LinguaBoosterlearning foreign languages

English verbs with translation - page 71

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
regard
[rɪˈɡɑːrd]
[rɪˈɡɑːd]
regarded
[rəˈɡɑːrdəd]
[rɪˈɡɑːdɪd]
regarded
[rəˈɡɑːrdəd]
[rɪˈɡɑːdɪd]
regarding
[rɪˈɡɑːrdɪŋ]
[rɪˈɡɑːdɪŋ]
regenerate
[rɪˈdʒenəreɪt]
[rɪˈdʒenəreɪt]
regenerated
[rɪˈdʒenəˌretəd]
[rɪˈdʒenəreɪtɪd]
regenerated
[rɪˈdʒenəˌretəd]
[rɪˈdʒenəreɪtɪd]
regenerating
[rɪˈdʒenəˌretɪŋ]
[rɪˈdʒenəreɪtɪŋ]
register
[ˈredʒɪstər]
[ˈredʒɪstə]
registered
[ˈredʒɪstərd]
[ˈredʒɪstəd]
registered
[ˈredʒɪstərd]
[ˈredʒɪstəd]
registering
[ˈredʒəstərɪŋ]
[ˈredʒɪstərɪŋ]
regret
[rɪˈɡret]
[rɪˈɡret]
regretted
[rɪˈɡretəd]
[rɪˈɡretɪd]
regretted
[rɪˈɡretəd]
[rɪˈɡretɪd]
regretting
[rɪˈɡretɪŋ]
[rɪˈɡretɪŋ]
regroup
[ˌriːˈɡruːp]
[riːˈɡruːp]
regrouped
[rɪˈɡruːpt]
[ˌriːˈɡruːpt]
regrouped
[rɪˈɡruːpt]
[ˌriːˈɡruːpt]
regrouping
[rɪˈɡruːpɪŋ]
[ˌriːˈɡruːpɪŋ]
regulate
[ˈreɡjʊleɪt]
[ˈreɡjʊleɪt]
regulated
[ˈreɡjəˌletəd]
[ˈreɡjʊleɪtɪd]
regulated
[ˈreɡjəˌletəd]
[ˈreɡjʊleɪtɪd]
regulating
[ˈreɡjəˌletɪŋ]
[ˈreɡjʊleɪtɪŋ]
rehabilitate
[ˌriːəˈbɪlɪteɪt]
[riːhəˈbɪlɪteɪt]
rehabilitated
[ˌrɪhəˈbɪləˌtetəd]
[ˌriːəˈbɪlɪteɪtɪd]
rehabilitated
[ˌrɪhəˈbɪləˌtetəd]
[ˌriːəˈbɪlɪteɪtɪd]
rehabilitating
[ˌrɪhəˈbɪləˌtetɪŋ]
[ˌriːəˈbɪlɪteɪtɪŋ]
reimburse
[ˌriːɪmˈbɜːrs]
[ˌriːɪmˈbɜːs]
reimbursed
[ˌrɪəmˈbɜːst]
[ˌriːɪmˈbɜːst]
reimbursed
[ˌrɪəmˈbɜːst]
[ˌriːɪmˈbɜːst]
reimbursing
[ˌrɪəmˈbɜːsɪŋ]
[ˌriːɪmˈbɜːsɪŋ]
reinforce
[ˌriːɪnˈfɔːrs]
[riːɪnˈfɔːs]
reinforced
[ˌrɪˌɪnˈfɔːrst]
[ˌriːɪnˈfɔːst]
reinforced
[ˌrɪˌɪnˈfɔːrst]
[ˌriːɪnˈfɔːst]
reinforcing
[ˌrɪˌɪnˈfɔːrsɪŋ]
[ˌriːɪnˈfɔːsɪŋ]
reinstate
[ˌriːɪnˈsteɪt]
[riːɪnˈsteɪt]
reinstated
[ˌrɪˌɪnˈsteɪtəd]
[ˌriːɪnˈsteɪtɪd]
reinstated
[ˌrɪˌɪnˈsteɪtəd]
[ˌriːɪnˈsteɪtɪd]
reinstating
[ˌrɪˌɪnˈsteɪtɪŋ]
[ˌriːɪnˈsteɪtɪŋ]
reinvigoratereinvigoratedreinvigoratedreinvigorating
reiterate
[rɪˈɪtəreɪt]
[riːˈɪtəreɪt]
reiterated
[rɪˈɪtəˌretəd]
[riːˈɪtəreɪtɪd]
reiterated
[rɪˈɪtəˌretəd]
[riːˈɪtəreɪtɪd]
reiterating
[rɪˈɪtəˌretɪŋ]
[riːˈɪtəreɪtɪŋ]
reject
[rɪˈdʒekt]
[rɪˈdʒekt]
rejected
[rɪˈdʒektəd]
[rɪˈdʒektɪd]
rejected
[rɪˈdʒektəd]
[rɪˈdʒektɪd]
rejecting
[rɪˈdʒektɪŋ]
[rɪˈdʒektɪŋ]
rejoin
[ˌriːˈdʒɔɪn]
[riːˈdʒɔɪn]
rejoined
[rɪˌdʒɔɪnd]
[rɪˈdʒɔɪnd]
rejoined
[rɪˌdʒɔɪnd]
[rɪˈdʒɔɪnd]
rejoining
[rɪˌdʒɔɪnɪŋ]
[rɪˈdʒɔɪnɪŋ]
rejuvenate
[rɪˈdʒuːvəneɪt]
[rɪˈdʒuːvəneɪt]
rejuvenated
[rɪˈdʒuːvəˌnetəd]
[riːˈdʒuːvəneɪtɪd]
rejuvenated
[rɪˈdʒuːvəˌnetəd]
[riːˈdʒuːvəneɪtɪd]
rejuvenating
[rɪˈdʒuːvəˌnetɪŋ]
[riːˈdʒuːvəneɪtɪŋ]
relate
[rɪˈleɪt]
[rɪˈleɪt]
related
[rɪˈleɪtɪd]
[rɪˈleɪtɪd]
related
[rɪˈleɪtɪd]
[rɪˈleɪtɪd]
relating
[rəˈleɪtɪŋ]
[rɪˈleɪtɪŋ]
relax
[rɪˈlæks]
[rɪˈlæks]
relaxed
[rɪˈlækst]
[rɪˈlækst]
relaxed
[rɪˈlækst]
[rɪˈlækst]
relaxing
[rəˈlæksɪŋ]
[rɪˈlæksɪŋ]
release
[rɪˈliːs]
[rɪˈliːs]
released
[rɪˈliːst]
[rɪˈliːst]
released
[rɪˈliːst]
[rɪˈliːst]
releasing
[rɪˈliːsɪŋ]
[rɪˈliːsɪŋ]
relieve
[rɪˈliːv]
[rɪˈliːv]
relieved
[rɪˈliːvd]
[rɪˈliːvd]
relieved
[rɪˈliːvd]
[rɪˈliːvd]
relieving
[rəˈliːvɪŋ]
[rɪˈliːvɪŋ]
relinquish
[rɪˈlɪŋkwɪʃ]
[rɪˈlɪŋkwɪʃ]
relinquished
[rəˈlɪŋkwɪʃt]
[rɪˈlɪŋkwɪʃt]
relinquished
[rəˈlɪŋkwɪʃt]
[rɪˈlɪŋkwɪʃt]
relinquishing
[rɪˈlɪŋkwɪʃɪŋ]
[rɪˈlɪŋkwɪʃɪŋ]

LinguaBooster
learning foreign languages

Continue