LinguaBoosterlearning foreign languages

English verbs with translation - page 44

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
help
[help]
[help]
helped
[ˈhelpt]
[helpt]
helped
[ˈhelpt]
[helpt]
helping
[ˈhelpɪŋ]
[ˈhelpɪŋ]
hesitate
[ˈhezɪteɪt]
[ˈhezɪteɪt]
hesitated
[ˈhezəˌtetəd]
[ˈhezɪteɪtɪd]
hesitated
[ˈhezəˌtetəd]
[ˈhezɪteɪtɪd]
hesitating
[ˈhezəˌtetɪŋ]
[ˈhezɪteɪtɪŋ]
hide
[haɪd]
[haɪd]
hid
[hɪd]
[hɪd]
hidden
[ˈhɪdn]
[ˈhɪdn]
hiding
[ˈhaɪdɪŋ]
[ˈhaɪdɪŋ]
highlight
[ˈhaɪlaɪt]
[ˈhaɪlaɪt]
highlighted
[ˈhaɪˌlaɪtəd]
[ˈhaɪlaɪtɪd]
highlighted
[ˈhaɪˌlaɪtəd]
[ˈhaɪlaɪtɪd]
highlighting
[ˈhaɪˌlaɪtɪŋ]
[ˈhaɪlaɪtɪŋ]
hijack
[ˈhaɪdʒæk]
[ˈhæɪdʒæk]
hijacked
[ˈhaɪˌdʒækt]
[ˈhæɪdʒækt]
hijacked
[ˈhaɪˌdʒækt]
[ˈhæɪdʒækt]
hijacking
[ˈhaɪdʒækɪŋ]
[ˈhæɪdʒækɪŋ]
hike
[haɪk]
[haɪk]
hiked
[ˈhaɪkt]
[haɪkt]
hiked
[ˈhaɪkt]
[haɪkt]
hiking
[ˈhaɪkɪŋ]
[ˈhaɪkɪŋ]
hinder
[ˈhɪndər]
[ˈhɪndə]
hindered
[ˈhɪndərd]
[ˈhɪndəd]
hindered
[ˈhɪndərd]
[ˈhɪndəd]
hindering
[ˈhɪndərɪŋ]
[ˈhɪndərɪŋ]
hinge
[hɪndʒ]
[hɪn(d)ʒ]
hinged
[ˈhɪndʒd]
[hɪndʒd]
hinged
[ˈhɪndʒd]
[hɪndʒd]
hinging
[ˈhɪndʒɪŋ]
[ˈhɪndʒɪŋ]
hint
[hɪnt]
[hɪnt]
hinted
[ˈhɪntəd]
[ˈhɪntɪd]
hinted
[ˈhɪntəd]
[ˈhɪntɪd]
hinting
[ˈhɪntɪŋ]
[ˈhɪntɪŋ]
hire
[ˈhaɪər]
[ˈhaɪə]
hired
[ˈhaɪərd]
[ˈhaɪəd]
hired
[ˈhaɪərd]
[ˈhaɪəd]
hiring
[ˈhaɪrɪŋ]
[ˈhaɪərɪŋ]
hit
[hɪt]
[hɪt]
hit
[hɪt]
[hɪt]
hit
[hɪt]
[hɪt]
hitting
[ˈhɪtɪŋ]
[ˈhɪtɪŋ]
hold
[həʊld]
[həʊld]
held
[held]
[held]
held
[held]
[held]
holding
[ˈhəʊldɪŋ]
[ˈhəʊldɪŋ]
hone
[həʊn]
[həʊn]
honed
[ˈhəʊnd]
[həʊnd]
honed
[ˈhəʊnd]
[həʊnd]
honing
[ˈhəʊnɪŋ]
[ˈhəʊnɪŋ]
honor
[ˈɑnər]
[ˈɒnər]
honored
[ˈɑːnərd]
[ˈɒnəd]
honored
[ˈɑːnərd]
[ˈɒnəd]
honoring
honour
[ˈɑːnər]
[ˈɒnə]
honoured
[ˈɒnəd]
[ˈɒnəd]
honoured
[ˈɒnəd]
[ˈɒnəd]
honouring
[ˈɒnərɪŋ]
[ˈɒnərɪŋ]
hook
[hʊk]
[hʊk]
hooked
[hʊkt]
[ˈhʊkt]
hooked
[hʊkt]
[ˈhʊkt]
hooking
[ˈhʊkɪŋ]
[ˈhʊkɪŋ]
hop
[hɑːp]
[hɒp]
hopped
[ˈhɑːpt]
[hɒpt]
hopped
[ˈhɑːpt]
[hɒpt]
hopping
[ˈhɑːpɪŋ]
[ˈhɒpɪŋ]
hope
[həʊp]
[həʊp]
hoped
[həʊpt]
[həʊpt]
hoped
[həʊpt]
[həʊpt]
hoping
[ˈhəʊpɪŋ]
[ˈhəʊpɪŋ]
host
[həʊst]
[həʊst]
hosted
[ˈhəʊstɪd]
[ˈhəʊstɪd]
hosted
[ˈhəʊstɪd]
[ˈhəʊstɪd]
hosting
[ˈhəʊstɪŋ]
[ˈhəʊstɪŋ]
hug
[hʌɡ]
[hʌɡ]
hugged
[ˈhəɡd]
[hʌɡd]
hugged
[ˈhəɡd]
[hʌɡd]
hugging
[ˈhʌɡɪŋ]
[ˈhʌɡɪŋ]