪv]
arrived
[əˈraɪvd]
[əˈraɪvd]
arrived
[əˈraɪvd]
[əˈraɪvd]
arriving
[əˈraɪvɪŋ]
[əˈraɪvɪŋ]
articulate
[ɑːrˈtɪkjələt]
[ɑːˈtɪkjələt]
articulated
[ɑːrˈtɪkjʊleɪtɪd]
[ɑːˈtɪkjʊleɪtɪd]
articulated
[ɑːrˈtɪkjʊleɪtɪd]
[ɑːˈtɪkjʊleɪtɪd]
articulating
[arˈtɪkjəˌletɪŋ]
[ɑːˈtɪkjʊleɪtɪŋ]
ascend
[əˈsend]
[əˈsend]
ascended
[əˈsendəd]
[əˈsendɪd]
ascended
[əˈsendəd]
[əˈsendɪd]
ascending
[əˈsendɪŋ]
[əˈsendɪŋ]
ascertain
[ˌæsərˈteɪn]
[ˌæsəˈteɪn]
ascertained
[ˌæsərˈteɪnd]
[ˌæsəˈteɪnd]
ascertained
[ˌæsərˈteɪnd]
[ˌæsəˈteɪnd]
ascertaining
[ˌæsərˈteɪnɪŋ]
[ˌæsəˈteɪnɪŋ]
ask
[æsk]
[ɑːsk]
asked
[ˈæskt]
[ˈɑːskt]
asked
[ˈæskt]
[ˈɑːskt]
asking
[ˈæskɪŋ]
[ˈɑːskɪŋ]
aspire
[əˈspaɪər]
[əˈspaɪə]
aspired
[əˈspaɪrd]
[əˈspaɪəd]
aspired
[əˈspaɪrd]
[əˈspaɪəd]
aspiring
[əˈspaɪərɪŋ]
[əˈspaɪərɪŋ]
assault
[əˈsɔːlt]
[əˈsɔːlt]
assaulted
[əˈsɒltəd]
[əˈsɔːltɪd]
assaulted
[əˈsɒltəd]
[əˈsɔːltɪd]
assaulting
[əˈsɒltɪŋ]
[əˈsɔːltɪŋ]
assay
[əˈseɪ]
[əˈseɪ]
assaidassaidassaying
[əˈseɪɪŋ]
[əˈseɪɪŋ]
assemble
[əˈsembl]
[əˈsemb(ə)l]
assembled
[əˈsembəld]
[əˈsembəld]
assembled
[əˈsembəld]
[əˈsembəld]
assembling
[əˈsembəlɪŋ]
[əˈsembəlɪŋ]
assert
[əˈsɜːrt]
[əˈsɜːt]
asserted
[əˈsɜːtəd]
[əˈsɜːtɪd]
asserted
[əˈsɜːtəd]
[əˈsɜːtɪd]
asserting
[əˈsɜːtɪŋ]
[əˈsɜːtɪŋ]
assess
[əˈses]
[əˈses]
assessed
[əˈsest]
[əˈsest]
assessed
[əˈsest]
[əˈsest]
assessing
[əˈsesɪŋ]
[əˈsesɪŋ]
assign
[əˈsaɪn]
[əˈsaɪn]
assigned
[əˈsaɪnd]
[əˈsaɪnd]
assigned
[əˈsaɪnd]
[əˈsaɪnd]
assigning
[əˈsaɪnɪŋ]
[əˈsaɪnɪŋ]
assimilate
[əˈsɪməleɪt]
[əˈsɪmɪleɪt]
assimilated
[əˈsɪməˌletəd]
[əˈsɪməleɪtɪd]
assimilated
[əˈsɪməˌletəd]
[əˈsɪməleɪtɪd]
assimilating
[əˈsɪməˌletɪŋ]
[əˈsɪməleɪtɪŋ]
assist
[əˈsɪst]
[əˈsɪst]
assisted
[əˈsɪstəd]
[əˈsɪstɪd]
assisted
[əˈsɪstəd]
[əˈsɪstɪd]
assisting
[əˈsɪstɪŋ]
[əˈsɪstɪŋ]
associate
[əˈsəʊsɪeɪt]
[əˈsəʊsɪeɪt]
associated
[əˈsəʊʃɪeɪtɪd]
[əˈsəʊʃɪeɪtɪd]
associated
[əˈsəʊʃɪeɪtɪd]
[əˈsəʊʃɪeɪtɪd]
associating
[əˈsəʊsɪeɪtɪŋ]
[əˈsəʊsɪeɪtɪŋ]
assume
[əˈsuːm]
[əˈsjuːm]
assumed
[əˈsuːmd]
[əˈsjuːmd]
assumed
[əˈsuːmd]
[əˈsjuːmd]
assuming
[əˈsuːmɪŋ]
[əˈsjuːmɪŋ]
assure
[əˈʃʊr]
[əˈʃʊə]
assured
[əˈʃʊrd]
[əˈʃʊəd]
assured
[əˈʃʊrd]
[əˈʃʊəd]
assuring
[əˈʃʊrɪŋ]
[əˈʃɔːrɪŋ]
attach
