LinguaBoosterlearning foreign languages

English verbs with translation - page 39

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
fold
[fəʊld]
[fəʊld]
folded
[ˈfəʊldɪd]
[ˈfəʊldɪd]
folded
[ˈfəʊldɪd]
[ˈfəʊldɪd]
folding
[ˈfəʊldɪŋ]
[ˈfəʊldɪŋ]
follow
[ˈfɑːləʊ]
[ˈfɒləʊ]
followed
[ˈfɒləʊd]
[ˈfɒləʊd]
followed
[ˈfɒləʊd]
[ˈfɒləʊd]
following
[ˈfɑːləʊɪŋ]
[ˈfɒləʊɪŋ]
fool
[fuːl]
[fuːl]
fooled
[fuːld]
[fuːld]
fooled
[fuːld]
[fuːld]
fooling
[ˈfuːlɪŋ]
[ˈfuːlɪŋ]
force
[fɔːrs]
[fɔːs]
forced
[fɔːrst]
[fɔːst]
forced
[fɔːrst]
[fɔːst]
forcing
[ˈfɔːrsɪŋ]
[fɔːsɪŋ]
forecast
[ˈfɔːrkæst]
[ˈfɔːkɑːst]
forecast
[ˈfɔːrkæst]
[ˈfɔːkɑːst]
forecast
[ˈfɔːrkæst]
[ˈfɔːkɑːst]
forecasting
[ˈfɔːrˌkæstɪŋ]
[ˈfɔːkɑːstɪŋ]
forego
[fɔːrˈɡəʊ]
[fɔːˈɡəʊ]
forewent
[fɔːrˈwent]
[fɔːˈwent]
foregone
[ˈfɔːrɡɔːn]
[fɔːˈɡɒn]
foregoing
[ˈfɔːrɡəʊɪŋ]
[ˈfɔːɡəʊɪŋ]
foresee
[fɔːrˈsiː]
[fɔːˈsiː]
foresaw
[ˌfɔːrˈsɒ]
[fɔːˈsɔː]
foreseen
[ˌfɔːrˈsiːn]
[fɔːˈsiːn]
foreseeing
[fɔːrˈsiːɪŋ]
[fɔːˈsiːɪŋ]
forfeit
[ˈfɔːrfət]
[ˈfɔːfɪt]
forfeited
[ˈfɔːfɪtɪd]
[ˈfɔːfɪtɪd]
forfeited
[ˈfɔːfɪtɪd]
[ˈfɔːfɪtɪd]
forfeiting
[ˈfɔːfɪtɪŋ]
[ˈfɔːfɪtɪŋ]
forge
[fɔːrdʒ]
[fɔːdʒ]
forged
[ˈfɔːrdʒd]
[fɔːdʒd]
forged
[ˈfɔːrdʒd]
[fɔːdʒd]
forging
[ˈfɔːrdʒɪŋ]
[ˈfɔːdʒɪŋ]
forget
[fərˈɡet]
[fəˈɡet]
forgot
[fərˈɡɑːt]
[fəˈɡɒt]
forgotten
[fərˈɡɑːtn]
[fəˈɡɒtn]
forgetting
[fərˈɡetɪŋ]
[fəˈɡetɪŋ]
forgive
[fərˈɡɪv]
[fəˈɡɪv]
forgave
[fərˈɡeɪv]
[fəˈɡeɪv]
forgiven
[fərˈɡɪvən]
[fəˈɡɪvən]
forgiving
[fərˈɡɪvɪŋ]
[fəˈɡɪvɪŋ]
forgo
[fɔːrˈɡəʊ]
[fɔːˈɡəʊ]
forwent
[fɔːrˈwent]
[fɔːˈwent]
forgone
[fɔːrˈɡɔːn]
[fɔːˈɡɒn]
forgoing
[fɔːˈɡəʊɪŋ]
[fɔːˈɡəʊɪŋ]
form
[fɔːrm]
[ˈfɔːm]
formed
[ˈfɔːrmd]
[ˈfɔːmd]
formed
[ˈfɔːrmd]
[ˈfɔːmd]
forming
[ˈfɔːrmɪŋ]
[ˈfɔːmɪŋ]
formalize
[ˈfɔːrməlaɪz]
[ˈfɔːm(ə)laɪz]
formalized
[ˈfɔːrməlaɪzd]
[ˈfɔːməlaɪzd]
formalized
[ˈfɔːrməlaɪzd]
[ˈfɔːməlaɪzd]
formalizing
[ˈfɔːməlaɪzɪŋ]
[ˈfɔːməlaɪzɪŋ]
formulate
[ˈfɔːrmjʊleɪt]
[ˈfɔːmjʊleɪt]
formulated
[ˈfɔːmjʊleɪtɪd]
[ˈfɔːmjʊleɪtɪd]
formulated
[ˈfɔːmjʊleɪtɪd]
[ˈfɔːmjʊleɪtɪd]
formulating
[ˈfɔːmjʊleɪtɪŋ]
[ˈfɔːmjʊleɪtɪŋ]
fortify
[ˈfɔːrtɪfaɪ]
[ˈfɔːtɪfaɪ]
fortified
[ˈfɔːrtəˌfaɪd]
[ˈfɔːtɪfaɪd]
fortified
[ˈfɔːrtəˌfaɪd]
[ˈfɔːtɪfaɪd]
fortifying
[ˈfɔːrtəˌfaɪɪŋ]
[ˈfɔːtɪfaɪɪŋ]
forward
[ˈfɔːrwərd]
[ˈfɔːwəd]
forwarded
[ˈfɔːrwərdəd]
[ˈfɔːwədɪd]
forwarded
[ˈfɔːrwərdəd]
[ˈfɔːwədɪd]
forwarding
[ˈfɔːrwərdɪŋ]
[ˈfɔːwədɪŋ]
foster
[ˈfɔːstər]
[ˈfɒstə]
fostered
[ˈfɑːstərd]
[ˈfɒstəd]
fostered
[ˈfɑːstərd]
[ˈfɒstəd]
fostering
[ˈfɑːstərɪŋ]
[ˈfɒstərɪŋ]
foul
[faʊl]
[faʊl]
fouled
[faʊld]
[faʊld]
fouled
[faʊld]
[faʊld]
fouling
[ˈfaʊlɪŋ]
[ˈfaʊlɪŋ]
founder
[ˈfaʊndər]
[ˈfaʊndə]
foundered
[ˈfaʊndəd]
[ˈfaʊndəd]
foundered
[ˈfaʊndəd]
[ˈfaʊndəd]
foundering
[ˈfaʊndərɪŋ]
[ˈfaʊndərɪŋ]

LinguaBooster
learning foreign languages

Continue