LinguaBoosterlearning foreign languages

English verbs with translation - page 29

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
dock
[dɑːk]
[ˈdɒk]
docked
[ˈdɑːkt]
[ˈdɒkt]
docked
[ˈdɑːkt]
[ˈdɒkt]
docking
[ˈdɑːkɪŋ]
[ˈdɒkɪŋ]
document
[ˈdɑːkjʊmənt]
[ˈdɒkjʊmənt]
documented
[ˈdɑːkjəˌmentəd]
[ˈdɒkjʊmentɪd]
documented
[ˈdɑːkjəˌmentəd]
[ˈdɒkjʊmentɪd]
documenting
[ˈdɑːkjəməntɪŋ]
[ˈdɒkjʊmentɪŋ]
dodge
[dɑːdʒ]
[dɒdʒ]
dodged
[ˈdɑːdʒd]
[dɒdʒd]
dodged
[ˈdɑːdʒd]
[dɒdʒd]
dodging
[ˈdɑːdʒɪŋ]
[ˈdɒdʒɪŋ]
dominate
[ˈdɑːmɪneɪt]
[ˈdɒmɪneɪt]
dominated
[ˈdɑːməˌnetəd]
[ˈdɒmɪneɪtɪd]
dominated
[ˈdɑːməˌnetəd]
[ˈdɒmɪneɪtɪd]
dominating
[ˈdɑːməˌnetɪŋ]
[ˈdɒmɪneɪtɪŋ]
donate
[ˈdəʊneɪt]
[də(ʊ)ˈneɪt]
donated
[dəʊˈneɪtɪd]
[dəʊˈneɪtɪd]
donated
[dəʊˈneɪtɪd]
[dəʊˈneɪtɪd]
donating
[dəʊˈneɪtɪŋ]
[dəʊˈneɪtɪŋ]
double
[ˈdʌbl]
[ˈdʌb(ə)l]
doubled
[ˈdʌbəld]
[ˈdʌbəld]
doubled
[ˈdʌbəld]
[ˈdʌbəld]
doubling
[ˈdʌbəlɪŋ]
[ˈdʌbəlɪŋ]
doubt
[daʊt]
[daʊt]
doubted
[ˈdaʊtəd]
[ˈdaʊtɪd]
doubted
[ˈdaʊtəd]
[ˈdaʊtɪd]
doubting
[ˈdaʊtɪŋ]
[ˈdaʊtɪŋ]
downgrade
[ˌdaʊnˈɡreɪd]
[ˌdaʊnˈɡreɪd]
downgraded
[ˈdaʊnɡredəd]
[ˌdaʊnˈɡreɪdɪd]
downgraded
[ˈdaʊnɡredəd]
[ˌdaʊnˈɡreɪdɪd]
downgrading
[ˈdaʊnɡredɪŋ]
[ˌdaʊnˈɡreɪdɪŋ]
download
[ˌdaʊnˈləʊd]
[ˌdaʊnˈləʊd]
downloaded
[ˌdaʊnˈləʊdɪd]
[ˌdaʊnˈləʊdɪd]
downloaded
[ˌdaʊnˈləʊdɪd]
[ˌdaʊnˈləʊdɪd]
downloading
[ˌdaʊnˈləʊdɪŋ]
[ˌdaʊnˈləʊdɪŋ]
draft
[dræft]
[drɑːft]
drafted
[ˈdræftəd]
[ˈdrɑːftɪd]
drafted
[ˈdræftəd]
[ˈdrɑːftɪd]
drafting
[ˈdræftɪŋ]
[ˈdrɑːftɪŋ]
drag
[dræɡ]
[dræɡ]
dragged
[ˈdræɡd]
[dræɡd]
dragged
[ˈdræɡd]
[dræɡd]
dragging
[ˈdræɡɪŋ]
[ˈdræɡɪŋ]
drain
[dreɪn]
[dreɪn]
drained
[ˈdreɪnd]
[dreɪnd]
drained
[ˈdreɪnd]
[dreɪnd]
draining
[ˈdreɪnɪŋ]
[ˈdreɪnɪŋ]
draw
[drɔː]
[drɔː]
drew
[druː]
[druː]
drawn
[drɔːn]
[drɔːn]
drawing
[ˈdrɔːɪŋ]
[ˈdrɔːɪŋ]
dream
[driːm]
[driːm]
dreamt
[ˈdremt]
[dremt]
dreamt
[ˈdremt]
[dremt]
dreamed
[ˈdriːmd]
[driːmd]
dredge
[dredʒ]
[dredʒ]
dredged
[ˈdredʒd]
[dredʒd]
dredged
[ˈdredʒd]
[dredʒd]
dredging
[ˈdredʒɪŋ]
[ˈdredʒɪŋ]
dress
[dres]
[dres]
dressed
[drest]
[drest]
dressed
[drest]
[drest]
dressing
[ˈdresɪŋ]
[ˈdresɪŋ]
drift
[drɪft]
[drɪft]
drifted
[ˈdrɪftəd]
[ˈdrɪftɪd]
drifted
[ˈdrɪftəd]
[ˈdrɪftɪd]
drifting
[ˈdrɪftɪŋ]
[ˈdrɪftɪŋ]
drill
[drɪl]
[drɪl]
drilled
[ˈdrɪld]
[drɪld]
drilled
[ˈdrɪld]
[drɪld]
drilling
[ˈdrɪlɪŋ]
[ˈdrɪlɪŋ]
drink
[drɪŋk]
[drɪŋk]
drank
[dræŋk]
[dræŋk]
drunk
[drʌŋk]
[drʌŋk]
drinking
[ˈdrɪŋkɪŋ]
[ˈdrɪŋkɪŋ]
drip
[drɪp]
[drɪp]
dripped
[ˈdrɪpt]
[drɪpt]
dripped
[ˈdrɪpt]
[drɪpt]
dripping
[ˈdrɪpɪŋ]
[ˈdrɪpɪŋ]