LinguaBooster learning foreign languages

English verbs with translation - page 80

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
share
[ʃer]
[ʃeə]
shared
[ˈʃerd]
[ʃeəd]
shared
[ˈʃerd]
[ʃeəd]
sharing
[ˈʃerɪŋ]
[ˈʃeərɪŋ]
sharpen
[ˈʃɑːrpən]
[ˈʃɑːp(ə)n]
sharpened
[ˈʃɑːrpənd]
[ˈʃɑːpənd]
sharpened
[ˈʃɑːrpənd]
[ˈʃɑːpənd]
sharpening
[ˈʃɑːrpənɪŋ]
[ˈʃɑːpənɪŋ]
shatter
[ˈʃætər]
[ˈʃætə]
shattered
[ˈʃætərd]
[ˈʃætəd]
shattered
[ˈʃætərd]
[ˈʃætəd]
shattering
[ˈʃætərɪŋ]
[ˈʃæt(ə)rɪŋ]
shave
[ʃeɪv]
[ʃeɪv]
shaved
[ˈʃeɪvd]
[ʃeɪvd]
shaved
[ˈʃeɪvd]
[ʃeɪvd]
shaving
[ˈʃeɪvɪŋ]
[ˈʃeɪvɪŋ]
shear
[ʃɪr]
[ʃɪə]
sheared
[ˈʃɪrd]
[ʃɪəd]
sheared
[ˈʃɪrd]
[ʃɪəd]
shearing
[ˈʃɪrɪŋ]
[ˈʃɪərɪŋ]
shed
[ʃed]
[ʃed]
shed
[ʃed]
[ʃed]
shed
[ʃed]
[ʃed]
shedding
[ˈʃedɪŋ]
[ˈʃedɪŋ]
shell
[ʃel]
[ʃel]
shelled
[ˈʃeld]
[ʃeld]
shelled
[ˈʃeld]
[ʃeld]
shelling
[ˈʃelɪŋ]
[ˈʃelɪŋ]
shelter
[ˈʃeltər]
[ˈʃeltə]
sheltered
[ˈʃeltərd]
[ˈʃeltəd]
sheltered
[ˈʃeltərd]
[ˈʃeltəd]
sheltering
[ˈʃeltərɪŋ]
[ˈʃeltərɪŋ]
shield
[ʃiːld]
[ʃiːld]
shielded
[ˈʃiːldəd]
[ˈʃiːldɪd]
shielded
[ˈʃiːldəd]
[ˈʃiːldɪd]
shielding
[ˈʃiːldɪŋ]
[ˈʃiːldɪŋ]
shift
[ʃɪft]
[ʃɪft]
shifted
[ˈʃɪftəd]
[ˈʃɪftɪd]
shifted
[ˈʃɪftəd]
[ˈʃɪftɪd]
shifting
[ˈʃɪftɪŋ]
[ˈʃɪftɪŋ]
shine
[ʃaɪn]
[ʃaɪn]
shone
[ʃəʊn]
[ʃɒn]
shone
[ʃəʊn]
[ʃɒn]
shined
ship
[ʃɪp]
[ʃɪp]
shipped
[ˈʃɪpt]
[ʃɪpt]
shipped
[ˈʃɪpt]
[ʃɪpt]
shipping
[ˈʃɪpɪŋ]
[ˈʃɪpɪŋ]
shirk
[ʃɜːrk]
[ʃɜːk]
shirked
[ˈʃɜːkt]
[ʃɜːkt]
shirked
[ˈʃɜːkt]
[ʃɜːkt]
shirking
[ˈʃɜːkɪŋ]
[ˈʃɜːkɪŋ]
shiver
[ˈʃɪvər]
[ˈʃɪvə]
shivered
[ˈʃɪvərd]
[ˈʃɪvəd]
shivered
[ˈʃɪvərd]
[ˈʃɪvəd]
shivering
[ˈʃɪvərɪŋ]
[ˈʃɪvərɪŋ]
shock
[ʃɑːk]
[ʃɒk]
shocked
[ˈʃɑːkt]
[ʃɒkt]
shocked
[ˈʃɑːkt]
[ʃɒkt]
shocking
[ˈʃɑːkɪŋ]
[ˈʃɒkɪŋ]
shoot
[ʃuːt]
[ʃuːt]
shot
[ʃɑːt]
[ʃɒt]
shot
[ʃɑːt]
[ʃɒt]
shooting
[ˈʃuːtɪŋ]
[ˈʃuːtɪŋ]
shop
[ʃɑːp]
[ʃɒp]
shopped
[ˈʃɑːpt]
[ʃɒpt]
shopped
[ˈʃɑːpt]
[ʃɒpt]
shopping
[ˈʃɑːpɪŋ]
[ˈʃɒpɪŋ]
shorten
[ˈʃɔːrtn]
[ˈʃɔːt(ə)n]
shortened
[ˈʃɔːrtənd]
[ˈʃɔːtənd]
shortened
[ˈʃɔːrtənd]
[ˈʃɔːtənd]
shortening
[ˈʃɔːrtnɪŋ]
[ˈʃɔːt(ə)nɪŋ]
shove
[ʃʌv]
[ʃʌv]
shoved
[ˈʃəvd]
[ʃʌvd]
shoved
[ˈʃəvd]
[ʃʌvd]
shoving
[ˈʃʌvɪŋ]
[ˈʃʌvɪŋ]
show
[ʃəʊ]
[ʃəʊ]
showed
[ʃəʊd]
[ʃəʊd]
shown (E)
[ʃəʊn]
[ʃəʊn]
showing
[ˈʃəʊɪŋ]
[ˈʃəʊɪŋ]