LinguaBooster learning foreign languages

English verbs with translation

Base Form Past Simple Past Participle Gerund
abandon
[əˈbændən]
[əˈbænd(ə)n]
abandoned
[əˈbændənd]
[əˈbænd(ə)nd]
abandoned
[əˈbændənd]
[əˈbænd(ə)nd]
abandoning
[əˈbændənɪŋ]
[əˈbændənɪŋ]
abide
[əˈbaɪd]
[əˈbaɪd]
abode
[əˈbəʊd]
[əˈbəʊd]
abode
[əˈbəʊd]
[əˈbəʊd]
abiding
[əˈbaɪdɪŋ]
[əˈbaɪdɪŋ]
abolish
[əˈbɑːlɪʃ]
[əˈbɒlɪʃ]
abolished
[əˈbɑːˌlɪʃt]
[əˈbɒlɪʃt]
abolished
[əˈbɑːˌlɪʃt]
[əˈbɒlɪʃt]
abolishing
[əˈbɑːˌlɪʃɪŋ]
[əˈbɒlɪʃɪŋ]
abort
[əˈbɔːrt]
[əˈbɔːt]
aborted
[əˈbɔːrtəd]
[əˈbɔːtɪd]
aborted
[əˈbɔːrtəd]
[əˈbɔːtɪd]
aborting
[əˈbɔːrtɪŋ]
[əˈbɔːtɪŋ]
absolve
[əbˈzɑːlv]
[əbˈzɒlv]
absolved
[əbˈzɑːlvd]
[əbˈzɒlvd]
absolved
[əbˈzɑːlvd]
[əbˈzɒlvd]
absolving
[əbˈzɑːlvɪŋ]
[əbˈzɒlvɪŋ]
absorb
[əbˈzɔːrb]
[əbˈzɔːb]
absorbed
[əbˈzɔːrbd]
[əbˈzɔːbd]
absorbed
[əbˈzɔːrbd]
[əbˈzɔːbd]
absorbing
[əbˈzɔːrbɪŋ]
[əbˈzɔːbɪŋ]
abut
[əˈbʌt]
[əˈbʌt]
abutted
[əˈbʌtɪd]
[əˈbʌtɪd]
abutted
[əˈbʌtɪd]
[əˈbʌtɪd]
abutting
[əˈbʌtɪŋ]
[əˈbʌtɪŋ]
accede
[əkˈsiːd]
[əkˈsiːd]
acceded
[ækˈsiːdəd]
[əkˈsiːdɪd]
acceded
[ækˈsiːdəd]
[əkˈsiːdɪd]
acceding
[ækˈsiːdɪŋ]
[əkˈsiːdɪŋ]
accelerate
[əkˈseləreɪt]
[əkˈseləreɪt]
accelerated
[ækˈseləˌretəd]
[əkˈseləreɪtɪd]
accelerated
[ækˈseləˌretəd]
[əkˈseləreɪtɪd]
accelerating
[ækˈseləˌretɪŋ]
[əkˈseləreɪtɪŋ]
accentuate
[əkˈsentʃʊeɪt]
[əkˈsentʃʊeɪt]
accentuated
[ækˈsentʃəˌwetəd]
[əkˈsentʃʊeɪtɪd]
accentuated
[ækˈsentʃəˌwetəd]
[əkˈsentʃʊeɪtɪd]
accentuating
[ækˈsentʃəˌwetɪŋ]
[əkˈsentʃʊeɪtɪŋ]
accept
[əkˈsept]
[əkˈsept]
accepted
[əkˈseptəd]
[əkˈseptɪd]
accepted
[əkˈseptəd]
[əkˈseptɪd]
accepting
[ækˈseptɪŋ]
[əkˈseptɪŋ]
access
[ˈækses]
[ˈækses]
accessed
[ˈækˌsest]
[ˈæksest]
accessed
[ˈækˌsest]
[ˈæksest]
accessing
[ˈækˌsesɪŋ]
[ˈæksesɪŋ]
accommodate
[əˈkɑːmədeɪt]
[əˈkɒmədeɪt]
accommodated
[əˈkɑːməˌdeɪtəd]
[əˈkɒmədeɪtɪd]
accommodated
[əˈkɑːməˌdeɪtəd]
[əˈkɒmədeɪtɪd]
accommodating
[əˈkɑːmədeɪtɪŋ]
[əˈkɒmədeɪtɪŋ]
accompany
[əˈkʌmpənɪ]
[əˈkʌmpənɪ]
accompanied
[əˈkʌmpənɪd]
[əˈkʌmpənɪd]
accompanied
[əˈkʌmpənɪd]
[əˈkʌmpənɪd]
accompanying
[əˈkəmpənɪɪŋ]
[əˈkʌmpənɪɪŋ]
accomplish
[əˈkɑːmplɪʃ]
[əˈkʌmplɪʃ]
accomplished
[əˈkɑːmplɪʃt]
[əˈkʌmplɪʃt]
accomplished
[əˈkɑːmplɪʃt]
[əˈkʌmplɪʃt]
accomplishing
[əˈkɑːmplɪʃɪŋ]
[əˈkʌmplɪʃɪŋ]
account
[əˈkaʊnt]
[əˈkaʊnt]
accounted
[əˈkaʊntəd]
[əˈkaʊntɪd]
accounted
[əˈkaʊntəd]
[əˈkaʊntɪd]
accounting
[əˈkaʊntɪŋ]
[əˈkaʊntɪŋ]
accrue
[əˈkruː]
[əˈkruː]
accrued
[əˈkruːd]
[əˈkruːd]
accrued
[əˈkruːd]
[əˈkruːd]
accruing
[əˈkruːɪŋ]
[əˈkruːɪŋ]
accumulate
[əˈkjuːmjəleɪt]
[əˈkjuːmjʊleɪt]
accumulated
[əˈkjuːmjəˌletəd]
[əˈkjuːmjəleɪtɪd]
accumulated
[əˈkjuːmjəˌletəd]
[əˈkjuːmjəleɪtɪd]
accumulating
[əˈkjuːmjəˌletɪŋ]
[əˈkjuːmjəleɪtɪŋ]
accuse
[əˈkjuːz]
[əˈkjuːz]
accused
[əˈkjuːzd]
[əˈkjuːzd]
accused
[əˈkjuːzd]
[əˈkjuːzd]
accusing
[əˈkjuːzɪŋ]
[əˈkjuːzɪŋ]
ache
[eɪk]
[eɪk]
ached
[eɪkt]
[eɪkt]
ached
[eɪkt]
[eɪkt]
aching
[ˈeɪkɪŋ]
[ˈeɪkɪŋ]