LinguaBoosterlearning foreign languages

English verbs with translation - page 45

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
hunt
[hʌnt]
[hʌnt]
hunted
[ˈhʌntɪd]
[ˈhʌntɪd]
hunted
[ˈhʌntɪd]
[ˈhʌntɪd]
hunting
[ˈhʌntɪŋ]
[ˈhʌntɪŋ]
hurry
[ˈhɜːrɪ]
[ˈhʌrɪ]
hurried
[ˈhɜːrɪd]
[ˈhʌrɪd]
hurried
[ˈhɜːrɪd]
[ˈhʌrɪd]
hurrying
[ˈhɜːrɪɪŋ]
[ˈhʌrɪɪŋ]
hurt
[hɜːrt]
[hɜːt]
hurt
[hɜːrt]
[hɜːt]
hurt
[hɜːrt]
[hɜːt]
hurting
[ˈhɜːtɪŋ]
[ˈhɜːtɪŋ]
hustle
[ˈhʌsl]
[ˈhʌs(ə)l]
hustled
[ˈhʌsəld]
[ˈhʌsəld]
hustled
[ˈhʌsəld]
[ˈhʌsəld]
hustling
[ˈhʌsəlɪŋ]
[ˈhʌsəlɪŋ]
identify
[aɪˈdentɪfaɪ]
[aɪˈdentɪfaɪ]
identified
[aɪˈdentəˌfaɪd]
[aɪˈdentɪfaɪd]
identified
[aɪˈdentəˌfaɪd]
[aɪˈdentɪfaɪd]
identifying
[aɪˈdentəˌfaɪɪŋ]
[aɪˈdentɪfaɪɪŋ]
ignite
[ɪɡˈnaɪt]
[ɪɡˈnaɪt]
ignited
[ɪɡˈnaɪtəd]
[ɪɡˈnaɪtɪd]
ignited
[ɪɡˈnaɪtəd]
[ɪɡˈnaɪtɪd]
igniting
[ɪɡˈnaɪtɪŋ]
[ɪɡˈnaɪtɪŋ]
ignore
[ɪɡˈnɔːr]
[ɪɡˈnɔː]
ignored
[ɪɡˈnɔːrd]
[ɪɡˈnɔːd]
ignored
[ɪɡˈnɔːrd]
[ɪɡˈnɔːd]
ignoring
[ɪɡˈnɔːrɪŋ]
[ɪɡˈnɔːrɪŋ]
illuminate
[ɪˈluːmɪneɪt]
[ɪˈl(j)uːmɪneɪt]
illuminated
[ˌɪˈluːməˌnetəd]
[ɪˈluːmɪneɪtɪd]
illuminated
[ˌɪˈluːməˌnetəd]
[ɪˈluːmɪneɪtɪd]
illuminating
[ɪˈlʊməˌneɪtɪŋ]
[ɪˈluːmɪneɪtɪŋ]
illustrate
[ˈɪləstreɪt]
[ˈɪləstreɪt]
illustrated
[ˈɪləˌstretəd]
[ˈɪləstreɪtɪd]
illustrated
[ˈɪləˌstretəd]
[ˈɪləstreɪtɪd]
illustrating
[ˈɪləˌstretɪŋ]
[ˈɪləstreɪtɪŋ]
imagine
[ɪˈmædʒɪn]
[ɪˈmædʒɪn]
imagined
[ˌɪˈmædʒənd]
[ɪˈmædʒɪnd]
imagined
[ˌɪˈmædʒənd]
[ɪˈmædʒɪnd]
imagining
[ˌɪˈmædʒənɪŋ]
[ɪˈmædʒɪnɪŋ]
imitate
[ˈɪmɪteɪt]
[ˈɪmɪteɪt]
imitated
[ˈɪməˌtetəd]
[ˈɪmɪteɪtɪd]
imitated
[ˈɪməˌtetəd]
[ˈɪmɪteɪtɪd]
imitating
[ˈɪməˌtetɪŋ]
[ˈɪmɪteɪtɪŋ]
immerse
[ɪˈmɜːrs]
[ɪˈmɜːs]
immersed
[ˌɪˈmɜːst]
[ɪˈmɜːst]
immersed
[ˌɪˈmɜːst]
[ɪˈmɜːst]
immersing
[ɪˈmɜːsɪŋ]
[ɪˈmɜːsɪŋ]
impact
[ˈɪmpækt]
[ˈɪmpækt]
impacted
[ɪmˈpæktɪd]
[ɪmˈpæktɪd]
impacted
[ɪmˈpæktɪd]
[ɪmˈpæktɪd]
impacting
[ˌɪmˈpæktɪŋ]
[ɪmˈpæktɪŋ]
impair
[ɪmˈper]
[ɪmˈpeə]
impaired
[ɪmˈperd]
[ɪmˈpeəd]
impaired
[ɪmˈperd]
[ɪmˈpeəd]
impairing
[ˌɪmˈperɪŋ]
[ɪmˈpeərɪŋ]
impart
[ɪmˈpɑːrt]
[ɪmˈpɑːt]
imparted
[ˌɪmˈpɑːrtəd]
[ɪmˈpɑːtɪd]
imparted
[ˌɪmˈpɑːrtəd]
[ɪmˈpɑːtɪd]
imparting
[ˌɪmˈpɑːrtɪŋ]
[ɪmˈpɑːtɪŋ]
impede
[ɪmˈpiːd]
[ɪmˈpiːd]
impeded
[ˌɪmˈpiːdəd]
[ɪmˈpiːdɪd]
impeded
[ˌɪmˈpiːdəd]
[ɪmˈpiːdɪd]
impeding
[ˌɪmˈpiːdɪŋ]
[ɪmˈpiːdɪŋ]
implant
[ɪmˈplænt]
[ɪmˈplɑːnt]
implanted
[ˌɪmˈplæntəd]
[ɪmˈplɑːntɪd]
implanted
[ˌɪmˈplæntəd]
[ɪmˈplɑːntɪd]
implanting
[ˌɪmˈplæntɪŋ]
[ɪmˈplɑːntɪŋ]
implement
[ˈɪmplɪment]
[ˈɪmplɪment]
implemented
[ˈɪmpləˌmentəd]
[ˈɪmplɪmentɪd]
implemented
[ˈɪmpləˌmentəd]
[ˈɪmplɪmentɪd]
implementing
[ˈɪmpləˌmentɪŋ]
[ˈɪmplɪmentɪŋ]
implicate
[ˈɪmplɪkeɪt]
[ˈɪmplɪkeɪt]
implicated
[ˈɪmplɪˌketəd]
[ˈɪmplɪkeɪtɪd]
implicated
[ˈɪmplɪˌketəd]
[ˈɪmplɪkeɪtɪd]
implicating
[ˈɪmplɪˌketɪŋ]
[ˈɪmplɪkeɪtɪŋ]
imply
[ɪmˈplaɪ]
[ɪmˈplaɪ]
implied
[ˌɪmˈplaɪd]
[ɪmˈplaɪd]
implied
[ˌɪmˈplaɪd]
[ɪmˈplaɪd]
implying
[ˌɪmˈplaɪɪŋ]
[ɪmˈplaɪɪŋ]