LinguaBoosterlearning foreign languages

English verbs with translation - page 43

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
hang
[hæŋ]
[hæŋ]
hangedhangedhung
[hʌŋ]
[hʌŋ]
happen
[ˈhæpən]
[ˈhæp(ə)n]
happened
[ˈhæpənd]
[ˈhæpənd]
happened
[ˈhæpənd]
[ˈhæpənd]
happening
[ˈhæpənɪŋ]
[ˈhæp(ə)nɪŋ]
harbor
[ˈhɑːrbər]
[ˈhɑːbə]
harboredharboredharboring
[ˈhɑːrbərɪŋ]
[ˈhɑːbəɪŋ]
harbour
[ˈhɑːrbər]
[ˈhɑːbə]
harboured
[ˈhɑːrbəd]
[ˈhɑːbəd]
harboured
[ˈhɑːrbəd]
[ˈhɑːbəd]
harbouring
[ˈhɑːrbərɪŋ]
[ˈhɑːbərɪŋ]
harden
[ˈhɑːrdn]
[ˈhɑːd(ə)n]
hardened
[ˈhɑːrdənd]
[ˈhɑːdənd]
hardened
[ˈhɑːrdənd]
[ˈhɑːdənd]
hardening
[ˈhɑːrdənɪŋ]
[ˈhɑːdənɪŋ]
harm
[hɑːrm]
[hɑːm]
harmed
[ˈhɑːrmd]
[hɑːmd]
harmed
[ˈhɑːrmd]
[hɑːmd]
harming
[ˈhɑːrmɪŋ]
[ˈhɑːmɪŋ]
harmonize
[ˈhɑːrmənaɪz]
[ˈhɑːmənaɪz]
harmonized
[ˈhɑːrməˌnaɪzd]
[ˈhɑːmənaɪzd]
harmonized
[ˈhɑːrməˌnaɪzd]
[ˈhɑːmənaɪzd]
harmonizing
[ˈhɑːrməˌnaɪzɪŋ]
[ˈhɑːmənaɪzɪŋ]
harness
[ˈhɑːrnɪs]
[ˈhɑːnəs]
harnessed
[ˈhɑːrnəst]
[ˈhɑːnəst]
harnessed
[ˈhɑːrnəst]
[ˈhɑːnəst]
harnessing
[ˈhɑːrnəsɪŋ]
[ˈhɑːnəsɪŋ]
harvest
[ˈhɑːrvɪst]
[ˈhɑːvɪst]
harvested
[ˈhɑːrvəstəd]
[ˈhɑːvɪstɪd]
harvested
[ˈhɑːrvəstəd]
[ˈhɑːvɪstɪd]
harvesting
[ˈhɑːrvəstɪŋ]
[ˈhɑːvɪstɪŋ]
hasten
[ˈheɪsn]
[ˈheɪs(ə)n]
hastened
[ˈheɪsənd]
[ˈheɪsənd]
hastened
[ˈheɪsənd]
[ˈheɪsənd]
hastening
[ˈheɪsənɪŋ]
[ˈheɪsənɪŋ]
hate
[heɪt]
[heɪt]
hated
[ˈheɪtəd]
[ˈheɪtɪd]
hated
[ˈheɪtəd]
[ˈheɪtɪd]
hating
[ˈheɪtɪŋ]
[ˈheɪtɪŋ]
haul
[hɔːl]
[hɔːl]
hauled
[ˈhɒld]
[hɔːld]
hauled
[ˈhɒld]
[hɔːld]
hauling
[ˈhɒlɪŋ]
[ˈhɔːlɪŋ]
have
[hæv]
[hæv]
had
[hæd]
[hæd]
had
[hæd]
[hæd]
having
[ˈhævɪŋ]
[ˈhævɪŋ]
heal
[hiːl]
[hiːl]
healed
[ˈhiːld]
[hiːld]
healed
[ˈhiːld]
[hiːld]
healing
[ˈhiːlɪŋ]
[ˈhiːlɪŋ]
hear
[hɪr]
[hɪə]
heard
[ˈhɜːd]
[hɜːd]
heard
[ˈhɜːd]
[hɜːd]
hearing
[ˈhɪrɪŋ]
[ˈhɪərɪŋ]
heat
[hiːt]
[hiːt]
heated
[ˈhiːtɪd]
[ˈhiːtɪd]
heated
[ˈhiːtɪd]
[ˈhiːtɪd]
heating
[ˈhiːtɪŋ]
[ˈhiːtɪŋ]
hedge
[hedʒ]
[hedʒ]
hedged
[ˈhedʒd]
[hedʒd]
hedged
[ˈhedʒd]
[hedʒd]
hedging
[ˈhedʒɪŋ]
[ˈhedʒɪŋ]
heed
[hiːd]
[hiːd]
heeded
[ˈhiːdəd]
[ˈhiːdɪd]
heeded
[ˈhiːdəd]
[ˈhiːdɪd]
heeding
[ˈhiːdɪŋ]
[ˈhiːdɪŋ]
heighten
[ˈhaɪtn]
[ˈhaɪt(ə)n]
heightened
[ˈhaɪtənd]
[ˈhaɪtənd]
heightened
[ˈhaɪtənd]
[ˈhaɪtənd]
heightening
[ˈhaɪtənɪŋ]
[ˈhaɪtənɪŋ]
heist
[haɪst]
[haɪst]
heistedheistedheisting