LinguaBoosterlearning foreign languages

English verbs with translation - page 92

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
torch
[tɔːrtʃ]
[tɔːtʃ]
torched
[ˈtɔːrtʃt]
[tɔːtʃt]
torched
[ˈtɔːrtʃt]
[tɔːtʃt]
torching
[ˈtɔːrtʃɪŋ]
[ˈtɔːtʃɪŋ]
toss
[tɔːs]
[tɒs]
tossed
[ˈtɒst]
[tɒst]
tossed
[ˈtɒst]
[tɒst]
tossing
[ˈtɒsɪŋ]
[ˈtɒsɪŋ]
total
[ˈtəʊtl]
[ˈtəʊt(ə)l]
totaledtotaledtotalled
[ˈtəʊtəld]
[ˈtəʊtəld]
touch
[tʌtʃ]
[tʌtʃ]
touched
[tʌtʃt]
[tʌtʃt]
touched
[tʌtʃt]
[tʌtʃt]
touching
[ˈtʌtʃɪŋ]
[ˈtʌtʃɪŋ]
tour
[tʊr]
[tʊə]
toured
[ˈtʊrd]
[tʊəd]
toured
[ˈtʊrd]
[tʊəd]
touring
[ˈtʊrɪŋ]
[ˈtʊərɪŋ]
tow
[təʊ]
[təʊ]
towed
[təʊd]
[təʊd]
towed
[təʊd]
[təʊd]
towing
[ˈtəʊɪŋ]
[ˈtəʊɪŋ]
trace
[treɪs]
[treɪs]
traced
[ˈtreɪst]
[treɪst]
traced
[ˈtreɪst]
[treɪst]
tracing
[ˈtreɪsɪŋ]
[ˈtreɪsɪŋ]
track
[træk]
[træk]
tracked
[ˈtrækt]
[trækt]
tracked
[ˈtrækt]
[trækt]
tracking
[ˈtrækɪŋ]
[ˈtrækɪŋ]
trade
[treɪd]
[treɪd]
traded
[ˈtreɪdəd]
[ˈtreɪdɪd]
traded
[ˈtreɪdəd]
[ˈtreɪdɪd]
trading
[ˈtreɪdɪŋ]
[ˈtreɪdɪŋ]
train
[treɪn]
[treɪn]
trained
[ˈtreɪnd]
[treɪnd]
trained
[ˈtreɪnd]
[treɪnd]
training
[ˈtreɪnɪŋ]
[ˈtreɪnɪŋ]
trample
[ˈtræmpl]
[ˈtræmp(ə)l]
trampled
[ˈtræmpəld]
[ˈtræmpəld]
trampled
[ˈtræmpəld]
[ˈtræmpəld]
trampling
[ˈtræmpəlɪŋ]
[ˈtræmpəlɪŋ]
transcend
[trænˈsend]
[trænˈsend]
transcended
[trænˈsendəd]
[trænˈsendɪd]
transcended
[trænˈsendəd]
[trænˈsendɪd]
transcending
[trænˈsendɪŋ]
[trænˈsendɪŋ]
transfer
[trænsˈfɜːr]
[trænsˈfɜː(r)]
transferred
[trænsˈfɜːd]
[trænsˈfɜːd]
transferred
[trænsˈfɜːd]
[trænsˈfɜːd]
transferring
[trænsˈfɜːrɪŋ]
[trænsˈfɜːrɪŋ]
transform
[trænsˈfɔːrm]
[trænsˈfɔːm]
transformed
[trænsˈfɔːrmd]
[trænsˈfɔːmd]
transformed
[trænsˈfɔːrmd]
[trænsˈfɔːmd]
transforming
[trænsˈfɔːrmɪŋ]
[trænsˈfɔːmɪŋ]
transit
[ˈtrænzɪt]
[ˈtrænsɪt]
transitedtransitedtransiting
transition
[trænˈzɪʃn]
[trænˈzɪʃ(ə)n]
transitionedtransitionedtransitioning
[trænˈzɪʃənɪŋ]
[trænˈzɪʃənɪŋ]
translate
[trænsˈleɪt]
[trænsˈleɪt]
translated
[trænzˈleɪtəd]
[trænzˈleɪtɪd]
translated
[trænzˈleɪtəd]
[trænzˈleɪtɪd]
translating
[trænzˈleɪtɪŋ]
[trænzˈleɪtɪŋ]
transmit
[trænsˈmɪt]
[trænzˈmɪt]
transmitedtransmitedtransmiting
transplant
[ˈtrænsplænt]
[ˈtrænsplɑːnt]
transplanted
[ˌtrænsˈplɑːntəd]
[ˌtrænsˈplɑːntɪd]
transplanted
[ˌtrænsˈplɑːntəd]
[ˌtrænsˈplɑːntɪd]
transplanting
[trænˈsplæntɪŋ]
[trænsˈplɑːntɪŋ]
transport
[ˈtrænspɔːrt]
[ˈtrænspɔːt]
transported
[trænˈspɔːrtəd]
[trænsˈpɔːtɪd]
transported
[trænˈspɔːrtəd]
[trænsˈpɔːtɪd]
transporting
[trænˈspɔːrtɪŋ]
[trænsˈpɔːtɪŋ]