[əˈtætʃ]
[əˈtætʃ]
attached
[əˈtætʃt]
[əˈtætʃt]
attached
[əˈtætʃt]
[əˈtætʃt]
attaching
[əˈtætʃɪŋ]
[əˈtætʃɪŋ]
attack
[əˈtæk]
[əˈtæk]
attacked
[əˈtækt]
[əˈtækt]
attacked
[əˈtækt]
[əˈtækt]
attacking
[əˈtækɪŋ]
[əˈtækɪŋ]
attain
[əˈteɪn]
[əˈteɪn]
attained
[əˈteɪnd]
[əˈteɪnd]
attained
[əˈteɪnd]
[əˈteɪnd]
attaining
[əˈteɪnɪŋ]
[əˈteɪnɪŋ]
attempt
[əˈtempt]
[əˈtem(p)t]
attempted
[əˈtemptəd]
[əˈtemptɪd]
attempted
[əˈtemptəd]
[əˈtemptɪd]
attempting
[əˈtemptɪŋ]
[əˈtemptɪŋ]
attend
[əˈtend]
[əˈtend]
attended
[əˈtendəd]
[əˈtendɪd]
attended
[əˈtendəd]
[əˈtendɪd]
attending
[əˈtendɪŋ]
[əˈtendɪŋ]
attest
[əˈtest]
[əˈtest]
attested
[əˈtestəd]
[əˈtestɪd]
attested
[əˈtestəd]
[əˈtestɪd]
attesting
[əˈtestɪŋ]
[əˈtestɪŋ]
attract
[əˈtrækt]
[əˈtrækt]
attracted
[əˈtræktəd]
[əˈtræktɪd]
attracted
[əˈtræktəd]
[əˈtræktɪd]
attracting
[əˈtræktɪŋ]
[əˈtræktɪŋ]
attribute
[əˈtrɪbjuːt]
[əˈtrɪbjuːt]
attributed
[əˈtrɪbjətəd]
[əˈtrɪbjʊtɪd]
attributed
[əˈtrɪbjətəd]
[əˈtrɪbjʊtɪd]
attributing
[əˈtrɪbjətɪŋ]
[əˈtrɪbjʊtɪŋ]
augment
[ɔːɡˈment]
[ɔːɡˈment]
augmented
[ɔːɡˈmentɪd]
[ɔːɡˈmentɪd]
augmented
[ɔːɡˈmentɪd]
[ɔːɡˈmentɪd]
augmenting
[ˈɒɡˌmentɪŋ]
[ɔːɡˈmentɪŋ]
authorise
[ˈɔːrθəraɪz]
[ˈɔːθəraɪz]
authorisedauthorisedauthorising
authorize
[ˈɔːθəraɪz]
[ˈɔːθəraɪz]
authorized
[ˈɒθəˌraɪzd]
[ˈɔːθəraɪzd]
authorized
[ˈɒθəˌraɪzd]
[ˈɔːθəraɪzd]
authorizing
[ˈɒθəˌraɪzɪŋ]
[ˈɔːθəraɪzɪŋ]
avail
[əˈveɪl]
[əˈveɪl]
availedavailedavailing
avert
[əˈvɜːrt]
[əˈvɜːt]
averted
[əˈvɜːtəd]
[əˈvɜːtɪd]
averted
[əˈvɜːtəd]
[əˈvɜːtɪd]
averting
[əˈvɜːtɪŋ]
[əˈvɜːtɪŋ]
avoid
[əˈvɔɪd]
[əˈvɔɪd]
avoided
[əˌvɔɪdəd]
[əˈvɔɪdɪd]
avoided
[əˌvɔɪdəd]
[əˈvɔɪdɪd]
avoiding
[əˌvɔɪdɪŋ]
[əˈvɔɪdɪŋ]
await
[əˈweɪt]
[əˈweɪt]
awaited
[əˈweɪtəd]
[əˈweɪtɪd]
awaited
[əˈweɪtəd]
[əˈweɪtɪd]
awaiting
[əˈweɪtɪŋ]
[əˈweɪtɪŋ]
awake
[əˈweɪk]
[əˈweɪk]
awakedawakedawoken
[əˈwəʊkən]
[əˈwəʊkən]
awaken
[əˈweɪkən]
[əˈweɪk(ə)n]
awakened
[əˈweɪkənd]
[əˈweɪkənd]
awakened
[əˈweɪkənd]
[əˈweɪkənd]
awakening
[əˈweɪkənɪŋ]
[əˈweɪkənɪŋ]
award
[əˈwɔːrd]
[əˈwɔːd]
awarded
[əˈwɔːrdəd]
[əˈwɔːdɪd]
awarded
[əˈwɔːrdəd]
[əˈwɔːdɪd]
awarding
[əˈwɔːrdɪŋ]
[əˈwɔːdɪŋ]

LinguaBooster
learning foreign languages

Continue