LinguaBoosterlearning foreign languages

English verbs with translation - page 95

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
untie
[ʌnˈtaɪ]
[ʌnˈtaɪ]
untied
[ʌnˈtaɪd]
[ʌnˈtaɪd]
untied
[ʌnˈtaɪd]
[ʌnˈtaɪd]
untying
[ʌnˈtaɪɪŋ]
[ʌnˈtaɪɪŋ]
unveil
[ˌʌnˈveɪl]
[ʌnˈveɪl]
unveiled
[ənˈveɪld]
[ˌʌnˈveɪld]
unveiled
[ənˈveɪld]
[ˌʌnˈveɪld]
unveiling
[ənˈveɪlɪŋ]
[ˌʌnˈveɪlɪŋ]
unwind
[ˌʌnˈwaɪnd]
[ʌnˈwaɪnd]
unwound
[ˌʌnˈwaʊnd]
[ʌnˈwaʊnd]
unwound
[ˌʌnˈwaʊnd]
[ʌnˈwaʊnd]
unwinding
[əˈnwaɪndɪŋ]
[ˌʌnˈwaɪndɪŋ]
up
[ʌp]
[ʌp]
upped
[ˈəpt]
[ʌpt]
upped
[ˈəpt]
[ʌpt]
upping
[ˈʌpɪŋ]
[ˈʌpɪŋ]
update
[ˌʌpˈdeɪt]
[ˌʌpˈdeɪt]
updated
[ˌʌpˈdeɪtəd]
[ˌʌpˈdeɪtɪd]
updated
[ˌʌpˈdeɪtəd]
[ˌʌpˈdeɪtɪd]
updating
[ˌʌpˈdeɪtɪŋ]
[ˌʌpˈdeɪtɪŋ]
upgrade
[ˌʌpˈɡreɪd]
[ˌʌpˈɡreɪd]
upgraded
[ˈʌpˌɡredəd]
[ˌʌpˈɡreɪdɪd]
upgraded
[ˈʌpˌɡredəd]
[ˌʌpˈɡreɪdɪd]
upgrading
[əpˈɡreɪdɪŋ]
[ˌʌpˈɡreɪdɪŋ]
uphold
[ʌpˈhəʊld]
[ʌpˈhəʊld]
upheld
[əpˈheld]
[ˌʌpˈheld]
upheld
[əpˈheld]
[ˌʌpˈheld]
upholding
[ˌʌpˈhəʊldɪŋ]
[ˌʌpˈhəʊldɪŋ]
upload
[ˌʌpˈləʊd]
[ˌʌpˈləʊd]
uploaded
[ˌʌpˈləʊdɪd]
[ˌʌpˈləʊdɪd]
uploaded
[ˌʌpˈləʊdɪd]
[ˌʌpˈləʊdɪd]
uploading
upset
[ˌʌpˈset]
[ˌʌpˈset]
upset
[ˌʌpˈset]
[ˌʌpˈset]
upset
[ˌʌpˈset]
[ˌʌpˈset]
upsetting
[ˌʌpˈsetɪŋ]
[ʌpˈsetɪŋ]
uptake
[ˈʌpteɪk]
[ˈʌpteɪk]
uptakeduptakeduptaking
urge
[ɜːrdʒ]
[ɜːdʒ]
urged
[ˈɜːdʒd]
[ɜːdʒd]
urged
[ˈɜːdʒd]
[ɜːdʒd]
urging
[ˈɜːdʒɪŋ]
[ɜːdʒɪŋ]
use
[juːz]
[juːz]
used
[juːst]
[ˈjuːzd]
used
[juːst]
[ˈjuːzd]
using
[ˈjuːzɪŋ]
[ˈjuːzɪŋ]
utilize
[ˈjuːtəlaɪz]
[ˈjuːtɪlaɪz]
utilized
[ˈjuːtəˌlaɪzd]
[ˈjuːtɪlaɪzd]
utilized
[ˈjuːtəˌlaɪzd]
[ˈjuːtɪlaɪzd]
utilizing
[ˈjuːtəˌlaɪzɪŋ]
[ˈjuːtɪlaɪzɪŋ]
utter
[ˈʌtər]
[ˈʌtə]
uttered
[ˈʌtərd]
[ˈʌtəd]
uttered
[ˈʌtərd]
[ˈʌtəd]
uttering
[ˈʌtərɪŋ]
[ˈʌtərɪŋ]
validate
[ˈvælɪdeɪt]
[ˈvælɪdeɪt]
validated
[ˈvælədetəd]
[ˈvælɪdeɪtɪd]
validated
[ˈvælədetəd]
[ˈvælɪdeɪtɪd]
validating
[ˈvæləˌdetɪŋ]
[ˈvælɪdeɪtɪŋ]
value
[ˈvæljuː]
[ˈvæljuː]
valued
[ˈvæljuːd]
[ˈvæljuːd]
valued
[ˈvæljuːd]
[ˈvæljuːd]
valuing
[ˈvæljuːɪŋ]
[ˈvæljuːɪŋ]
vary
[ˈverɪ]
[ˈveərɪ]
varied
[ˈverɪd]
[ˈveərɪd]
varied
[ˈverɪd]
[ˈveərɪd]
varying
[ˈverɪɪŋ]
[ˈveərɪɪŋ]
vent
[vent]
[vent]
vented
[ˈventəd]
[ˈventɪd]
vented
[ˈventəd]
[ˈventɪd]
venting
[ˈventɪŋ]
[ˈventɪŋ]
venture
[ˈventʃər]
[ˈventʃə]
ventured
[ˈventʃərd]
[ˈventʃəd]
ventured
[ˈventʃərd]
[ˈventʃəd]
venturing
[ˈventʃərɪŋ]
[ˈventʃərɪŋ]
verify
[ˈverɪfaɪ]
[ˈverɪfaɪ]
verified
[ˈverəˌfaɪd]
[ˈverɪfaɪd]
verified
[ˈverəˌfaɪd]
[ˈverɪfaɪd]
verifying
[ˈverəˌfaɪɪŋ]
[ˈverɪfaɪɪŋ]